HOTĂRÂRE nr. 928 din 29 decembrie 1997privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 29 decembrie 1997  În temeiul art. 23 şi al art. 33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenţia Română de Dezvoltare, Fondul Proprietăţii de Stat şi Ministerul Finanţelor vor lua măsurile necesare în scopul aplicării normelor metodologice menţionate la art. 1. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:------------------Ministrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistrul finanţelor, Daniel DaianuPreşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat,Sorin DimitriuMinistrul privatizării,Valentin M. Ionescu  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România1. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997, denumita în continuare ordonanţa, persoana fizica străină îşi va dovedi identitatea şi statutul cu pasaportul personal.Persoanele juridice străine cu scop patrimonial îşi dovedesc statutul organic cu documentele de constituire şi înregistrare la organele competente din ţara în care îşi au sediul (în original şi copii traduse şi autentificate), iar persoanele juridice fără scop patrimonial îşi dovedesc statutul organic prin actul de recunoaştere prevăzut la art. 43 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992.Domiciliul persoanei fizice străine se dovedeşte cu menţiunea corespunzătoare în pasaport.Adresa exactă se dovedeşte printr-o declaraţie autentificată, data pe propria răspundere. Sediul persoanei juridice se dovedeşte cu documentele de constituire şi înregistrare.2. Conversia creanţelor rezultate din exporturi în România sau din credite acordate, în părţi sociale ale societăţilor comerciale debitoare sau în acţiuni emise de acestea, conform art. 1 alin. (2) lit. e) din ordonanţa, se poate face pe baza actelor juridice încheiate, în acest sens, pe teritoriul României, între investitorul străin titular al dreptului de creanta şi societatea comercială debitoare, fie prin cesionare de părţi sociale sau acţiuni existente, fie prin emisiune de noi părţi sociale sau acţiuni. Creanţele trebuie să fie certe şi exigibile.3. În sensul ordonanţei, prin producţie proprie se înţelege procesul de prelucrare sau transformare a unor bunuri în cadrul unităţii de producţie a societăţii comerciale cu capital străin, persoana juridică română, în vederea obţinerii unor semifabricate, componente sau produse finite cu caracteristici fizice, chimice sau tehnico-functionale distincte faţă de bunurile prelucrate sau transformate. Se considera producţie proprie şi activitatea de asamblare a componentelor astfel obţinute, precum şi asamblarea acestora, împreună cu componente dobândite de la teri.Linia de finanţare prevăzută la art. 6 alin. (1) şi sursele de plată prevăzute la art. 6 alin. (3) din ordonanţa exclud sursele de credite proprii ale societăţilor comerciale sau ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi nu pot fi garantate cu patrimoniul unei persoane juridice române.Data punerii în funcţiune a investiţiei o constituie data încheierii protocolului de recepţie finala, după încheierea probelor tehnologice de funcţionare a unităţii de producţie.4. În sensul art. 7 alin. (1) şi al art. 22 alin. (2) din ordonanţa, participarea de minimum 20% din capitalul social al societăţii comerciale, dar nu mai puţin de 350.000 USD sau echivalent şi, respectiv, 200.000 USD, se determina prin raportarea la capitalul social total subscris al societăţii comerciale. În cadrul societăţii comerciale, participarea străină poate fi deţinută de unul sau mai mulţi investitori străini, cu condiţia ca cel puţin unul dintre aceştia să aibă o participare la capitalul social de minimum 100.000 USD sau echivalent, potrivit ordonanţei.5. În sensul art. 7 alin. (2) din ordonanţa, data punerii în funcţiune a investiţiei este cea definită la pct. 3 din prezentele norme metodologice. Data începerii efective a activităţii o reprezintă data la care societatea comercială a înregistrat primul document justificativ care atesta obţinerea de venituri, potrivit legii, după înregistrarea investiţiei străine în Registrul comerţului.Oricare dintre cele doua date, în măsura în care se realizează prima, declanseaza curgerea perioadei de 2 ani prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordonanţa.6. În sensul art. 8 alin. (1) din ordonanţa, capitalul efectiv vărsat în numerar de cel puţin 5.000.000 USD sau echivalent se referă la participarea străinilor în cadrul societăţii, cu condiţia ca cel puţin unul dintre investitorii străini să aibă o participare la capitalul social de minimum 2.000.000 USD sau echivalent. Perioada prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) din ordonanţa nu va depăşi 9 ani de la