HOTĂRÂRE nr. 656 din 4 iulie 2012privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 11 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti, potrivit legii. (2) Contractul de concesiune nr. MM/487 din 4 februarie 2004 încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., având ca obiect bunul imobil care se transmite în administrare potrivit alin. (1), se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum naţional transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Sectorul de drum care se transmite în administrare, potrivit art. 1, îşi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.  +  Articolul 4Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Septimiu Buzaşu,secretar de statMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 656.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unui sector de drum naţional, aflat în proprietateapublică a statului, care se transmite din administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii,prin Compania Naţională de Autostrăzi şiDrumuri Naţionale din România - S.A., în administrareaConsiliului Local al Municipiului Moineşti
    Indicativul şi poziţiile kilometrice ale sectorului de drum care se transmite Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum Lungime totală (km) Nr. MFP
    DN 2G Km 43+640 - 53+358 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Consiliul Local al Municipiului Moineşti L = 9,72 km 12157 (parţial)
    ----------