HOTĂRÂRE nr. 649 din 27 iunie 2012privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 5 iulie 2012  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Senatului României, înregistrate la poziţiile MFP 153629 şi 153630 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii date în folosinţă, precum şi a reevaluării activelor corporale, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuSecretarul general al Senatului,Ion VărgăuBucureşti, 27 iunie 2012.Nr. 649.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor înscrise în domeniul public alstatului, aflate în administrarea Senatului României,ale căror valori de inventar se modifică ca urmare aefectuării unor lucrări de investiţii date în folosinţă,precum şi a reevaluării activelor corporale
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4284070 Senatul României
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  *Font 7*
  ┌──────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────┐│Nr. │Cod de │Tip bun│Denumirea│Descriere│ Vecinătăţi │ Adresa │Anul dobân-│Valoarea de │ Situaţia juridică ││M.F. │clasi- │ │ │ tehnică │ │ │dirii/dării│ inventar ├─────────────┬────────────────┤│ │ficare │ │ │ │ │ │în folosin-│ │ Baza legală │ Administrare/ ││ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ concesiune │├──────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────├────────────┼─────────────┼────────────────┤│153629│8.29.04│Imobil │Clădire │Clădire │Parte din │România, │ 2008 │ 756.097.895│H.G. │ Administrare ││ │ │ │adminis- │(integral│imobilul │municipiul │ │ │nr. 1.555/ │ ││ │ │ │trativă │sau │Palatul │Bucureşti, │ │ │2007 │ ││ │ │ │ │parţial │Parlamentului│sectorul 5,│ │ │ │ ││ │ │ │ │în 10 │ │str. Izvor │ │ │ │ ││ │ │ │ │corpuri) │ │nr. 2 - 4 │ │ │ │ ││ │ │ │ │Sd = │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │83.247 mp│ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────├────────────┼─────────────┼────────────────┤│153630│8.29.04│Imobil │Parcare │Sd = │Parte din │România, │ 2008 │ 30.448.958│H.G. │ Administrare ││ │ │ │subterană│13.988 mp│imobilul │municipiul │ │ │nr. 1.555/ │ ││ │ │ │ │ │parcare │Bucureşti, │ │ │2007 │ ││ │ │ │ │ │subterană │sectorul 5,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │str. Izvor │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 2 - 4 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┘-------