NORME METODOLOGICE din 28 iunie 2012privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 2 iulie 2012     +  Capitolul I 1. Începând cu data de 1 iulie 2012, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Prin excepţie, până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. De asemenea, face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală electronică întocmită distinct pentrubolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, în condiţiile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Formularele de prescripţie medicală utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt: formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin; formularul de prescripţie medicală cu regim special prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele de prescripţii pentru medicamentele stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare.Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.2. Se interzic: a) emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se eliberează cu şi fără contribuţie personală de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale/convenţii cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale; b) emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se eliberează compensat 100% din preţul de referinţă sau din preţul de decontare altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; c) emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale electronice cu şi fără contribuţie personală.3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.4. Prescripţiile medicale electronice cu şi fără contribuţie personală se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării prescripţiei medicale electronice, se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv de către farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sănătate cu scop curativ, conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.5. Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [sublista B - mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7); secţiunea C3].6. Se va întocmi o prescripţie medicală electronică distinctă pentru fiecare dintre următoarele situaţii:6.1. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre situaţiile următoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO insuline) teste de automonitorizare;6.2. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie);6.3. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană);6.4. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ pentru care eliberarea se face prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (pentru fiecare program, DCI-urile corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescripţii distincte);6.5. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nominalizate în sublista B; DCI-uri pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D cu HVB şi HCV (G4), ciroză hepatică (G7), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine (G22), boala Gaucher (G29), boala cronică inflamatorie intestinală (G31a), poliartrita reumatoidă (G31b), artropatia psoriazică (G31c), spondilita ankilozantă (G31d), artrita juvenilă (G31e), psoriazis cronic sever (plăci) (G31f), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;6.6. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii;6.7. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual;6.8. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7);6.9. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise în regim de compensare 90% din preţul de referinţă pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună.7. Prezenţa în formularul de prescripţie medicală electronică a doar 7 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul are nevoie de mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.8. Prescripţiile medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală sunt listate de către medicul prescriptor, respectiv farmacie în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi în normele tehnice de aplicare al hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate.9. În situaţia în care medicul prescriptor completează greşit rubricile din componenta prescriere, acestea pot fi corectate înainte de validarea şi înregistrarea prescripţiei medicale electronice în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţinerea seriei şi numărului prescripţiei medicale electronice. În situaţia în care medicul prescriptor constată că o prescripţie medicală electronică - componenta prescriere a fost greşit completată, după validarea şi înregistrarea acesteia în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia medicală electronică respectivă va fi anulată de medicul prescriptor, dacă aceasta nu a fost eliberată, şi acesta nu va mai putea prescrie o altă prescripţie medicală electronică - componenta prescriere cu aceeaşi serie şi acelaşi număr.10. Atribuirea, gestionarea şi solicitarea de prescripţii medicale electronice se face după cum urmează: a) casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contract cu acestea, respectiv medicilor care au încheiat convenţie cu acestea pentru prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un număr de prescripţii medicale on-line şi off-line, generat automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; b) gestionarea prescripţiilor medicale electronice la nivelul caselor de asigurări de sănătate presupune:b1) evidenţa prescripţiilor medicale electronice atribuite pe furnizori de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate/medici care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate pentru prescriere de medicamente;b2) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line - componenta prescriere - prescrise asiguraţilor, pe medic prescriptor;b3) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line eliberate - componenta eliberare -, inclusiv a celor pentru care eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise se face de mai multe farmacii;b4) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe program/subprogram de sănătate; c) furnizorii de servicii medicale/medicii care au încheiat convenţie cu casele pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală îşi vor asigura, la cerere, un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale; d) solicitarea seriilor şi numerelor corespunzătoare formularelor de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către împuternicitul legal al acestuia, respectiv de către medicii care au încheiat convenţie cu casele de asigurări de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală.11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line. (2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, atribuirea seriilor şi numerelor de prescripţii medicale electronice la nivelul furnizorului se face în ordinea cronologică a solicitărilor de prescripţii medicale electronice în aplicaţia informatică - prescripţie electronică de către medicii prescriptori şi în ordinea crescătoare a numărului prescripţiilor medicale electronice aflate la dispoziţia furnizorului. (3) Înregistrarea prescripţiilor medicale electronice emise asiguraţilor se va face în documentele medicale de evidenţă primară, pentru fiecare prescripţie, după cum urmează: a) se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în registrul de consultaţii, la rubrica "Tratamente"; b) la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în epicriză şi în scrisoarea medicală.  +  Capitolul II Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personalăFormularele de prescripţie medicală electronică se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor.Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice şi sunt generate automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Componenta eliberare, inclusiv pentru situaţiile în care eliberarea se face de mai multe farmacii, are aceeaşi serie şi acelaşi număr cu componenta prescriere.Formularele de prescripţie medicală electronică on-line şi off-line vor avea inscripţionat un cod de bare cu următorul conţinut: a) pentru componenta prescriere, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei medicale electronice; b) pentru componenta eliberare, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei medicale electronice de către acesta, precum şi toate informaţiile aferente rubricilor completate de către farmacie.I. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere1. "Unitate medicală": a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei; b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:- "MF" - medicină de familie;- "Ambulatoriu" - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară); medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa "Ambulatoriu" atunci când eliberează prescripţii medicale electronice pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitateal spitalului;- "Spital" - pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, pentru prescripţiile medicale electronice prescrise la externare;- "Altele" - conform prevederilor contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, ale hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;- "MF-MM" - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; prescripţia medicală electronică eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o prescripţie medicală electronică distinctă; c) "Aprobat Comisie" - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează: grupa de boală cronică aferentă afecţiunii care a fost aprobată de comisie (G_X)/numărul programului (P_X), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de comisii;- în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare de referinţă pentru bolnavii în status posttransplant şi care au obţinut, în condiţiile legii, aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant, se notează: numărul programului (P9.7), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexată la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de Agenţia Naţională de Transplant.2. "Asigurat": a) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se găseşte asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:(i) se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);(îi) se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soţ, soţie şi părinţii fără venituri proprii care sunt în întreţinerea unei persoane asigurate;(iii) se bifează "Pensionar" pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună se bifează categoria "0-700 lei/lună";(iv) se bifează "Copil < 18 ani" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);(v) se bifează "Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)" pentru toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, dacă nu realizează venituri din muncă;(vi) se bifează, "Gravidă/Lehuză" pentru toate persoanele gravide sau lăuze. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu venituri;(vii) se bifează "Veteran", "Revoluţionar" sau" Handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;(viii) se bifează "PNS" pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pe perioada în care sunt incluşi în program, şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate în care sunt incluşi;(ix) se bifează categoria "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;(x) la rubrica "Alte categorii" se va notă:- cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct în formularul de prescripţie medicală electronică, dar care sunt menţionate distinct la art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;- cifra 2, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate în formularul de prescripţie şi care beneficiază de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit;- cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E120; E 121; pot fi menţionate şi formularele europene "S" - corespondente acestor formulare;(xi) se bifează "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;(xii) se bifează "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;(xiii) se bifează "Card european (CE)" pentru persoanele care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia României). În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România;(xiv) se bifează "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte; b) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, data naşterii, sexul); c) câmpul "CID/CNP/CE/PASS" corespunde codului unic de asigurare/codului numeric personal/numărului cardului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:(i) pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe;(îi) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului;(iii) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se va completa: numărul paşaportului pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card european.Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din Lista abrevierilor pentru ţările cucare România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin; d) "FO/RC" - se completează numărul foii de observaţie (FO) doar în cazul prescrierii reţetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii.3. "Diagnostic/Cod Diag." - se va/vor nota diagnosticul/diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente. Pe prescripţiile medicale electronice listate de medicii prescriptori şi înmânate asiguratului se completează numai codul/codurile de diagnostic, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; descrierea diagnosticului/diagnosticelor va rămâne numai în aplicaţia informatică privind prescrierea electronică de medicamente.4. a) "Dată prescriere" - se completează cu data emiterii prescripţiei medicale electronice; b) "Număr zile prescriere" - se completează obligatoriu de medic numărul de zile pentru care se face prescrierea, pentru toate tipurile de reţete; c) "Cod diag." - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; d) "Tip dg." - pentru fiecare cod de diagnostic se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dată fiind perioada de valabilitate a prescripţiei, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic; e) "Denumire comună internaţională/Denumire comercială/ FF/Concentraţie" - se completează cu denumirea comună internaţională şi/sau cu denumirea comercială, conform contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie, conform listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă.Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se va specifică sintagma "teste de automonitorizare"; f) "D.S" - se va specifică calea de administrare a medicamentului; g) "Cantitate (UT)" - se va specifică cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere; se va specifică în cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; h) "% Preţ ref." - se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1); procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri cu vârsta cuprinsă între18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) sau integral contravaloarea medicamentelor, dacă preţul pe unitate terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; i) "Listă":(i) pentru prescripţiile care cuprind DCI-urile din sublistele A şi B se va nota "A", respectiv "B" la rubrica "Listă";(îi) pentru prescripţiile care conţin şi DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica "Listă", în dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G31). Completarea câmpului "Cod diag." este obligatorie;(iii) pentru categoriile asiguraţi menţionate la pct. 2 lit. a) subpct. (iv), (v) şi (vi) se vor putea prescrie toate DCI-urile din sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe piaţă; j) prescrierea DCI-urilor din sublista C, secţiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/ subprogramele naţionale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (P.9.7 - Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4) şi epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7), respectiv cu indicarea programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; k) "Parafă medic prescriptor" - se completează numele şi prenumele medicului prescriptor, precum şi codul de parafă al acestuia; l) "Semnătură medic prescriptor" - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia medicală electronică numai în situaţia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; m) "L.S. Unitate" - loc ştampilă a furnizorului de servicii medicale, numai în situaţia în care medicul nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; n) "Acest document a fost înregistrat cu numărul ........./...... în Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS" - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta prescriere. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; o) "Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001 " - se completează numai în situaţia în care medicul care a emis prescripţia medicală electronică are şi utilizează semnătura electronică extinsă.II. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare1. "Farmacia" - se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.2. "Am primit medicamentele" - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală). a) "Asigurat/Împuternicit" - se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit); c) "Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţiile ..." - se vor preciza poziţiile (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care asiguratul/ împuternicitul a renunţat; d) "Semnătură" - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie.3. "Taxare" a) "Data eliberării" - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie; b) "% Preţ ref." - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. h); c) "Listă" - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i); d) "Cod diag." - se completează codul diagnosticului/diagnosticelor aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere; e) "Denumire comercială" - farmacistul va menţiona în această rubrica şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifică în cadrul acestei rubrici sintagma "teste de automonitorizare", iar la rubrica "Valoare compensare" va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală electronică on-line şi off-line, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiilor (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care renunţă, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, la rubrica "Valoare compensare" se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză "CNAS", şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză "MS", pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; f) În rubrica "Total" din secţiunea "Taxare" se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3; g) "Contribuţie asigurat" - se menţionează valoarea contribuţiei asiguratului, conform bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor; h) "Bon fiscal nr." - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor; i) "Numele persoanei care eliberează" - se completează numele şi prenumele persoanei care eliberează medicamentele; j) "Semnătura" - se execută semnătura persoanei care eliberează medicamentele numai în situaţia în care persoana respectivă nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; k) "L.S. Farmacie" - loc ştampilă a furnizorului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; l) "Acest document a fost înregistrat cu numărul ............... în Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS" - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta eliberare. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; m) "Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001 " - se completează numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele are şi utilizează semnătura electronică extinsă.--------