HOTĂRÂRE nr. 539 din 23 mai 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru dialog social şi de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Funcţiile de ministru, ministru delegat şi de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii."2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii, şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, îndeplinind şi alte atribuţii care îi sunt delegate de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta."3. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este de 528 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat."4. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul delegat pentru dialog social,Liviu Marian PopViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 23 mai 2012.Nr. 539.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*Font 7*                                                                      Numărul maxim de posturi: 528                                                                      (exclusiv demnitarii şi posturile aferente                                                                      cabinetului ministrului şi ministrului delegat)                                ┌──────────────────┐                                │ MINISTRU │                                ├──────────────────┼──────────────────────────────────┬───────────────────┐                                │ CABINET MINISTRU │ │ │                                └────────┬─────────┘ │ │                                         │ │ │                                         │ ┌────────────────┐ ┌──────┴─────────┐┌────────┴────────┐               ┌─────────────────────────┼────────────┤Direcţia Relaţii│ │Direcţia ││Corpul Ataşaţilor│               │ │ │ Externe │ │Implementare şi ││pe Probleme de │       ┌───────┴────────┐ │ └────────────────┘ │Administrare ││Muncă şi Sociale │       │MINISTRU DELEGAT│ │ ┌──────────────────────┐ │Proiecte │└─────────────────┘       └───────┬────────┘ ├────────────┤Serviciul Audit Public│ │Finanţate din │               │ │ ├──────────────────────┤ │Fonduri Europene│               │ │ │Unitatea Audit Fonduri│ │Nerambursabile │         ┌─────┴─────┐ │ └──────────────────────┘ └────────────────┘         │ │ │ ┌──────────────────────┐    ┌────┴───┐ ┌────┴─────┐ ├────────────┤Serviciul Corp Control│    │Direcţia│ │Direcţia │ │ └──────────────────────┘    │Dialog │ │Legislaţia│ │ ┌──────────────────────┐    │Social │ │Muncii │ ├────────────┤Direcţia Politici │    └────────┘ └──────────┘ │ │Publice şi Comunicare │                                         │ └──────────────────────┘                                         │ ┌──────────────────────┐                                         ├────────────┤Direcţia Resurse Umane│                                         │ └──────────────────────┘                                         │                  ┌──────────────────────┴────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐           ┌──────┴────┐ ┌──────┴────┐ ┌───────┴─────┐           │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │           │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ GENERAL │           └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ └───────┬─────┘                 │ │ │                 │ │ │                 │ │ ┌───────┴───────┐                 │ │ │ SECRETAR │     ┌───────────┼──────────┐ ┌─────────────┬───────────┼────────────────┐ │GENERAL ADJUNCT│     │ │ │ │ │ │ │ └───────┬───────┘     │ │ │ │ │ │ │ │     │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────┼──────────────┐     │ │ │ │ │ │ ┌────────┴────────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────────┴─────────┐     │ │ │ │ │ │ │Direcţia Generală││Direcţia ││Organisme││Direcţia Generală │     │ │ │ │ │ │ │Asistenţă Socială││Economică││Inter- ││Autoritatea de │     │ │ │ │ │ │ └────────┬────────┘└─────────┘│mediare ││Management pentru │     │ │ │ │ │ │ │ │Regionale││Programul Opera- │┌────┴─────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐ ┌─────┴────┐ └─────────┘│ţional Sectorial ││Direcţia ││Direcţia ││Direcţia ││Direcţia ││ Unitatea ││Direcţia │┌────┴────┐┌────┴─────┐ │pentru Dezvoltarea││Ocupare şi││Asigurări││Egalitate││Protecţia ││ de ││Protecţia││Direcţia ││Direcţia │ │Resurselor Umane ││Salarizare││Sociale ││de Şanse ││Persoanelor││Management ││Copilului││Politici ││Servicii │ └──────┬───────────┘└──────────┘└─────────┘│între ││cu Handicap││ al │└─────────┘│Asistenţă││Sociale şi│ │                       │Femei şi │└───────────┘│Proiectului│ │Socială ││Incluziune│ ┌───────────┼──────────┐                       │Bărbaţi │ └───────────┘ └─────────┘│Socială │ │ │ │                       └─────────┘ └──────────┘ ┌────┴────┐┌─────┴────┐┌────┴────┐                                                                                                        │Direcţia ││Direcţia ││Direcţia │                                                                                                        │Contrac- ││Verifi- ││Manage- │                                                                                                        │ tare ││cări de ││mentul │                                                                                                        └─────────┘│Management││Calităţii│                                                                                                                   │şi Moni- │└─────────┘                                                                                                                   │torizare │                                                                                                                   └──────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţipentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socialeşi instituţiile din subordine
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumirea instituţiei Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanţi - litri lună/ mijloc de transport -
  1. Administraţia Centrală a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - activitate de monitorizare a proiectelor finanţate din împrumuturi acordate de Banca Mondială şi Banca Mondială a Consiliului Europei - activitate de monitorizare a proiectelor de interes naţional - autoturism - autoturism - microbuz - cabinet ministru - 1 - cabinet ministru delegat - 1 - cabinet secretar de stat - 2 - cabinet secretar general - 1 - parc comun - 5*) - parc comun - 2 - parc comun - 1 200 200 200 200 150 200 200
  2. Organismele intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - autoturism - câte două pentru fiecare organism intermediar 100
  3. Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială - activitate de inspecţie socială - autoturism - autoturism - aparat central - 3 - agenţii judeţene de plăţi şi inspecţie socială şi Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti - 85 (câte două pentru fiecare agenţie judeţeană şi 3 pentru cea a municipiului Bucureşti) - câte un autoturism la nivelul fiecărui judeţ şi 5 autoturisme la nivelul municipiului Bucureşti 150 100 150
  ------- Notă *) Din care două autoturisme achiziţionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activităţilor specifice Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane".-------