DECIZIE nr. 528 din 15 mai 2012referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 iunie 2012    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorIngrid Alina Tudora - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie invocată de Gheorghe Popa în Dosarul nr. 291/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 107D/2012.La apelul nominal răspunde pentru autorul excepţiei, avocatul Maria Ramayana Nesvadba, cu delegaţie depusă la dosar, şi pentru partea Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, consilierul juridic Mihaela Jugaru, cu delegaţie depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care arată că înţelege să extindă obiectul excepţiei de neconstituţionalitate şi la prevederile art. 1 pct. 11, art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, texte de lege care nu au fost incluse de către instanţa de judecată în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale.În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 arată că practica Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii de a anonimiza pasaje din documentele existente în arhiva acestei instituţii încalcă prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 24 din Constituţie. Reiterează anumite aspecte ce privesc elemente de fapt ale fondului cauzei deduse judecăţii şi solicită admiterea excepţiei, depunând note scrise în acest sens.Reprezentantul părţii Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, invocând deciziile Curţii Constituţionale nr. 980 din 25 iunie 2009 şi nr. 572 din 14 aprilie 2009.Reprezentantului Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece vizează aspecte privind interpretarea şi aplicarea textelor de lege criticate. În continuare, arată că, în situaţia în care instanţa de contencios constituţional ar trece peste concluziile ce susţin respingerea excepţiei ca inadmisibilă, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie, excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 22 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 291/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie invocată de Gheorghe Popa într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în constatarea calităţii de lucrător/colaborator al Securităţii.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că textul de lege criticat este retroactiv, deşi, având natura unei norme procedurale, ar trebui să fie de strictă şi imediată aplicare.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, apreciază că textul de lege criticat este o normă cu caracter tranzitoriu, care nu intră în contradicţiecu prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie. Pe de altă parte, consideră că procedura instituită prin actul normativ criticat nu este una administrativ-jurisdicţională, natura Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii fiind aceea a unei autorităţi administrative autonome, fără atribuţii jurisdicţionale.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.Avocatul Poporului apreciază că actul normativ criticat este constituţional, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 980 din 25 iunie 2009.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei şi ale părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul acesteia îl reprezintă prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, modificat prin articolul unic punctul 26 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008, potrivit cărora:"(1) Verificările aflate în curs de desfăşurare la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă potrivit procedurii prevăzute de aceasta. (2) Actele şi lucrările efectuate în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, altele decât cele supuse reexaminării potrivit prevederilor prezentului capitol, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile."În opinia autorului excepţiei, aceste prevederi legale contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că solicitarea autorului acesteia referitoare la extinderea obiectului excepţiei de neconstituţionalitate şi la alte texte de lege, faţă de cele cuprinse în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale, nu poate fi reţinută. Astfel, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, "Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti (...)", iar alin. (4) al aceluiaşi articol prevede că "Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi (...)". Cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate este, aşadar, cel fixat prin încheierea de sesizare a instanţei de judecată în faţă căreia a fost invocată excepţia, astfel că în faţa Curţii Constituţionale obiectul acesteia nu poate fi altul decât cel stabilit prin încheierea de sesizare. O extindere a acestuia de către instanţa de contencios constituţional ar echivala cu sesizarea din oficiu a Curţii Constituţionale, ceea ce depăşeşte cadrul legal stabilit de Legea nr. 47/1992.În cele ce privesc prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:Textul de lege criticat reprezintă o normă cu caracter tranzitoriu ce reglementează legea aplicabilă în cazul procedurilor aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a legii noi, respectiv situaţia actelor şi a faptelor juridice deja efectuate la acest moment. Astfel, conformându-se principiului general al aplicării legii în timp, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie şi de art. 6 din noul Cod civil, art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 prevede că verificările aflate în curs de desfăşurare la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii - faptele juridice în curs de formare la data intrării în vigoare a legii noi - facta pendentia intră sub incidenţa legii noi. În acelaşi sens, în privinţa actelor şi faptele juridice deja efectuate - facta praeterita legea nouă nu poate interveni, fără a fi retroactivă, şi, în acest sens, prevederile art. 33 alin. (2) din acelaşi act normativ stipulează că actele şi lucrările efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile.De altfel, asupra constituţionalităţii acestor prevederi legale, prin raportare la dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, Curtea s-a mai pronunţat, prin Decizia nr. 980 din 25 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009, statuând că prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 nu încalcă principiul neretroactivităţii legii, ele fiind norme cu caracter tranzitoriu.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie , al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie invocată de Gheorghe Popa în Dosarul nr. 291/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 mai 2012.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ingrid Alina Tudora----