data înregistrării investiţiei străine în Registrul comerţului.Perioada prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanţa nu va depăşi 7 ani de la data înregistrării investiţiei străine în Registrul comerţului.7. Criteriile menţionate la art. 8 alin. (2) din ordonanţa se evidenţiază în planul de afaceri în baza căruia investitorul străin solicita acordarea facilităţilor suplimentare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b). Criteriile sunt combinative, în funcţie de domeniul şi modalitatea de realizare a investiţiei şi se preiau ca obligaţii ferme ale investitorului străin şi ale societăţii comerciale în planul de afaceri care se prezintă spre analiza şi acceptare Agenţiei Române de Dezvoltare. Planul de afaceri va acoperi integral perioada de acordare a facilităţilor suplimentare prevăzute la art. 8.8.1. Evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa se realizează de Agenţia Română de Dezvoltare pe baza punctajului stabilit prin prezentele norme metodologice. Pentru a se acordă facilităţile suplimentare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa, investiţia străină trebuie să realizeze un punctaj de minimum 300 de puncte. Pentru acordarea facilitatii suplimentare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa este necesar un punctaj de minimum 200 de puncte, iar pentru acordarea facilitatii suplimentare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) este necesar un punctaj de minimum 100 de puncte. Sistemul de calcul al punctajului este următorul: N = (V + deltaV) x Pv + 0,25 x E + 0,5 x R, în care:   N = numar total de puncte necesar pentru acordarea facilităţilor suplimentare       prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi/sau lit. b) din ordonanţa.   V = valoarea capitalului social efectiv vărsat conform art. 8 alin. (1) din       ordonanţa la data acordării facilităţilor, exprimat în milioane USD        şi/sau echivalent în lei.   DeltaV = valoarea, exprimată în milioane USD, a majorărilor de capital, cu        excepţia profitului reinvestit, care va fi efectiv vărsată pe următorii       5 ani, conform planului de afaceri.   Valoarea deltaV cuprinde şi investiţiile realizate din surse de finanţare atrase conform art. 6 alin. (1).   Pv = punctaj aferent domeniului de activitate conform art. 8 alin. (2) lit.        a), c), d), e) şi f) din ordonanţa, cuprinse între 2 şi 20 de puncte/        milion USD. Punctajul pe fiecare domeniu se aplică pro rata pe valoarea        efectivă şi este stabilit în anexa nr. 1.   E = valoarea exportului, conform art. 8 alin. (2) lit. b) din ordonanţa,        efectiv încasată în devize liber convertibile, exprimată procentual.       Valoarea E trebuie să reprezinte minimum 40% din suma totală a vânzărilor       efectiv încasată în aceeaşi perioadă de 5 ani. În planul de afaceri pot        fi prevăzute valori anuale care se abat, în plus şi în minus, faţă de       procentul de 40% . Pentru fiecare milion USD export încasat în perioada        de 5 ani se aplică un punctaj de 10 puncte, pro rata pe valoarea efectivă       care se adauga punctajului final.   R = valoarea profitului net reinvestit anual conform art. 8 alin. (2) lit. g)       din ordonanţa, exprimată procentual. Valoarea R trebuie să reprezinte        minimum 50% din profitul net realizat de societate. În planul de afaceri       nu se admite abatere anuală în minus de la procentul de 50% profit        reinvestit. Pentru fiecare milion USD profit reinvestit în perioada de 5 ani prevăzută în planul de afaceri se aplică un punctaj de 20 de puncte, pro rata, pe valoarea efectivă, care se adauga punctajului final.8.2. Pentru investiţiile în parcuri tehnologice şi/sau zone speciale conform, art. 8 alin. (2) lit. c) din ordonanţa, valoarea Pv se stabileşte la 20 puncte/milion USD, cu respectarea condiţiilor prevăzute în actele normative de înfiinţare a acestora.8.3. Formula de calcul prevăzută la pct. 8.1 din prezentele norme metodologice se aplică pentru un singur domeniu principal de activitate al societăţii comerciale. Fiecare domeniu este exprimat printr-o diviziune căreia îi corespunde un cod de 2 cifre conform Clasificarii activităţilor din economia naţionala (CAEN) a Comisiei Naţionale pentru Statistica.8.4. Pentru cota-parte din V şi/sau deltaV, destinată dezvoltării unor obiective de interes social sau protecţiei mediului, conform art. 8 alin. (2) lit. f) din ordonanţa, evidenţiată distinct în planul de afaceri, se aplică un punctaj suplimentar faţă de Pv, de 2 puncte în cazul obiectivelor sociale şi de 4 puncte în cazul protecţiei mediului.8.5. Pe parcursul derulării investiţiei, în măsura în care societatea cu capital străin realizează performanţe suplimentare faţă de cele