ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 27 iunie 2012pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 3 iulie 2012



    În vederea încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2012 prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce priveşte posibilitatea de asigurare financiară a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale plătite din fonduri publice, precum şi necesitatea asigurării încadrării în numărul de indicatori de personal prevăzuţi în finanţare de Legea nr. 293/2011,ţinând cont de faptul că la nivelul tuturor instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională necesitatea asigurării fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu constituie o prioritate imediată, în acest context neadoptarea prezentului act normativ putând avea drept consecinţă, pe de o parte, intrarea instituţiilor în culpă prin nerespectarea obligaţiilor legale privind încadrarea absolvenţilor instituţiilor de formare profesională iniţială, iar pe de altă parte, nerespectarea Legii nr. 293/2011,întrucât toate aceste elemente vizează direct interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică absolvenţilor promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.  +  Articolul 2Acordarea gradelor profesionale ori a gradelor militare absolvenţilor, repartizarea acestora la unităţi şi numirea în funcţii se realizează cu data de 1 decembrie 2012, în condiţiile stabilite prin ordin sau decizie a ministrului ori, după caz, a conducătorului instituţiei în beneficiul căreia au fost pregătiţi absolvenţii.  +  Articolul 3În lipsa unei oferte de încadrare din partea instituţiilor pentru care s-a realizat formarea profesională, absolvenţii promoţiilor anului 2012 din instituţiile de formare profesională iniţială prevăzute la art. 1 care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 noiembrie 2012 încetarea raporturilor juridice care decurg din calitatea de absolvenţi, avute cu instituţiile în beneficiul cărora au fost pregătiţi, sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele sau contractele încheiate potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul apărării naţionale,Corneliu DobriţoiuDirectorul Serviciului de Informaţii Externe,Teodor Viorel MeleşcanuDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George Cristian MaiorDirectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,Liviu Marian PopViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 iunie 2012.Nr. 37.-------