HOTĂRÂRE nr. 360 din 24 aprilie 2012privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 15 mai 2012  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Gabriel Bercap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 aprilie 2012.Nr. 360.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor ale căror valori deinventar se actualizează ca urmare a reevaluării
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denu- mirea imobi- lului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată - lei -
  102744 8.19.01 60-05 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Cod unic de identificare (CUI) 4992963 Bucureşti, sectorul 1 20.938.802,58
  149960 8.19.01 60-12 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Cod unic de identificare (CUI) 4992963 Bucureşti, sectorul 1 200.379,73
  154586 8.19.01 60-11 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Cod unic de identificare (CUI) 4992963 Bucureşti, sectorul 1 28.794.502,38
  -----