care au stat la baza acordării facilităţilor, conform pct. 8.1 din prezentele norme metodologice, aceasta poate solicita recalcularea punctajului şi acordarea unei categorii de facilităţi corespunzătoare, în condiţiile ordonanţei.9. Sistemul de punctaj şi formula de calcul pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului. Facilităţile acordate înainte de data modificării îşi menţin valabilitatea până la epuizarea perioadei pentru care au fost acordate.10. Evaluarea criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din ordonanţa se realizează de către Fondul Proprietăţii de Stat pe baza punctajului stabilit de prezentele norme metodologice. Pentru a se acordă facilităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa, investiţia străină trebuie să realizeze un punctaj de minimum 150 de puncte. Baza de tip pentru îndeplinirea criteriilor este de maximum 5 ani, dacă nu este altfel prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor.Sistemul de calcul al punctajului este următorul:N = A + B + C + D + E + F,în care:
         
    N =număr total de puncte;
    A =investiţii pentru restructurarea, modernizarea şi rentabilizarea societăţii, exprimate procentual faţă de valoarea de achiziţie a acţiunilor din care se scade cota prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. e) din ordonanţă, pentru care se acordă următorul punctaj:
    50- 75%45 puncte
    76-100%50 puncte
    101-125%55 puncte
    126-150%60 puncte
    151-175%65 puncte
    176-200%70 puncte
    201-225%75 puncte
    226-250%80 puncte
    peste 250%85 puncte
    B =cheltuieli pentru pregătirea personalului şi se calculează astfel:
    minimum 100.000 lei/persoană10 puncte
    100.000-250.000 lei/persoană15 puncte
    250.000-500.000 lei/persoană20 puncte
    peste 500.000 lei/persoană25 puncte
      Aceste sume se vor actualiza, trimestrial, în funcţie de evoluţia cursului    valutar;
         
    C =creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă (creşterea numărului de personal faţă de cel existent la data vânzării) şi se calculează astfel:
    până la 20%5 puncte
    21- 45%10 puncte
    46- 70%15 puncte
    71-100%20 puncte
    peste 100%25 puncte
    D =gradul de integrare a producţiei şi se calculează astfel:
    30-35%20 puncte
    36-50%25 puncte
    51-70%30 puncte
    71-90%35 puncte
    peste 90%40 puncte
    E =ponderea exportului în totalul cifrei de afaceri şi se calculează astfel:
    40-45%30 puncte
    46-60%35 puncte
    61-85%40 puncte
    peste 85%45 puncte
    F =investiţii pentru protecţia mediului prevăzute a fi realizate, în valută liber convertibilă, în primii 3 ani, suplimentar faţă de valoarea investiţiei de la punctul A, şi se calculează astfel:
    minimum 10% din valoarea de achiziţie 15 puncte
    11-20%20 puncte
    21-30%25 puncte
    31-45%30 puncte
    peste 45%35 puncte
  11. Veniturile în lei şi valuta realizate din activitatea de asistenţa de specialitate prestată de Agenţia Română de Dezvoltare în favoarea investitorilor străini, inclusiv 50% din sumele încasate ca urmare a eliberării certificatelor de investitori, vor fi reţinute de Agenţia Română de Dezvoltare ca venituri extrabugetare pentru finanţarea cheltuielilor curente.Cota de 50% din veniturile realizate din sumele încasate ca urmare a eliberării certificatelor de investitor se va vărsa la bugetul de stat la cap. 21.01.13 "vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi alte activităţi autofinanţate".Disponibilităţile înregistrate la finele anului în lei şi valuta se reportează în anul următor, urmând a fi utilizate pentru aceeaşi destinaţie.12. Certificatul de investitor care atesta dreptul de a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 6 din ordonanţa, cu excepţia aportului în natura la capitalul social, la art. 7 alin. (2) şi al art. 8 alin. (1) din ordonanţa, se eliberează de Agenţia Română de Dezvoltare, la cerere, după îndeplinirea formalităţilor de înregistrare conform art. 17 din ordonanţa şi după îndeplinirea criteriilor privind valoarea în numerar şi ponderea capitalului investitorului străin în capitalul social total al societăţii comerciale, conform art. 7 alin. (1) şi art. 22 alin. (2) din ordonanţa, respectiv valoarea capitalului străin în numerar conform art. 8 alin. (1) şi criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa.13.1. Cazurile în care nu mai sunt îndeplinite criteriile şi condiţiile care au stat la baza eliberării certificatului de investitor şi în care se procedează la retragerea acestuia sunt următoarele: a) participarea investitorului străin la capitalul social scade sub cuantumul şi, respectiv, ponderea, după caz, prevăzute la art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (1), la