HOTĂRÂRE nr. 515 din 14 iunie 2012pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012    Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Hotărârile colegiului de conducere, adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), b^1), c) şi d), se publică pe pagina de internet a instanţei."2. La articolul 78, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În situaţii excepţionale, purtătorii de cuvânt vor oferi informaţii şi în afara orelor de program."3. La articolul 79 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) asigură publicarea pe pagina de internet a instanţei a următoarelor informaţii, referitoare la fiecare judecător al instanţei:- facultatea de drept absolvită, instituţia de învăţământ superior din care aceasta face parte şi anul absolvirii, respectiv, dacă este cazul, instituţia de învăţământ superior care a eliberat diploma de licenţă şi anul promovării examenului de licenţă;- funcţiile de specialitate juridică ocupate, unităţile la care judecătorul a exercitat aceste funcţii şi perioadele în care au fost exercitate;- concursurile sau examenele de promovare în funcţii de execuţie sau de numire în funcţii de conducere promovate;- funcţiile de conducere ocupate şi perioadele în care judecătorul a ocupat aceste funcţii;"4. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 92. - (1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă. (2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză. (3) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei. (4) Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile privind consultarea dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-mediei se soluţionează de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul acestuia, cu consultarea preşedintelui completului de judecată care soluţionează cauza sau a preşedintelui instanţei la care dosarul este arhivat, în situaţia cauzelor soluţionate definitiv în materie penală, respectiv irevocabil în materie civilă. (5) Dacă dosarul se află înaintea primului termen de judecată, se va permite reprezentanţilor mass-mediei doar studierea unei fotocopii a rechizitoriului, după asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe, dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private ori se periclitează desfăşurarea procesului penal. (6) La cerere, reprezentanţilor mass-mediei le pot fi eliberate, în condiţiile alin. (4), fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotărârilor pronunţate ori extrase din acestea, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe, dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private ori se periclitează rezultatul cercetării judecătoreşti. (7) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la mapele de hotărâri ale instanţei, pe baza solicitării personale, în condiţiile legii. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. (8) Documentele prevăzute la alin. (2), (5) şi (7) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi a legitimaţiei de serviciu sau a altui document similar, în cazul reprezentanţilor mass-mediei, şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor. (9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (2) teza finală, în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total sau parţial doar de persoanele menţionate la alin. (2) teza finală. (10) În cazul dosarelor menţionate la alin. (9) pot fi eliberate fotocopii ale actelor şi hotărârilor din acestea numai persoanelor prevăzute la alin. (2) teza finală."5. La articolul 95, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Încheierile şi procesele-verbale întocmite în procedura repartizării aleatorii a cauzelor sau în situaţiile de modificare a compunerii completului de judecată se depun la dosarul cauzei, iar copii de pe acestea, certificate de persoana desemnată cu repartizarea aleatorie sau, după caz, de grefierul de şedinţă, se păstrează în mape separate. La dosarul cauzei se depun şi copii de pe hotărârile colegiului de conducere prin care este modificată compunerea completului de judecată, certificate de grefierul de şedinţă."6. La articolul 103, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Lista de şedinţă cuprinde şi numele şi prenumele judecătorilor care compun completul de judecată, numele şi prenumele grefierului de şedinţă, precum şi numele şi prenumele procurorului de şedinţă. În cazul în care la şedinţa de judecată participă un alt procuror decât cel menţionat în lista de şedinţă, grefierul cauzei anunţă numele şi prenumele acestuia înainte de a face referatul cauzei."7. La articolul 104, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Fotografierea şi înregistrarea audiovideo în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului. Cererile se adresează în prealabil biroului de informare şi relaţii publice din cadrul instanţei, cu indicarea cauzei pentru care se solicită fotografierea sau înregistrarea. Pentru desfăşurarea normală a procedurilor, instanţa poate acorda permisiunea doar unui număr limitat de solicitanţi, în ordinea formulării cererilor."8. La articolul 104, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Este interzisă difuzarea fotografiilor, a înregistrărilor sau a imaginilor captate fără acordul preşedintelui completului de judecată. În cazul încălcării acestei interdicţii, va fi sesizat Consiliul Naţional al Audiovizualului."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Alina Nicoleta GhicaBucureşti, 14 iunie 2012.Nr. 515.-----