HOTĂRÂRE nr. 548 din 23 mai 2012pentru reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 30 mai 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii situate în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, şi str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4."2. La articolul 2 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului."3. La articolul 3 alineatul (1) litera A punctul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori, precum şi coordonarea domeniului infrastructurii calităţii;"4. La articolul 3 alineatul (1) litera A, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului;"5. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"17. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;"6. La articolul 3 alineatul (1) litera C, punctele 1 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. asigură elaborarea şi monitorizează implementarea proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi al fenomenelor specifice economiei de piaţă;..........................................................................5. coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;"7. La articolul 3 alineatul (1) litera C, după punctul 1 se introduc şapte noi puncte, punctele 1^1-1^7, cu următorul cuprins:"1^1. colaborează cu DG Enterprise amp; Industry a Comisiei Europene şi asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autorităţile publice interesate, pentru aplicarea în România a Small Business Act (S.B.A);1^2. pregăteşte propuneri de încheiere şi asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi cooperaţiei, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;1^3. asigură stimularea şi corelarea acţiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;1^4. reprezintă şi participă, în numele statului român, la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi cooperaţiei;1^5. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii activităţilor şi acţiunilor cuprinse în Planul Naţional de Reformă (P.N.R.) pentru domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi cooperaţiei;1^6. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi cooperaţiei;1^7. elaborează strategiile şi planurile de acţiune aferente domeniului întreprinderilor mici şi mijlocii;"8. La articolul 3 alineatul (1), litera D se modifică şi va avea următorul cuprins:"D. în domeniile mediului de afaceri, profesiilor liberale şi cooperaţiei:1. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurenţial, corect şi integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri: a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea strategiei naţionale anticorupţie şi a celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri; b) implementarea standardelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Uniunii Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri; c) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public şi mediul privat;2. colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul profesiilor liberale, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;3. asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile europene în domeniul mediului de afaceri şi al celui cooperatist;4. coordonează elaborarea, actualizarea şi implementarea de către organele administraţiei publice centrale din subordine, cu atribuţii în domeniu, a Planului de acţiuni pentru mediul de afaceri şi elaborează strategiile în domeniul mediului de afaceri şi cooperaţiei;5. aprobă propunerile şi coordonează derularea acţiunilor pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;6. coordonează organizarea, urmăreşte şi centralizează rezultatele derulării sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;7. iniţiază şi coordonează derularea acţiunilor destinate reducerii barierelor administrative şi monitorizează implementarea acestora;8. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizaţiilor internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Reţeaua Internaţională pentru IMM (INSME), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;9. aprobă metodele de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea;10. coordonează implementarea politicilor în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;11. coordonează şi răspunde pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative;12. monitorizează activităţile de identificare, măsurare şi optimizare a costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;13. colaborează cu asociaţiile profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul perfecţionării cadrului legislativ existent;14. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate, mediul de afaceri şi cooperaţia;15. elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice şi pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale;16. asigură reprezentarea statului român şi a Guvernului României pe plan intern şi extern în domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale;17. asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale;18. asigură coordonarea la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la cooperarea internaţională în domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale;19. coordonează şi derulează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect;"9. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este de 618, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ale ministrului delegat pentru mediu de afaceri. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă."10. La articolul 9, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de un ministru delegat pentru mediul de afaceri şi de 3 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (7) Ministrul delegat pentru mediul de afaceri va coordona domeniile din structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în condiţiile legii. (8) În cazul în care ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe ministrul delegat pentru mediul de afaceri sau pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta."11. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri preia de la instituţiile aflate în subordinea/coordonarea acestuia un număr de 53 de posturi şi bugetul aferent acestora, pe bază de protocol încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, după cum urmează: a) de la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 11 posturi; b) de la Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 4 posturi; c) de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 34 de posturi; d) de la Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 3 posturi; e) de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - un post. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri supune spre aprobare Guvernului modificările şi completările actelor normative de organizare şi funcţionare a instituţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul III (1) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, potrivit legii. (2) Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se realizează în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuBucureşti, 23 mai 2012.Nr. 548.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 )-----------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri    Nr. maxim de posturi = 618    (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat), din care 83 de posturi - reţea externă----------    *) Se organizează ca direcţie.    **) Se organizează ca direcţie generală.  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 )-----------------------------------------------------UNITĂŢILEaflate în subordinea, în coordonarea sau subautoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,precum şi în coordonarea ministruluieconomiei, comerţului şi mediului de afaceri
  A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 109 posturi
  2. Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 30 de posturi
  3. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 52 de posturi
  4. Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi
  5. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine - 72 de posturi
  II. Cu finanţare din venituri proprii:
  1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni - 80 de posturi
  2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 252 de posturi
  III. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
  1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti - 780 de posturi
  2. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 56 de posturi
  3. Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 161 de posturi
  IV. Cu finanţare externă şi de la bugetul de stat:
  1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) - 13 posturi
  2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ARDDZI - 10 posturi
  B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
  2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR
  C. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu finanţare integrală de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 671 de posturi
  D. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
  2. Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu
  3. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale
  4. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
  5. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
  6. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
  7. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  8. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
  9. Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei
  10. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
  11. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
  12. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
  13. Societatea Comercială Minieră "Banat-Anina" - S.A.
  14. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti
  15. Societatea Comercială "OMV PETROM" - S.A. Bucureşti - participaţia statului
  16. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti
  17. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa
  18. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti
  19. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
  20. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
  21. Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. şi Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. - participaţia statului
  22. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participaţia statului
  23. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
  24. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  25. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  26. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
  27. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  28. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţia statului la societăţile comerciale privatizate
  29. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
  30. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  31. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
  32. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
  33. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
  34. Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A. - participaţia statului
  35. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
  36. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
  37. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
  38. Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
  39. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului
  40. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov
  41. Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti
  42. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti
  43. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
  44. Societatea Comercială ICEM - S.A.
  45. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
  46. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
  47. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
  48. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti
  49. Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
  50. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
  51. Societatea Comercială ISCIR - CERT - S.A.
  52. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
  53. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti
  54. Institutul Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroşani
  55. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti
  56. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti
  57. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
  58. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR Bucureşti
  59. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
  60. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti
  61. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
  62. Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.
  63. Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.
  64. Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.
  65. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti
  -----