art. 9 alin. (1) şi la art. 22 alin. (2) din ordonanţa; b) utilizarea incorectă a certificatului de investitor pentru scutirea de taxe vamale fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice; c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa, asumate prin planul de afaceri, care au stat la baza acordării facilităţilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi/sau lit. b) din ordonanţa. Retragerea certificatului de investitor se va face în cazul când, la evaluarea respectării obligaţiilor asumate prin planul de afaceri, se constată că punctajul obţinut la evaluare scade sub limita minima necesară obţinerii facilităţilor suplimentare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi/sau lit. b) din ordonanţa; d) nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor, încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat, care au stat la baza acordării facilităţilor prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa.13.2. Neîndeplinirea obligaţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de investitor va fi constatată de o comisie formată din reprezentanţi ai Agenţiei Române de Dezvoltare, Ministerului Finanţelor şi, după caz, ai Fondului Proprietăţii de Stat.13.3. Măsura retragerii certificatului de investitor şi/sau, după caz, acordarea altei categorii de facilităţi se comunică de către Agenţia Română de Dezvoltare la sediul societăţii comerciale, Ministerului Finanţelor şi, după caz, Fondului Proprietăţii de Stat.14. Calculul diferenţei dintre cuantumul valoric al facilităţilor acordate iniţial şi cuantumul valoric al celor acordate conform art. 20 alin. (6) din ordonanţa se face de către organele fiscale ale Ministerului Finanţelor care va stabili şi modul de plată a acestei diferenţe.15. Modalitatea comunicării datelor necesare care să ateste îndeplinirea de către investitorul străin a obligaţiilor asumate, precum şi conţinutul acesteia se stabilesc de către Agenţia Română de Dezvoltare şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.16. Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) şi alin. (3) din ordonanţa, precum şi stabilirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi a taxelor se fac de către Ministerul Finanţelor.17. În sensul art. 22 alin. (2) din ordonanţa, se considera activitate de producţie industriala activitatea definită conform prevederilor pct. 3 din prezentele norme metodologice, desfăşurată în cadrul diviziunilor 10-40 din anexa nr. 1, iar servicii industriale, activităţile definite astfel în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.18. În sensul art. 25 din ordonanţa, prin trecerea integrală pe costuri a cheltuielilor efectuate cu activitatea de reclama-publicitate şi/sau de promovare a producţiei realizate şi/sau serviciilor prestate se înţelege deductibilitatea fiscală integrală a acestor tipuri de cheltuieli. Beneficiază de prevederile acestui articol orice investiţie străină realizată într-una dintre formele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 3 din ordonanţa, fără a fi necesară eliberarea certificatului de investitor.19. Agenţia Română de Dezvoltare propune Guvernului, cu avizul Ministerului Reformei, proiectele de hotărâri ale Guvernului, care stabilesc regimul special aplicabil unor investiţii străine, conform art. 26 din ordonanţa.20. Taxa prevăzută la art. 30 alin. (1) din ordonanţa se calculează în lei, la data efectuării operaţiunii la cursul de schimb comunicat de banca Naţionala a României, ca o cota procentuală aplicată valorii capitalului social subscris de investitorul străin, respectiv preţului pachetului de acţiuni cumpărat de Fondul Proprietăţii de Stat, astfel:
         
    până la 199.999 USD0,5%,dar nu mai puţin de 25 USD
    200.000-349.999 USD0,4%  
    350.000-4.999.999 USD0,3%  
    peste 5.000.000 USD (inclusiv)0,2%
  Sumele calculate şi reţinute se vărsa în contul Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului cu nr. 64.86.801.60, deschis la centrala Băncii Naţionale a României.În cazul achiziţionării pachetului de acţiuni de la Fondul Proprietăţii de Stat, plata taxei se va face concomitent cu achitarea pachetului de acţiuni. Pentru toate celelalte cazuri, plata taxei se va face în momentul înregistrării societăţii comerciale, ca persoana juridică română cu participare de capital străin, în Registrul comerţului.Societăţile comerciale cu capital străin, înregistrate în Registrul comerţului după intrarea în vigoare a ordonanţei, dar înainte de publicarea hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, vor plati taxa prevăzută de lege în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.21. Anexele nr. 1 şi 2 constituie parte integrantă a prezentelor norme