LEGE nr. 120 din 4 iulie 2012privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 17 iulie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă aderarea Institutului Naţional al Magistraturii, ca membru cu drepturi depline, la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ). (2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de membru cu drepturi depline al Reţelei Euro-Arabe de Formare Judiciară (REAFJ), în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an. Suma necesară plăţii cotizaţiei anuale aferente anului 2011 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012. (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Consiliului Superior al Magistraturii, la capitolul "Învăţământ" titlul "Alte transferuri" articolul "Transferuri curente în străinătate" alineatul "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale".  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după poziţia 56 se introduce o nouă poziţie, poziţia 57, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiinţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
  "57. Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ) Amman 2010 2010 Institutul Naţional al Magistraturii România participă din 2010."
  2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", la subcapitolul "Institutul Naţional al Magistraturii", după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 2, cu următorul cuprins:
  "2. Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ) euro 5.000"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 120.------