ORDIN nr. 680 din 29 iunie 2012pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 680 din 29 iunie 2012
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 251 din 28 iunie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. C.V./1.872 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.691 din 28 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/ 950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă modelul unic al formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, ca imprimat cu regim special - off-line, denumit în continuare formular de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cuprins în anexa nr. 1."2. În anexa nr. 2 la capitolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, respectiv în normele tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală se poate face pe formularul cu regim special, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de aprescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, în condiţiile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Formularele de prescripţie medicală utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt: formularul de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală prevăzut în anexa nr. 1 la ordin; formularul de prescripţie medicală electronică prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală; formularele de prescripţii pentru medicamentele stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare.Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale."3. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale cu şi fără contribuţie personală."4. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 1, litera e) va avea următorul cuprins:"e) «Aprobat Comisie» - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează: grupa de boală cronică aferentă afecţiunii care a fost aprobată de comisie (G_X)/numărul programului (P_X), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare emis/emisă de comisii.- în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare de referinţă pentru bolnavii în status posttransplant şi care au obţinut, în condiţiile legii, aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant, se notează: numărul programului (P9.7), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare emis/emisă de Agenţia Naţională de Transplant.«Semnătură medic» - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia şi se aplică parafa acestuia."5. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (x) va avea următorul cuprins:"(x) la rubrica «Alte categorii» se va notă:- cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct pe formularul de prescripţie medicală, dar care sunt menţionate distinct la art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;- cifra 2, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe formularul de prescripţie şi care beneficiază de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit;- cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106, E 109, E 112, E120, E 121; pot fi menţionate şi formularele europene S- corespondente acestor formulare."6. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera e), subpunctul (iii) va avea următorul cuprins:"(iii) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se va completa: numărul paşaportului pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card european.Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din nomenclatorul de ţări (anexa nr. 3 la ordin)."7. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 6 literele e), e^1) şi e^2) vor avea următorul cuprins: e) «Denumire comună internaţională/Denumire comercială/FF/Concentraţie» - se completează cu denumirea comună internaţională şi/sau denumirea comercială, conform contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie, conform listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă.Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se va specifică sintagma «teste de automonitorizare»;e^1) «Cantitate» - se va specifică cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere; se va specifică în cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;e^2) «D.S» - se va specifică calea de administrare a medicamentului;"8. În anexa nr. 2, la capitolul II, punctul 8 va avea următorul cuprins:8. «Asigurat/Împuternicit» - se alege prin bifare cu «x» categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI, seria, numărul, adresa completă, codul numeric personal/codul unic de asigurare/număr card european/număr paşaport) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit)."9. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.10. În cuprinsul ordinului, sintagma "boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5)" se înlocuieşte cu sintagma, "boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2)", iar sintagma "cod numeric personal" se înlocuieşte cu sintagma "cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna iulie 2012.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Doru Bădescu  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 832/302/2008)LISTAabrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri,înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionalecu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre aleUniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European,conform prevederilor respectivelor documente
  Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
  AF Afganistan NU NU
  ZA Africa de Sud NU NU
  AL Albania NU DA
  DZ Algeria NU NU
  AD Andorra NU NU
  AO Angola NU NU
  AI Anguilla NU NU
  AG Antigua şi Barbuda NU NU
  AN Antilele Olandeze (Bonaire) NU NU
  AR Argentina NU NU
  AM Armenia NU DA
  AW Aruba NU NU
  SH Teritoriile Britanice de Peste Mări NU NU
  AU Australia NU NU
  AT Austria DA NU
  AZ Azerbaidjan NU NU
  BS Bahamas NU NU
  BH Bahrain NU NU
  BD Bangladesh NU NU
  BB Barbados NU NU
  BY Belarus NU NU
  BE Belgia DA NU
  BZ Belize NU NU
  BJ Benin NU NU
  BM Bermude NU NU
  BO Bolivia NU NU
  BA Bosnia şi Herţegovina NU DA
  BW Botswana NU NU
  BR Brazilia NU NU
  BN Brunei NU NU
  BG Bulgaria DA NU
  BF Burkina Faso NU NU
  BI Burundi NU NU
  BT Bhutan NU NU
  KH Cambodgia NU NU
  CM Camerun NU NU
  CA Canada NU NU
  SP Insulele Canare NU NU
  CV Capul Verde NU NU
  KY Insulele Cayman NU NU
  CZ Cehia DA NU
  CF Republica Centrafricană NU NU
  CL Chile NU NU
  CN China NU DA
  TD Ciad NU NU
  CY Cipru DA NU
  CI Cote d'Ivoire NU NU
  CO Columbia NU NU
  YT Mayotte NU NU
  PM Saint Pierre şi Miquelon NU NU
  KM Uniunea Comorelor NU NU
  CD Republica Democrată Congo NU NU
  CG Republica Congo NU NU
  KR Coreea de Sud NU DA
  CR Costa Rica NU NU
  HR Croaţia NU DA
  CU Cuba NU DA
  DK Danemarca DA NU
  DJ Djibouti NU NU
  DM Dominica NU NU
  DO Republica Dominicană NU NU
  EC Ecuador NU NU
  EG Egipt NU NU
  SV El Salvador NU NU
  CH Elveţia DA NU
  AE Emiratele Arabe Unite NU NU
  ER Eritrea NU NU
  EE Estonia DA NU
  ET Etiopia NU NU
  FJ Fiji NU NU
  FI Finlanda DA NU
  FR Franţa DA NU
  GA Gabon NU NU
  GM Gambia NU NU
  GE Georgia NU NU
  GS Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud NU NU
  DE Germania DA NU
  GH Ghana NU NU
  GI Gibraltar NU NU
  GR Grecia DA NU
  GD Grenada NU NU
  GL Groenlanda NU NU
  GP Guadelupa NU NU
  GU Guam NU NU
  GT Guatemala NU NU
  GN Guineea NU NU
  GW Guineea-Bissau NU NU
  GQ Guineea Ecuatorială NU NU
  GY Guyana NU NU
  GF Guyana Franceză NU NU
  HT Haiti NU NU
  HN Honduras NU NU
  IN India NU NU
  ID Indonezia NU NU
  CK Insulele Cook NU NU
  FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
  FO Insulele Feroe NU NU
  MP Insulele Mariane NU NU
  SB Insulele Solomon NU NU
  VG Insulele Virgine Britanice NU NU
  VI Insulele Virgine SUA NU NU
  WF Insulele Wallis şi Futuna NU NU
  JO Regatul Haşemit al Iordaniei NU NU
  IR Republica Islamică Iran NU NU
  IQ Irak NU NU
  IE Irlanda DA NU
  IS Islanda DA NU
  PS Autoritatea Palestiniană NU NU
  IT Italia DA NU
  JM Jamaica NU NU
  JP Japonia NU NU
  KZ Kazahstan NU NU
  KE Kenya NU NU
  KG Kârgâzstan NU NU
  KI Kiribati NU NU
  XZ Kosovo NU NU
  KW Kuwait NU NU
  LA Laos NU NU
  LS Lesotho NU NU
  LV Letonia DA NU
  LB Liban NU NU
  LR Liberia NU NU
  LY Libia NU NU
  LI Liechtenstein DA NU
  LT Lituania DA NU
  LU Luxemburg DA NU
  GB Marea Britanie DA NU
  MO Macao NU NU
  MK Macedonia NU DA
  MG Madagascar NU NU
  MY Malaysia NU NU
  MW Malawi NU NU
  MV Maldive NU NU
  ML Mali NU NU
  MT Malta DA NU
  MA Maroc NU NU
  MH Marshall (insule) NU NU
  MQ Martinica NU NU
  MR Mauritania NU NU
  MU Mauritius NU NU
  MX Mexic NU NU
  FM Micronezia (stat federal) NU NU
  MD Moldova NU DA
  MC Monaco NU NU
  MN Mongolia NU NU
  MS Montserrat NU NU
  MZ Mozambic NU NU
  MM Myanmar NU NU
  NA Namibia NU NU
  NR Nauru NU NU
  NP Nepal NU NU
  NI Nicaragua NU NU
  NE Niger NU NU
  NG Nigeria NU NU
  NU Insula Niue NU NU
  NF Insula Norfolk NU NU
  NO Norvegia DA NU
  NC Noua Caledonie NU NU
  NZ Noua Zeelandă NU NU
  NL Olanda DA NU
  OM Oman NU NU
  PK Pakistan NU DA
  PW Palau NU NU
  PA Panama NU NU
  PG Papua Noua Guinee NU NU
  PY Paraguay NU NU
  PE Peru NU NU
  PH Filipine NU NU
  PN Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie şi Oeno NU NU
  PF Polinezia Franceză (inclusiv) NU NU
  PL Polonia DA NU
  PR Puerto Rico NU NU
  PT Portugalia DA NU
  QA Qatar NU NU
  KP Coreea de Nord NU DA
  RE Reunion NU NU
  RU Rusia (Federaţie) NU DA
  RW Rwanda NU NU
  AS Samoa (SUA) NU NU
  WS Samoa Occidentală NU NU
  SM San Marino NU NU
  ST Sao Tome şi Principe NU NU
  SA Arabia Saudită NU NU
  SN Senegal NU NU
  RS Serbia NU DA
  SC Seychelles NU NU
  KN Federaţia Saint Kitts şi Nevis NU NU
  LC Saint Lucia NU NU
  VC Saint Vincent şi Grenadinele NU NU
  SL Sierra Leone NU NU
  SG Singapore NU NU
  SY Siria NU NU
  SK Slovacia DA NU
  ŞI Slovenia DA NU
  SO Somalia NU NU
  ES Spania DA NU
  LK Sri Lanka NU NU
  US Statele Unite ale Americii NU NU
  SD Sudan NU NU
  SE Suedia DA NU
  SR Surinam NU NU
  SZ Swaziland NU NU
  TJ Tadjikistan NU NU
  TH Thailanda NU NU
  TW Taiwan NU NU
  TZ Tanzania NU NU
  IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian NU NU
  TF Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze NU NU
  TG Togo NU NU
  TK Tokelau NU NU
  TO Tonga NU NU
  TT Trinidad şi Tobago NU NU
  TN Tunisia NU NU
  TR Turcia NU DA
  TM Turkmenistan NU NU
  TV Tuvalu NU NU
  UG Uganda NU NU
  UA Ucraina NU DA
  HU Ungaria DA NU
  UY Uruguay NU NU
  UZ Uzbekistan NU NU
  VU Vanuatu NU NU
  VA Vatican NU NU
  VE Venezuela NU NU
  VN Vietnam NU NU
  YE Yemen NU NU
  ZM Zambia NU NU
  ZW Zimbabwe NU NU
  IL Israel NU NU
  ME Muntenegru NU DA
  -------