metodologice. Domeniile menţionate în anexe corespund Clasificarii activităţilor din economia naţionala (CAEN) a Comisiei Naţionale pentru Statistica.22. În sensul prevederilor art. 6 alin. (1) art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi art. 22 alin. (2) din ordonanţa, pentru bunurile care se importa ca aport în natura la capitalul social, indiferent de valoarea investiţiei străine, nu se percep taxe vamale. Pentru a se beneficia de acest drept nu este necesară eliberarea certificatului de investitor, fiind suficiente actele care dovedesc înmatricularea societăţii comerciale, ca persoana juridică română cu participare de capital străin, în Registrul comerţului, însoţite de factura pro forma, emisă pe numele societăţii comerciale în curs de constituire, în care se menţionează că aceasta este valabilă numai pentru vama. În aceleaşi condiţii, de acest drept beneficiază şi investiţiile străine realizate în baza Legii nr. 35/1991, republicată.23. Pentru a beneficia de scutirile de taxe vamale pentru bunurile amortizabile achiziţionate ca urmare a unei linii de finanţare deschise şi garantate de investitorul străin, conform art. 6 alin. (1) din ordonanţa, pentru cele achiziţionate din dividendele cuvenite investitorului străin, conform art. 6 alin. (2) din ordonanţa, precum şi pentru bunurile a căror contravaloare este achitată din surse proprii, atrase sau împrumutate din străinătate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanţa, este necesară prezentarea la organele vamale a certificatului de investitor şi a confirmării Agenţiei Române de Dezvoltare privind veridicitatea surselor de finanţare, respectiv de plată.24. Transferul dividendelor sau al profiturilor nete, cuvenite conform bilanţului contabil aprobat potrivit legii, se va efectua prin determinarea sumei în valută liber convertibilă, aferentă la cursul de schimb al pieţei valutare la data operaţiunii de transfer şi cu dovedirea plăţii taxelor şi impozitelor prevăzute de lege printr-un certificat eliberat de administraţiile financiare teritoriale.25. Echivalentul în lei al sumelor în dolari S.U.A., prevăzut la art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi la art. 22 alin. (2) din ordonanţa, se înţelege la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României la data încheierii actelor constitutive şi/sau adiţionale prin care se subscriu sumele în capitalul social al societăţii comerciale.Echivalentul în lei al sumei în dolari S.U.A., prevăzut la art. 9 alin. (1) din ordonanţa, se înţelege la data plăţii efective a acţiunilor Fondului Proprietăţii de Stat.26. Certificatele de investitor eliberate de Agenţia Română de Dezvoltare în baza Legii nr. 35/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 71/1994 îşi păstrează valabilitatea.În cazul cesionarii integrale a acţiunilor sau părţilor sociale către un investitor român, Oficiul Registrului comerţului va efectua înregistrările prevăzute de lege numai după primirea confirmării scrise a Agenţiei Române de Dezvoltare privind restituirea certificatului de investitor.În cazul cesiunii către un investitor străin, certificatul de investitor emis pentru investitorul cedent îşi păstrează valabilitatea pentru cesionar.27. Regimul juridic al aportului de capital străin, în numerar, instituit de art. 12 din legea nr. 35/1991, pentru care s-a eliberat certificatul de investitor, se aplică numai pentru capitalul subscris până la data intrării în vigoare a ordonanţei, majorările ulterioare intrand sub incidenţa prevederilor acestei ordonanţe.28. Facilităţile prevăzute la art. 6 şi art. 7, art. 8 sau art. 10 din ordonanţa constituie categorii distincte (art. 6 şi art. 7 sunt considerate o singura categorie) şi se acordă societăţii comerciale, persoana juridică română, cu capital integral sau parţial străin, o singură dată pentru fiecare societate comercială şi o singură dată pentru fiecare categorie. O societate comercială care dobândeşte facilităţile prevăzute la art. 6 şi 7 din ordonanţa poate opta, concomitent sau ulterior, şi pentru dobândirea facilităţilor suplimentare prevăzute la art. 8 din ordonanţa, în măsura în care îndeplineşte criteriile necesare. Investiţiile străine realizate conform cap. III sau IV din ordonanţa nu pot dobândi facilităţile prevăzute la cap. II, cu excepţia scutirii de taxe vamale pentru importul de bunuri ca aport în natura la capitalul social.Prin investiţie directa de capital străin, în sensul cap. II din ordonanţa, se înţelege investiţia străină realizată sub forma participatiei de capital străin la constituirea unei societăţi comerciale, persoana juridică română, sau la majorarea capitalului social al unei asemenea societăţi.29. