HOTĂRÂRE nr. 678 din 5 iulie 2012privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile - construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile - construcţii şi terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii. (2) Imobilele - construcţii şi terenuri date în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie, iar în situaţia în care nu se respectă destinaţia, acestea revin de drept în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi vor opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 5 iulie 2012.Nr. 678.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor - construcţii şi terenuri, aflate îndomeniul public al statului, care se dau în administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii dinadministrarea Ministerului Finanţelor Publice- Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea realizării de cătreCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.a activităţilor de interes public naţionalîn domeniul administrării drumurilor naţionale
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul - construcţii şi terenuri, care se dă în administrare Persoana juridică de la care se dă în administrare imobilul Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul Nr. de identificare M.F.P. (parţial) Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Judeţul Giurgiu Ministerul Finanţelor Publice (CUI 4221306) Autoritatea Naţională a Vămilor (CUI 4192650) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - (CUI 13633330) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368) Teren 28417 Suprafaţa de teren = 205.921 mp Nr. cadastral: parţial 2352 Înscris în Cartea funciară nr. 33.913 Codul de clasificaţie: 8.29.06
  2. Judeţul Giurgiu Ministerul Finanţelor Publice (CUI 4221306) Autoritatea Naţională a Vămilor (CUI 4192650) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - (CUI 13633330) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368) Construcţii 145259 Suprafaţa de teren construi- tă/desfăşurată = 6.200,4 mp Nr. cadastral: parţial 2352 Înscris în Cartea funciară nr. 33.913-C43; 33.913-C6 33.913-C42; 33.913-C20; 33.913-C46; 33.913-C15; 33.913-C14; 33.913-C13; 33.913-C17; 33.913-C16; 33.913-C45; 33.913-C44; 33.913-C7; 33.913-C9; 33.913-C10; 33.913-C51; 33.913-C11 Codul de clasificaţie: 8.29.06 C1 Clădire cântar - 192,34 mp C3 Grupuri sanitare - 148,90 mp C4 Post trafo - 121,72 mp C5 Fundaţie - 96,50 mp C6 Clădire centrală - 4.190,53 mp C7 Post trafo - 104,21 mp C8 Grupuri sanitare - 146,98 mp C9 Pavilion exploatare - 122,76 mp C10 Staţie clorinare - 49,62 mp C11 Staţie pompe - 86,18 mp C12 Rezervor - 203,79 mp C13 Clădire centrală termică - 259,87 mp C14 Rezervoare combustie - 223,73 mp C25 Grupuri sanitare - 56,10 mp C26 Grupuri sanitare - 50,78 mp C27 Grupuri sanitare - 46,61 mp C28 Clădire cântar - 47,64 mp C29 Filtru sanitar - 52,14 mp
  -------