ORDONANTA nr. 6 din 23 ianuarie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 27 ianuarie 1998  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 alineatul 1 litera b) va avea următorul cuprins:"b) ca urmare a soluţionării obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor potrivit Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor;"2. Articolul 6 litera f) va avea următorul cuprins:"f) alimentaţia de protecţie, acordată potrivit legii;"3. Articolul 6 litera i) va avea următorul cuprins:"i) suma de 250.000 lei care se scade din venitul lunar brut, numai pentru salariaţi, la unitatea unde au funcţia de baza."4. Articolul 7 alineatul 1 litera c) se abroga.5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Impozitul pe salarii se calculează lunar, pe fiecare loc de muncă, asupra totalităţii venitului realizat în luna expirată de către fiecare salariat, pe baza următoarelor cote:
               
    Venitul lunar impozabil  (lei)Impozitul lunar (lei)
    până la   500.00021%    
    500.001-1.500.000105.000 + 30%pentru ceea ce depăşeşte suma de500.000
    1.500.001-2.500.000405.000 + 38%pentru ceea ce depăşeşte suma de1.500.000
    peste   2.500.000785.000 + 45%pentru ceea ce depăşeşte suma de2.500.000
  În cazul salariilor şi al altor drepturi salariale, plătite în valută, impozitul datorat se calculează prin aplicarea cotelor de impozit prevăzute la alin. 1 asupra venitului impozabil transformat în lei, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se face plata venitului. Impozitul astfel calculat se vărsa în lei.Atunci când salariile şi celelalte drepturi salariale în valută sunt plătite în cursul lunii sau în cazul încetării raporturilor de muncă, impozitul datorat se calculează conform alineatului precedent, aplicându-se cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare în ziua precedenta celei în care se face plata.Guvernul va corecta semestrial tranşele de venit lunar impozabil prevăzute la alin. 1, precum şi suma menţionată la art. 6 lit. i) din prezenta lege cu indicele de creştere a câştigului salarial mediu brut pe total economie, înregistrat în semestrul anterior."6. Articolul 9 alineatul 2 se abroga.7. Articolul 9 alineatul 3*) va avea următorul cuprins:"Impozitul aferent tuturor drepturilor salariale se retine la data plăţii acestora şi se vărsa lunar la bugetul de stat o dată cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine sau la data plăţii salariului, în cazul în care plata acestuia se face o dată pe luna."-------- Notă *) Articolul 9 alineatul 3 din Legea nr. 32/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996.8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Persoanele juridice şi fizice, precum şi orice entitate plătitoare de salarii şi de alte drepturi salariale sunt obligate să depună la organul teritorial din subordinea Ministerului Finanţelor, unde sunt luate în evidenta fiscală, o declaraţie privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii.Modelul formularului de declaraţie şi termenul de depunere a acesteia se stabilesc de Ministerul Finanţelor."9. Articolul 17 se abroga.10. Articolul 21 se abroga.11. Articolul 22 se abroga.
   +  Articolul 2Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică începând cu veniturile salariale aferente lunii ianuarie 1998.  +  Articolul 3Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.Cuvintele bugetul administraţiei publice centrale din cuprinsul legii se înlocuiesc cu cuvintele bugetul de stat.După republicarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, în termen de 30 de zile de la republicare, Ministerul Finanţelor va elabora instrucţiuni metodologice de aplicare a prezentei legi. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu Ministru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuCALCULATOR 27/01/1998