ORDIN nr. 4.478 din 14 iunie 2012pentru modificarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/ 468/2004
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 4.478 din 14 iunie 2012
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 1.783 din 29 iunie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012    În temeiul art. 340 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 32 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Autoritatea Naţională pentru Calificări coordonează la nivel naţional activitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale."2. La articolul 3, litera n) va avea următorul cuprins:"n) evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile/calificările pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări şi care este certificat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, pe baza standardului ocupaţional "evaluator de competenţe profesionale""3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autorizarea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, denumite în continuare centre, se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Calificări."4. La articolul 10 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:"b) prin evaluare de către Autoritatea Naţională pentru Calificări."5. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări acordă, la cerere, asistenţă metodologică pentru parcurgerea etapelor în vederea autorizării."6. La articolul 12, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) solicitarea verificării îndeplinirii criteriilor de evaluare Autorităţii Naţionale pentru Calificări; b) verificarea autenticităţii informaţiilor cuprinse în dosarul de autoevaluare întocmit de centru, de către un verificator extern nominalizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, conform prevederilor art. 32 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la solicitarea verificării;"7. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Centrul nemulţumit de nivelul de performanţă stabilit de specialistul Autorităţii Naţionale pentru Calificări are dreptul de a contesta raportul de evaluare în termen de 5 zile de la comunicare. (2) Autoritatea Naţională pentru Calificări nominalizează un alt verificator extern, care întocmeşte un alt raport de evaluare, în termen de 30 de zile de la depunerea contestaţiei."8. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) După analizarea dosarului de autorizare Autoritatea Naţională pentru Calificări decide autorizarea centrului pentru o perioadă corespunzătoare nivelului de performanţă stabilit în raportul de evaluare. (2) Autoritatea Naţională pentru Calificări soluţionează cererea de autorizare prin acordarea sau neacordarea autorizaţiei de funcţionare."9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În termen de 5 zile de la data luării deciziei, Autoritatea Naţională pentru Calificări comunică în scris solicitantului decizia luată."10. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către Autoritatea Naţională pentru Calificări reprezentantului legal al centrului, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare. (2) Autoritatea Naţională pentru Calificări completează autorizaţia de funcţionare şi o înregistrează în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de funcţionare ale centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale."11. La articolul 17, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei de funcţionare, centrul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei în condiţiile prevăzute de instrucţiunile emise de Autoritatea Naţională pentru Calificări."12. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Centrele transmit trimestrial Autorităţii Naţionale pentru Calificări rapoarte care conţin informaţii cu privire la ocupaţiile/calificările pentru care s-au făcut evaluări, numărul de evaluări efectuate, numărul de certificate eliberate, contestaţiile şi modul de rezolvare a acestora. (2) Autoritatea Naţională pentru Calificări, prin specialiştii proprii, controlează prin sondaj activitatea centrelor autorizate."13. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) În acest interval, după remedierea neregularităţilor constatate, centrul solicită Autorităţii Naţionale pentru Calificări o nouă evaluare a activităţii sale. (3) Dacă în termen de 60 de zile centrul nu face dovada că îndeplineşte toate criteriile de evaluare, Autoritatea Naţională pentru Calificări decide retragerea autorizaţiei de funcţionare."14. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Autoritatea Naţională pentru Calificări tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţe profesionale."15. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Autoritatea Naţională pentru Calificări eliberează centrelor, contra cost, pe bază de proces-verbal de predare-primire, formularele de certificate de competenţe profesionale solicitate."16. La articolul 41, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Dispariţia unor formulare de certificate de competenţe profesionale este anunţată imediat de către centru Autorităţii Naţionale pentru Calificări................................................................................................ (4) Seria şi numărul certificatelor de competenţe profesionale anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) sunt comunicate Autorităţii Naţionale pentru Calificări."17. La articolul 43, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) În cazul în care un centru autorizat şi-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Autorităţii Naţionale pentru Calificări, care completează şi eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele precedente. În acest caz, se aplică ştampila Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi semnătura directorului general al acesteia."18. La articolul 46, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorităţii Naţionale pentru Calificări."19. Articolul 46^1 va avea următorul cuprins:"Art. 46^1. - Costul formularelor de certificate de competenţe profesionale se virează în contul Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi se constituie venituri la bugetul de stat."20. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - În cazul încetării activităţii autorizate, centrul este obligat să predea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, pe bază de proces-verbal, toate documentele prevăzute la art. 37, arhiva şi certificatele de competenţe profesionale rămase necompletate."21. Anexele nr. 3, 4 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării, tineretuluişi sportului, interimar,Liviu Marian PopMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana Câmpeanu  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 3 la procedură)--------------------------Către: Autoritatea Naţională pentru CalificăriCerere de autorizareInstituţia (denumirea completă şi abreviată) ........................................................., cu sediul în localitatea..................................., strada ........................................... nr. ........, cod poştal ....................., sectorul/judeţul ........................., cod unic de înregistrare/cod fiscal .............................., cont ...................................................., deschis la ........................... ......................., reprezentată prin ........................................, având funcţia de ................................................., solicită autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pentru următoarele ocupaţii/calificări:..............................................................................................................................................................................................................Semnătura reprezentantului legal ..................................L.S.  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 4 la procedură)--------------------------ROMÂNIAAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI---------------------------------------AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARESeria ...... Nr. ...... din data de.................... acordată în baza Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioareCENTRUL DE EVALUARE ŞI CERTIFICAREdin cadrul: .........../(numele instituţiei)............ cu sediul în ........./(adresa instituţiei)............ este autorizat pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, pentru următoarea ocupaţie/calificare: ........................Eliberată la data de ....................Valabilă până la data de ................Director general ANC,____________________L.S.  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 7 la procedură)--------------------------- faţă -- verso ------