LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul intern necesar detaşării experţilor naţionali din România la instituţiile şi organismele Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) Detaşarea experţilor naţionali se face la iniţiativa instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care urmează a fi făcută detaşarea şi a persoanei interesate a deveni expert naţional detaşat, cu acordul angajatorului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana interesată, pentru o perioadă de timp determinată potrivit cerinţelor instituţiei sau organismului Uniunii Europene. (2) Pentru cadrele militare care se detaşează ca experţi militari naţionali la Secretariatul General al Consiliului în vederea încadrării la Statul Major Militar al Uniunii Europene, iniţiativa detaşării aparţine instituţiei publice din România în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 3 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate se detaşează la instituţiile şi organismele Uniunii Europene, în condiţiile prezentei legi, numai după încheierea misiunii sale în străinătate şi încadrarea sa la instituţia trimiţătoare. (2) Persoanele aflate în perioada de stagiu sau de probă, potrivit reglementărilor legale specifice categoriei de personal din care fac parte, nu pot fi detaşate ca experţi naţionali la instituţiile sau organismele Uniunii Europene.  +  Articolul 4 (1) Persoanele care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert naţional detaşat sunt obligate să solicite acordul angajatorului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea cu privire la eventuala detaşare la o instituţie sau organism al Uniunii Europene, anterior participării la procedurile de selecţie. Solicitarea trebuie să fie însoţită de documentaţia specifică procedurii de selecţie la care acestea intenţionează să participe. (2) Angajatorul este obligat să răspundă solicitării prevăzute la alin. (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. În cuprinsul răspunsului, angajatorul trebuie să menţioneze în mod expres dacă este sau nu de acord cu detaşarea la instituţia sau organismul Uniunii Europene, precum şi, dacă este cazul, motivele pentru care nu este de acord cu această detaşare. (3) În situaţia prelungirii detaşării, expertul naţional este obligat să solicite angajatorului de la care a fost detaşat acordul cu privire la aceasta. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din România, acordul prevăzut la alin. (1)-(3) se solicită conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.  +  Articolul 5Pe întreaga durată a detaşării, angajatorul care a detaşat expertul naţional are obligaţia să aducă la cunoştinţa acestuia şi a instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat modificările situaţiilor de drept sau de fapt care stau la baza detaşării şi care privesc angajatorul.  +  Articolul 6 (1) Angajatorul care urmează să detaşeze o persoană în calitate de expert naţional are obligaţia de a transmite Ministerului Afacerilor Externe, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de începere a detaşării, o comunicare privind detaşarea. Ministerul Afacerilor Externe transmite această comunicare Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană. (2) Pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din România, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine ministrului sau, după caz, conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.  +  Articolul 7 (1) Experţii naţionali detaşaţi la instituţiile sau organismele Uniunii Europene îşi păstrează raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu angajatorul de la care au fost detaşaţi, pe toată perioada detaşării. (2) Posturile ocupate anterior detaşării de către experţii naţionali detaşaţi devin temporar vacante şi pot fi ocupate pe perioadă determinată, în condiţiile legii. (3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, detaşate la instituţiile şi organismele Uniunii Europene pentru o perioadă mai mare de un an, pot fi numite în alte funcţii decât cele în care şi-au desfăşurat activitatea anterior detaşării. (4) Posturile ocupate anterior detaşării de către experţii naţionali detaşaţi nu pot fi desfiinţate sau transformate pe durata detaşării, cu excepţia reorganizării sau a declanşării procedurii insolvenţei. (5) În cazul desfiinţării postului în situaţiile prevăzute la alin. (4), persoanele prevăzute la alin. (1) pot ocupa, cu acordul lor, posturi echivalente din punctul de vedere al condiţiilor de ocupare, al atribuţiilor şi al salarizării.  +  Articolul 8În situaţia în care, la iniţiativa expertului naţional sau a instituţiei ori a organismului Uniunii Europene la care acesta a fost detaşat, detaşarea încetează înaintea termenului stabilit iniţial, expertul naţional are obligaţia comunicării acestui fapt angajatorului care l-a detaşat, în termen de 10 zile de la iniţierea demersurilor pentru încetarea detaşării, în condiţiile reglementărilor interne ale instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat.  +  Articolul 9La încetarea detaşării, experţii naţionali care au fost detaşaţi în cadrul instituţiilor sau organismelor Uniunii Europene îşi reiau activitatea în posturile ocupate anterior la angajatorul de la care au fost detaşaţi sau în posturile în care au fost numiţi potrivit art. 7 alin. (3), după caz.  +  Articolul 10Pe întreaga perioadă a detaşării, expertul naţional îşi desfăşoară activitatea numai în interesul instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat şi este obligat să respecte reglementările comunitare şi reglementările interne ale acestora.  +  Articolul 11 (1) Experţii naţionali detaşaţi beneficiază, în ţară, lunar, de salariul/solda/indemnizaţia de încadrare corespunzătoare funcţiei pe care sunt încadraţi în ţară, actualizat/actualizată potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 alin. (1). (2) Salariul/solda/indemnizaţia de încadrare şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru angajat şi angajator se plătesc, respectiv se reţin şi se plătesc de către angajatorul din România de la care a fost detaşat expertul.  +  Articolul 12Expertul naţional detaşat pentru care instituţia sau organismul Uniunii Europene nu asigură nicio indemnizaţie sau alte drepturi băneşti beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.  +  Articolul 13 (1) Pentru participarea la interviu, în vederea selecţionării pentru un post de expert naţional detaşat, candidaţii din autorităţile şi instituţiile publice beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului trimis în misiune temporară în străinătate, în situaţia în care cheltuielile aferente participării la interviu nu sunt suportate de instituţia sau organismul Uniunii Europene care organizează interviul, iar angajatorul este de acord cu detaşarea expertului la instituţia sau organismul Uniunii Europene. (2) De aceleaşi drepturi pot beneficia şi candidaţii din sectorul privat, cu acordul angajatorului.  +  Articolul 14Perioada în care o persoană îşi desfăşoară activitatea în calitate de expert naţional detaşat constituie vechime în muncă, în serviciu şi în specialitatea studiilor absolvite, după caz.  +  Articolul 15 (1) Promovarea, avansarea sau înaintarea în gradul profesional sau militar, după caz, a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în calitate de expert naţional detaşat se face potrivit statutului aplicabil. (2) Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale experţilor naţionali detaşaţi realizate de către instituţia sau organismul Uniunii Europene pe durata detaşării sunt echivalate rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale realizate de către angajatorul de la care aceştia au fost detaşaţi.  +  Articolul 16 (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care au început procedurile de detaşare la o instituţie sau un organism al Uniunii Europene, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru procedurile care nu au fost îndeplinite până la această dată. (2) Prin procedură de detaşare începută se înţelege obţinerea acordului angajatorului privind participarea la procedura de selecţie. (3) Prin procedură de detaşare îndeplinită se înţelege emiterea de către angajator a actului administrativ de detaşare a expertului la instituţia sau organismul Uniunii Europene.  +  Articolul 17În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice care detaşează experţi naţionali pot emite norme metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor din subordine.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 105.-------