HOTĂRÂRE nr. 697 din 11 iulie 2012privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 18 iulie 2012  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a construcţiilor situate în oraşul Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilului teren situat în oraşul Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova, aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Imobilul prevăzut la art. 3 se pune la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite.  +  Articolul 5Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate.  +  Articolul 6Serviciul de Protecţie şi Pază îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Protecţie şi Pază,Lucian-Silvan PahonţuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 11 iulie 2012.Nr. 697.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Serviciuluide Protecţie şi Pază care se trec din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia, în vedereascoaterii din funcţiune şi casării
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  1. Imobil Căsuţa "Ciobănaşul", Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova Serviciul de Protecţie şi Pază CUI 4283635 Construcţie Suprafaţă construită:30,24 mý Valoarea de inventar: 57 lei Nr. MFP 120982 Cod de clasificare 8.19.01 Clădire 19
  2. Imobil Căsuţa "Mioriţa", Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova Serviciul de Protecţie şi Pază CUI 4283635 Construcţie Suprafaţă construită:30,24 mý Valoarea de inventar: 57 lei Nr. MFP 120983 Cod de clasificare 8.19.01 Clădire 20
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului teren care trece din domeniul publical statului şi din administrarea Serviciului deProtecţie şi Pază în domeniul privat al statuluişi se pune la dispoziţia Serviciului deProtecţie şi Pază
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Persoana juridică căreia i se pune la dispoziţie imobilul Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Caracteristici- le tehnice ale imobilului
  Imobil teren, Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova Serviciul de Protecţie şi Pază CUI 4283635 Serviciul de Protecţie şi Pază Nr. MFP 120984 (parţial) Cod de clasificare 8.19.01 Teren 11 Suprafaţa terenului: 438,84 mý Valoarea de inventar: 121.725 lei
  ------