ORDIN nr. 582 din 6 iulie 2012privind aprobarea formularelor-model ale procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi înştiinţării de plată utilizate în activitatea de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 26 iulie 2012  În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 91 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă formularul-model al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 91 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă formularul-model al înştiinţării de plată, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Oficiul Român pentru Adopţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleOficiului Român pentru Adopţii,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 6 iulie 2012.Nr. 582.  +  Anexa 1 Formularul-model al procesului-verbal de constatarea contravenţiilor
  [stema României] Guvernul României Oficiul Român pentru Adopţii
  Str. Petofi Sandor, nr. 47 sectorul 1, Bucureşti, cod 011405
  Tel. 021/2301362, fax 021/2301320
  E-mail; secretariat@adopţii romania.ro.
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILORSeria .......... Nr. ..............Încheiat astăzi,.........., la ...../(ziua, luna, anul)...... Subsemnatul(a), ......, în calitate de ........ la ....., cu Legitimaţia nr. ......., am constatat că în urma controlului efectuat la ......., cu sediul în ........, str. ..... nr. ........, judeţul/sectorul ................,1. persoana fizică: domnul/doamna ......., născut(ă) la data de ....... în localitatea ......, cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ........., cu act de identitate ........ seria ..... nr. ...., eliberat de ...... în data de ......., CNP ........, având funcţia de ......... în cadrul ..........;2. persoana juridică: ......., cu sediul în ....., str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ......, ap. ......, judeţul (sectorul)......, certificat de înmatriculare seria ....... nr. ....., eliberat de ....... în data de ......, C.U.I. ......, profil de activitate ......, reprezentată de. ........, act de identitate ....... seria ...... nr. ......, CNP ......., în calitate de .......,se face vinovat(ă) de următoarea/următoarele faptă/fapte:1....................................................................2....................................................................Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute de art. 91 alin. (1) lit. ...... din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Sancţiunea aplicată şi măsurile dispuse:Pentru contravenţia/contravenţiile prevăzută(e) de ...... art. ... alin. ... lit. ... se sancţionează cu amendă de la ....... la ....., pentru care contravenientului i se aplică următoarea sancţiune: ........ lei. .............Amenda se va achita în contul deschis la trezorerie/C.E.C. Bank - S.A., în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal însoţit de înştiinţarea de plată. Copia dovezii efectuării plăţii se trimite Oficiului Român pentru Adopţii prin poştă, fax sau format electronic în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.Odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei se înmânează sau se comunică contravenientului şi înştiinţarea de plată.Procesul-verbal poate fi contestat în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării acestuia în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.Alte menţiuni/obiecţii ale contravenientului:..................................................................................................................................................................................................................Alte menţiuni ale organului constatator:..................................................................................................................................................................................................................Procesul-verbal a fost întocmit la data de ............... în două exemplare, dintre care unul se înmânează sau, după caz, se comunică contravenientului.             Agent constatator, Am luat cunoştinţă.            .................                                               Contravenient,                                          ......................Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze, împrejurare ce se adevereşte cu martorul:Numele/prenumele ......., domiciliat/domiciliată în ....., str. ..... nr. ..., bl. ......., sc. ...., ap. ...., CNP ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ..., emis/emisă de ....... la data de ...................Semnătura martorului....................
   +  Anexa 2 Formularul-model al înştiinţării de plată
  [stema României] Guvernul României Oficiul Român pentru Adopţii
  Str. Petofi Sandor, nr. 47 sectorul 1, Bucureşti, cod 011405
  Tel. 021/2301362, fax 021/2301320
  E-mail; secretariat@adopţii romania.ro.
  ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂNr. ...... din .........Subsemnatul(a), ...., în calitate de ......... la ......., conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiilor nr. ...... din ........., aplic contravenientului ....... o amendă de ....... lei, pe care o va achita la trezorerie/C.E.C. Bank - S.A., în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Copia dovezii efectuării plăţii se trimite Oficiului Român pentru Adopţii prin poştă, fax sau format electronic în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.Prezenta înştiinţare de plată face parte din Procesul-verbal nr. ..... din data de ........Agent constatator,...................Am luat cunoştinţă.Contravenient,...................__________