HOTĂRÂRE nr. 550 din 30 mai 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 30 mai 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în conducerea sa un ministru, un ministru delegat şi 4 secretari de stat."..................................................................."(5) Coordonarea de către ministru, ministrul delegat, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) îşi pot delega competenţe, prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie, persoanelor din subordine."3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 mai 2012.Nr. 550.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)a Ministerului Administraţiei şi InternelorI. APARAT CENTRAL (PROPRIU)*Font 7*                                      ┌────────────────────┐                                      │ MINISTRU │                   ┌───────────┐ └────────────────────┘                   │ CABINETUL │                   │MINISTRULUI│                   └───────────┘ ┌--------------┐                                       | COLEGIUL |                                       | MINISTERULUI | ┌-------------------------┐ ┌───────────────────────────────┐                                       └--------------┘ | CENTRUL NAŢIONAL DE | │ CORPUL DE CONTROL AL │   ┌─────────────────┐ | CONDUCERE A ACŢIUNILOR | │ MINISTRULUI │   │MINISTRU DELEGAT │ | DE ORDINE PUBLICĂ | │(la nivel de direcţie generală)│   │ pentru │ ├-------------------------┤ └───────────────────────────────┘   │ ADMINISTRAŢIE │ |┌───────────────────────┐| ┌───────────────────────────────┐   └───────┬─────────┘ |│ DIRECŢIA GENERALĂ │| │ DIRECŢIA GENERALĂ │           | |│ MANAGEMENT OPERAŢIONAL│| │ AUDIT INTERN │           | ┌───────────────────┐ |└───────────────────────┘| └───────────────────────────────┘           | │ CABINETUL │ └-------------------------┘           | │MINISTRULUI DELEGAT│           | └───────────────────┘     ┌-----┴---┐     | |┌────┴───┐┌────┴───┐┌────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────┐│SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR DE STAT│ │ SECRETAR DE STAT │ │┌───────────────────┐││DE STAT ││DE STAT ││(Şef al Departa-│ │(pentru relaţia cu│ ┌────────────────┐ ││ ŞEF DEPARTAMENT │││ ││ ││mentului ordine │ │ Parlamentul şi │ │SECRETAR GENERAL│ ││ SCHENGEN, AFACERI │││ ││ ││ şi siguranţă │ │ Guvernul) │ └────────────────┘ ││EUROPENE ŞI RELAŢII│││ ││ ││ publică) │ └──────────────────┘ ││ INTERNAŢIONALE ││└────────┘└────────┘└────────────────┘ │└───────────────────┘│                    ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │ │┌────────┐┌────────┐│ ADJUNCT ŞEF │ │ŞEF DEPARTAMENT │ │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ │ ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DEPARTAMENT │ │ RELAŢIA CU │ │GENERAL ││GENERAL ││GENERAL │ │ ││GENERALĂ││GENERALĂ│└────────────────┘ │ PARLAMENTUL │ │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT │ │ ││PENTRU ││PENTRU │ └────────────────┘ └────────┘└────────┘└────────┘ │ ││RELAŢII-││RELAŢIA │ │┌───────────────────┐││LE CU ││CU COMU-│ ┌──────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────┐ ││DIRECŢIA GENERALĂ │││INSTITU-││NITĂŢILE│ │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ ││ AFACERI EUROPENE │││ŢIILE ││LOCALE │ │ DIRECŢIA │ │ GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ ││ ŞI RELAŢII │││PREFEC- ││ │ │ GENERALĂ │ │MANAGEMENT │ │ GENERALĂ │ ││ INTERNAŢIONALE │││TULUI ││ │ │ JURIDICĂ │ │ RESURSE │ │ FINANCIARĂ │ │└───────────────────┘│└────────┘└────────┘ │ │ │ UMANE │ │ │ └─────────────────────┘          ┌────────┐ └──────────┘ └───────────┘ └─────────────┘          │UNITATEA│ ┌──────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────┐          │CENTRALĂ│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │          │PENTRU │ │INFORMARE │ │ GENERALĂ │ │ │          │REFORMA │ │ ŞI │ │ PENTRU │ │ DIRECŢIA │          │ADMINIS-│ │ RELAŢII │ │COMUNICAŢII│ │ GENERALĂ │          │TRAŢIEI │ │ PUBLICE │ │ ŞI │ │ LOGISTICĂ │          │PUBLICE │ └──────────┘ │TEHNOLOGIA │ │ │          │(la │ │INFORMAŢIEI│ │ │          │nivel de│ └───────────┘ └─────────────┘          │direcţie│ ┌───────────┐ ┌─────────────┐          └────────┘ │ │ │SECRETARIATUL│          ┌────────┐ │ DIRECŢIA │ │ GENERAL │          │DIRECŢIA│ │ MEDICALĂ │ │(la nivel de │          │PENTRU │ │ │ │ direcţie) │          │DEZVOL- │ └───────────┘ └─────────────┘          │TAREA │          │CAPACI- │          │TĂŢII │          │ADMINIS-│          │TRATIVE │          └────────┘          ┌────────┐          │DIRECŢIA│          │PENTRU │          │POLITICI│          │FISCALE │          │ ŞI │          │BUGETARE│          │ LOCALE │          └────────┘II. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă2. Direcţia Generală Anticorupţie3. Unitatea de Politici Publice (la nivel de direcţie)4. Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale (la nivel de serviciu)5. Agenţia Naţională Antidrog (la nivel de direcţie)6. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (la nivel de direcţie)7. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici8. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale9. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice10. Instituţia prefectului (42)11. Direcţia Generală de Paşapoarte12. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor13. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă14. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date15. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)16. Oficiul Român pentru Imigrări17. Arhivele Naţionale18. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"19. Institutul de Studii pentru Ordine Publică20. Poliţia Română21. Jandarmeria Română22. Poliţia de Frontieră Română23. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor24. Centrul Naţional SIS (la nivel de direcţie)25. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor26. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti27. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structurile aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorSocietatea Comercială "COMICEX" - S.A.----