HOTĂRÂRE nr. 716 din 18 iulie 2012privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 75 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea fără plată a unor imobile situate în oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, în vederea realizării unor obiective sociale de interes public local, după cum urmează: reamenajarea unei baze sportive cu caracter recreativ şi educativ, construire de locuinţe şi amenajarea unui cămin pentru bătrâni.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Patrimoniul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului se diminuează cu valoarea evidenţiată în contabilitate a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Consiliului Local al Oraşului Buhuşi se majorează cu aceeaşi valoare.  +  Articolul 4Indicatorii de venituri şi cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru anul 2012 se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea contabilă a imobilelor transmise potrivit art. 1.  +  Articolul 5Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Consiliul Local al Oraşului Buhuşi îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Ruxandra Elena Gîndup. Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan-Nicolae Căbulea,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 iulie 2012.Nr. 716.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit fără plată dindomeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului în domeniulpublic al statului şi în administrarea Consiliului Localal Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Adresa imobilelor care se transmit Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristicile imobilului care se transmite Valoarea totală a imobilelor
  1. Oraşul Buhuşi, Str. Stadio- nului, judeţul Bacău Statul român, din administrarea Autorităţii pentru Valorifi- carea Activelor Statului Statul român, prin darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău Teren intravilan, curţi, construcţii, împrejmuiri, reţele, instalaţii, în supra- faţă de 35.166 mp, înscris în C.F. nr. 60632 a oraşului Buhuşi, provenită din conver- sia pe hârtie a C.F. nr. 2145, nr. top. 1603, denumit "Teren Stadion sportiv Textila" 3.042.000 lei
  2. Oraşul Buhuşi, Str. Stadio- nului (Livada), judeţul Bacău Statul român, din administrarea Autorităţii pentru Valorifi- carea Activelor Statului Statul român, prin darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău Teren intravilan, în suprafaţă de 63.180 mp, împrejmuire, puţ forat, înscris în C.F. nr. 61088 a oraşului Buhuşi, pro- venită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2146, nr. top. 1604, denumit "Livadă"
  3. Oraşul Buhuşi, Str. Pionieru- lui nr. 7, judeţul Bacău Statul român, din administrarea Autorităţii pentru Valorifi- carea Activelor Statului Statul român, prin darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău Teren intravilan în suprafaţă de 1.878 mp; curţi, construc- ţii, cămin de nefamilişti în suprafaţă construită de 810,05 mp şi cu o suprafaţă desfăşurată de 3.152 mp; maga- zie în suprafaţă construită de 26,70 mp, înscris în C.F. nr. 60633 a oraşului Buhuşi, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2144 nr. top. 81., denumit "Cămin de nefamilişti"
  -----