HOTĂRÂRE nr. 385 din 2 mai 2012privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 15 mai 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Universitatea Maritimă din Constanţa.  +  Articolul 2 (1) Universitatea Maritimă din Constanţa are obligaţia de a menţine destinaţia actuală a imobilului şi de a asigura gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau din coordonarea acestuia, în sistemul de educaţie fizică şi sport. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilului transmis Universităţii Maritime din Constanţa, în conformitate cu destinaţia acestuia. (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia acestuia, imobilul respectiv revine de drept în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,Cătălin Ovidiu BabaMinistrul finanţelor publice, interimar,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 2 mai 2012.Nr. 385.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentruSport şi Tineret Constanţa în administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - Universitatea Maritimă din ConstanţaComplex Sportiv Hidrotehnica
  *Font 7*
   
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Valoarea de inventar - lei - Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  101631 (par- ţial) 8.29.06 43.987.098,17 Complex Sportiv Hidrotehnica Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, Constanţa, judeţul Constanţa Din administrarea Ministerului Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autori- tatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În administrarea Ministerului Educaţiei, Cerce- tării, Tineretului şi Sportului - Universitatea Maritimă din Constanţa Suprafaţă de 12.313,17 mp, din care construcţii la sol 2.688,06 mp, teren de handbal cu tribune, vilele nr. 1, 2 şi 3, birouri, spaţii de cazare identificabile în CF 153169
  -----