HOTĂRÂRE nr. 672 din 4 iulie 2012privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Iaşi a unui imobil trecut în domeniul public al statului din domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ şi situat în judeţul Neamţ, extravilanul municipiului Piatra-Neamţ, punctul Văleni, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat pentru construirea unui nou penitenciar.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Titus CorlăţeanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 672.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul publical statului şi care se dă în administrareaAdministraţiei Naţionale aPenitenciarelor - Penitenciarul Iaşi
    Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care a fost transmis imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    Judeţul Neamţ, extravilan municipiul Piatra-Neamţ, punctul Văleni Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamţ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 131 din 29 aprilie 2011 CUI 2612790 Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Iaşi CUI 4701509 Imobil - teren izlaz comunal Suprafaţă - 20 ha Valoare - 116.819,32 lei Extras de C.F. nr. 56.031/ 6 martie 2012
    ---------