ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional**)(actualizată până la data 9 iulie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012.Având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale - de generală aplicabilitate în domeniul acţiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional,ţinând seama că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea respectării angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României,având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a competenţelor de reprezentare a României la manifestările interne şi internaţionale în domeniul de competenţă al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar crea riscul ca România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acţiunile interne şi internaţionale, ceea ce ar afecta atât imaginea României, cât şi mediul de afaceri ca beneficiar al acestor acţiuni,având în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economică şi socială în zona agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de colaborare care vor avea ca efect dezvoltarea schimburilor comerciale în domeniul agriculturii.În acest context participarea României la manifestările de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în plan intern şi internaţional ar trebui realizată într-un sistem centralizat şi cât se poate de accelerat pentru o cât mai bună eficientizare a măsurilor propuse.De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra domeniului agriculturii în România.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă creează baza legală pentru finanţarea organizării acţiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional.S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, ceea ce ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să organizeze acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 20 "Bunuri şi servicii". (2) Activităţile, acţiunile, precum şi cheltuielile necesare desfăşurării acestora se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale. (3) Tipurile de acţiuni şi cheltuieli care pot fi efectuate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Participarea operatorilor economici din agricultură la târguri şi expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse agricole sau miniexpoziţii, pe bază de programe elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (4) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (5) Selectarea târgurilor şi expoziţiilor se face în baza următoarelor criterii: a) asigurarea expansiunii şi diversificării geografice a exportului românesc pe pieţe cu potenţial de export ridicat; b) promovarea produselor şi serviciilor cu valoare adăugată mare şi însuşiri deosebite; c) importanţa târgurilor respective la nivel internaţional; d) performanţele obţinute de participanţii români la ediţiile anterioare.----------Alin. (5) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (6) Condiţiile de eligibilitate şi asigurarea finanţării pentru operatorii economici participanţi sunt definite şi stabilite la art. 3-6 din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.----------Alin. (6) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (7) Sumele financiare aferente activităţii de promovare, extensie comercială a produselor agroalimentare, a activităţii de artizanat şi a activităţii rurale se cuprind în structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (7) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (8) Anual, participarea sectorului agroalimentar la manifestări de promovare internaţională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.----------Alin. (8) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 noiembrie 2011.Nr. 92.  +  Anexa ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipuri de acţiuni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Seminare ││ ││2. Conferinţe ││ ││3. Grupuri de lucru - incluzând pe cele itinerante - în special în zonele ││ rurale ││ ││4. Campanii radiofonice şi de televiziune - documentare, emisiuni-dezbatere şi││ altele asemenea ││ ││5. Acţiuni destinate şcolilor şi universităţilor ││ ││6. Organizarea de standuri de informare în târgurile/expoziţiile agricole ││ interne şi internaţionale ││ ││7. Realizarea de producţii vizuale şi audiovizuale şi distribuirea lor │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipuri de cheltuieli │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Cheltuieli privind creaţii grafice publicitare - materiale publicitare: ││ pliante, broşuri, cataloage, afişe, fluturaşi, reclame tipărite, mape de ││ prezentare, postere, schiţare calendare, grafică bannere, etichete -, ││ obiecte promoţionale - pixuri, brichete şi altele asemenea -, inclusiv ││ logoul evenimentului ││ ││2. Cheltuieli privind închirierea pavilionului şi alte taxe ││ ││3. Cheltuieli privind planificarea, amenajarea, construcţia şi întreţinerea ││ standului ││ ││4. Cheltuieli privind transportul - materiale şi obiecte promoţionale, mostre ││ ││5. Cheltuieli de protocol - obiecte de artizanat, decoraţiuni şi altele ││ asemenea ││ ││6. Cheltuieli prilejuite de participarea meşterilor populari şi ansamblurilor ││ artistice - cheltuieli de deplasare - transport, cazare, diurnă, prestări ││ de servicii artistice, asigurări de sănătate ││ ││7. Cheltuieli privind serviciile de marketing şi promovare ││ ││8. Cheltuieli prilejuite de participarea la seminare, conferinţe, grupuri de ││ lucru - incluzând pe cele itinerante - în special în zonele rurale, ││ campanii radiofonice şi de televiziune - documentare, emisiuni-dezbatere ││ şi altele asemenea, acţiuni destinate şcolilor şi universităţilor, ││ organizarea de standuri de informare în târgurile/expoziţiile agricole ││ interne şi internaţionale, realizarea de producţii vizuale şi audiovizuale ││ şi distribuirea lor ││ ││9. Cheltuieli neprevăzute - majorarea cheltuielilor legate de închirierea, ││ planificarea, amenajarea şi întreţinerea pavilionului, transport, ││ evenimente/mijloace publicitare, participarea meşterilor populari, protocol│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------