HOTĂRÂRE nr. 712 din 18 iulie 2012privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a imobilului "Pasaj rutier Filimon Sârbu" situat pe un sector de drum de interes local, trecut din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 12 alin. (1) şi art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a imobilului "Pasaj rutier Filimon Sârbu", situat pe un sector de drum de interes local, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 180 din 31 mai 2012, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (2) Sectorul de drum de interes local aferent imobilului "Pasaj rutier Filimon Sârbu" va fi declasat din categoria funcţională a drumurilor de interes local şi încadrat în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea pasajului rutier prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan Silaghip. Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan-Nicolae Căbulea,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 iulie 2012.Nr. 712.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului "Pasaj rutier Filimon Sârbu",situat pe un sector de drum de interes local,trecut în domeniul public al statului, care se dă înadministrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructuriidin administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiConstanţa, în vederea realizării activităţilor de interes naţionalde către Compania Naţională deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,şi care se încadrează în categoria funcţională a drumurilor naţionale
  *Font 7*
   
  Locul unde este situat pasajul rutier care se dă în administrare Persoana juridică de la care se dă în administrare pasajul rutier Persoana juridică la care se dă în administrare pasajul rutier Caracteristicile tehnice ale pasajului rutier Indicativ vechi Indicativ nou
  Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa Consiliul Local al Municipiului Constanţa Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - lungime - 476,6 m; - lăţime carosabil - 2x7,8 m; - deschideri - 2x15,2 şi 7x16,0; deschideri între 20,83 şi 30,0 m; - secţiune alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate; - înălţime de la sol între 5-6,85 m; - înălţime de la sol plus partea carosabilă - 8,5-10,35 m; - stare de viabilitate nesatisfă- cătoare; - clasa de încărcare E; - suprafaţa terenului din acte - 11.315 mý; - suprafaţa construcţiilor din acte - 1.800 mý Pasaj rutier Filimon Sârbu DN 3F
  -----