LEGE nr. 140 din 18 iulie 2012pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune pe teritoriul României a echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice este permisă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."2. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cerinţele şi condiţiile privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor electrice şi electronice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."3. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) ANCOM poate decide, în cadrul unei proceduri de acordare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (2), din considerente ce ţin de promovarea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice, cu consultarea prealabilă a Consiliului Concurenţei, interzicerea participării anumitor persoane la procedura de selecţie. Autoritatea de reglementare justifică măsura şi ia decizia numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135."4. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plată către bugetul de stat a unei taxe de licenţă; cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea ANCOM."5. La articolul 31, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, inclusiv cele acordate în baza unor acte normative speciale, poate fi reînnoit de către ANCOM pentru perioade cel mult egale cu cea iniţială, dacă această măsură nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei................................................................... (6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie este condiţionată de plată către bugetul de stat a unei taxe de licenţă; cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii se stabilesc, în mod individual, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM."6. La articolul 31, alineatul (7) se abrogă.7. La articolul 51 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) preţurile şi tarifele aferente fiecărui serviciu sau pachet de servicii contractat, precum şi, dacă este cazul, preţul fiecărui produs contractat împreună cu serviciul, modul de aplicare a acestora, modalităţile prin care pot fi obţinute informaţii actualizate privind totalitatea tarifelor practicate, modalităţile de plată, precum şi precizarea dacă există eventuale diferenţe de cost datorate modalităţilor diferite de plată;"8. La articolul 51 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a beneficia de anumite promoţii sau avantaje;"9. La articolul 51, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Contractele prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplătite sau al altor mijloace de plată asimilate, se încheie în scris, cu un font lizibil, având mărimea de cel puţin 10p, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil şi uşor de citit sau, dacă utilizatorul final este de acord, în formă electronică ori, după caz, prin mijloace de comunicaţie la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. În cazul contractelor încheiate în scris, culoarea de font a hârtiei trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat............................................................... (7) În toate cazurile în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, acesta este obligat să notifice în avans abonatului cu privire la intenţia sa şi la modificările pe care urmează să le efectueze. Începând cu momentul primirii notificării, abonatul trebuie să beneficieze de un termen de cel puţin 30 de zile pentru exercitarea cu bună-credinţă a dreptului de denunţare unilaterală a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor, fără plata niciunor penalităţi sau despăgubiri."10. La articolul 53 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) contravaloarea planului tarifar, precizând numărul de minute, creditul sau traficul de date inclus, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse;"11. La articolul 54, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Utilizatorului final trebuie să i se transmită în scris, în formă tipărită sau pe un alt suport durabil la dispoziţia sa şi la care acesta are acces sau, dacă utilizatorul final este de acord, în formă electronică, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului, următoarele informaţii:".12. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 102. - Furnizorii de servicii de acces condiţionat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigură accesul, în format digital, la serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, de ale căror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune oricărui grup de potenţiali consumatori de astfel de servicii, au obligaţia: a) să ofere tuturor radiodifuzorilor, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului concurenţei, servicii tehnice care să permită recepţionarea, în format digital, de către utilizatorii autorizaţi, a serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune, prin intermediul decodoarelor administrate de furnizorii de servicii; b) să ţină evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile legate de furnizarea de servicii de acces condiţionat."13. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 103. - (1)Titularii drepturilor de proprietate industrială asupra unor echipamente şi sisteme de acces condiţionat, atunci când acordă licenţe producătorilor de echipamente destinate consumatorilor, aplică condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii. (2) Luând în considerare factorii tehnici şi comerciali, titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) nu pot condiţiona acordarea respectivelor licenţe de elemente care să interzică, să împiedice sau să descurajeze includerea în acelaşi echipament: a) a unei interfeţe comune care să permită conectarea cu alte sisteme de acces; sau b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectării de către titularul de licenţă a condiţiilor relevante şi rezonabile care să asigure în ceea ce îl priveşte securitatea tranzacţiilor furnizorilor de sisteme de acces condiţionat."14. La articolul 126, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1), inclusiv cele a căror calitate de furnizor a încetat înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu comunică ANCOM, în termenul prevăzut la alin. (2), documentele prevăzute la alin. (2), ANCOM stabileşte în sarcina acestor persoane obligaţia de plată a tarifului de monitorizare datorat la încetarea calităţii de furnizor, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor din anul în care au avut această calitate, fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, şi a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM, în vederea calculării tarifului de monitorizare anterior încetării calităţii."15. La articolul 130, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Netransmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2) are ca efect determinarea tarifului de monitorizare, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM."16. La articolul 141 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c)în cazul nerespectării măsurilor dispuse de ANCOM, în conformitate cu art. 73 alin. (3) şi (4), art. 139 şi 149;"17. La articolul 142, punctele 25, 49, 50 şi 52 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"25. încălcarea obligaţiei de a pune la dispoziţia publicului informaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1)-(3) şi (5), în condiţiile stabilite potrivit art. 60 alin. (5);................................................................49. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 102;50. nerespectarea prevederilor art. 103;................................................................52. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 48, art. 49 alin. (2), art. 60 alin. (8), art. 61 alin. (1)-(4), art. 62 alin. (3), art. 63, 64, art. 70 alin. (2), (7), (8) şi (10), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) şi (4), art. 75 alin. (3) şi (7), art. 79 alin. (1) şi (3), art. 80 alin. (1) şi (2), art. 81 alin. (1) şi (2), art. 82 alin. (1) şi (3), art. 83 alin. (2)-(4) şi (6), art. 84 alin. (4), (6)-(8), (11) şi (12), art. 85 alin. (2) şi (4)-(7);"18. La articolul 151 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e)conformarea la măsurile dispuse în conformitate cu art. 73 alin. (3) şi (4), art. 116, 117, 139 şi 149."19. Articolul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 153. - Orice decizie a ANCOM prin care se vatămă drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de prezenta ordonanţă de urgenţă, ori refuzul nejustificat al ANCOM de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi atacate în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare."20. La articolul 158, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:«20^1. elaborează şi adoptă norme tehnice inclusiv privind controlul respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;»."21. La articolul 158, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:"9^1. La articolul 10 alineatul (2), punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:«32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, inclusiv în ceea ce priveşte transmiterea apelurilor de urgenţă de la bordul vehiculelor prin utilizarea serviciului de apeluri eCall;»."22. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) Hotărârea Guvernului nr. 810/2009 privind condiţiile referitoare la sistemele de acces condiţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009;".23. Menţiunile privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:- prevederile art. 1-10, 13-16, 18, 20, 21 şi 24 şi ale anexei II din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002;- prevederile art. 1-14, 17, 20-30, 33, 34, 36 şi 38 şi ale anexelor I, II, III, IV şi VI din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002;- prevederile art. 1 pct. 1-21, 23, 24 şi 26 şi ale anexelor I şi II din Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 18 decembrie 2009;- prevederile art. 1 pct. 1-12, 15-18, 20, 22-24 şi 28, art. 2 şi 3 şi ale anexei din Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 18 decembrie 2009."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 18 iulie 2012.Nr. 140.--------