HOTĂRÂRE nr. 662 din 4 iulie 2012privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 10 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea, înregistrat cu nr. M.F.P. 102.338, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii situate în comuna Vidra, judeţul Vrancea, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea, identificată potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică potrivit anexei nr. 2 şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 662.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şiadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "AnghelSaligny" al Judeţului Vrancea, a cărui valoare de inventar se modifică
  *Font 9*
   
  Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.F.P. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul/CUI Adresa imobilului Valoarea de inventar (valoare reactualizată)
  102.338 8.19.01 Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea CUI-4297908 Judeţul Vrancea 314.152,19 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiei situate în comuna Vidra, judeţul Vrancea, aflate înadministrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor, prin Inspectoratul pentruSituaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea, caretrece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  *Font 9*
   
  Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.F.P. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul/CUI Adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  102.338 (parţial) 8.19.01 Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea CUI-4297908 Judeţul Vrancea Construcţie 03 Suprafaţa construită - 47,00 mp Suprafaţa desfăşurată - 47,00 mp Valoarea de inventar: 13.435,62 lei
  --------