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va asigura Agenţia Română de Dezvoltare accesului direct şi permanent la baza de date privind societăţile comerciale cu participare de capital străin, iar Banca Naţionala a României va comunică lunar Agenţiei Române de Dezvoltare situaţia intrărilor de capital rezultate din privatizare şi din realizarea investiţiilor de portofoliu.30. La negocierile privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor Fondului Proprietăţii de Stat, purtate cu investitori străini care solicită facilităţile prevăzute la art. 10 din ordonanţa, participa şi un reprezentant al Agenţiei Române de Dezvoltare.31. Taxa pentru eliberarea certificatului de investitor percepută conform art. 20 alin. (4) din ordonanţa se stabileşte la echivalentul exprimat în lei al sumei de 25 USD, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României la data efectuării plăţii.32. Beneficiază de facilităţile prevăzute de Legea nr. 35/1991, republicată, şi de Legea nr. 71/1994 numai investiţiile străine pentru care s-au eliberat certificate de investitor în temeiul acestor legi şi încetează a le mai avea după solicitarea expresă a investitorului străin de acordare a noilor facilităţi, în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) şi la art. 31 alin. (1)-(4) din ordonanţa.33. Taxa calculată asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare şi reţinută de societăţile de valori mobiliare în condiţiile prevăzute la art. 13 şi la art. 14 alin. (3) din ordonanţa se virează de către aceste societăţi, cu ordine de plată tip trezorerie, la bugetul de stat, în contul:- 20.17.01.05 "Taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare", deschis la trezoreria statului în raza căreia societatea îşi are sediul fiscal;- 60.17.05 "Taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare", deschis pe seama administraţiilor financiare, la filialele Băncii Comerciale Române - S.A. din municipiul Bucureşti (sectoarele 2, 4, 5 şi 6).34. În sensul art. 3 lit. a) din ordonanţa, aportul de capital social al investitorului străin poate fi vărsat şi în conturi deschise la sucursalele unei societăţi bancare străine autorizate sa funcţioneze în România.
   +  Anexa 1 CLASIFICAREA domeniilor de activitate
         
    Diviziunile CAENDenumireaPv*)
    01 Agricultura şi servicii auxiliare8
    02 Silvicultura, exploatarea forestieră şi economia vânatului6
    05 Piscicultura şi pescuitul8
    10 Extracţia şi prepararea cărbunelui (inclusiv şisturile şi nisipurile bituminoase)10
    11 Extracţia petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiunile)10
    12 Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive6
    13 Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere10
    14 Alte activităţi extractive8
    15 Industria alimentară şi a băuturilor12
    16 Industria tutunului2
    17 Industria textilă şi a produselor textile8
    18 Industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele8
    19 Industria pielăriei şi încălţămintei8
    20 Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă)4
    21 Industria celulozei, hârtiei şi cartonului10
    22 Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe6
    23 Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari20
    24 Industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale18
    25 Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice12
    26 Industria altor produse din minerale nemetalice12
    27 Industria metalurgică14
    28 Industria confecţiilor metalifere şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)10
    29 Industria de maşini şi echipamente20
    30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou20
    31 Industria de maşini şi aparate electrice20
    32 Industria de echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii20
    33 Industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie18
    34 Industria mijloacelor de transport rutier20
    35 Industria altor mijloace de transport20
    36 Producţia de mobilier şi alte activităţi neclasificate4
    37 Recuperarea deşeurilor şi resturilor materiale reciclabile16
    40 Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă20
    41 Captarea, tratarea şi distribuţia apei20
    45 Construcţii20
    50 Vânzarea, întreţinerea, repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule2
    51 Comerţ cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor)2
    52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor), repararea bunurilor personale şi gospodăreşti2
    55 Hoteluri şi restaurante16
    60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte4
    61 Transporturi pe apă4
    62 Transporturi aeriene4
    63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de voiaj4
    64 Poştă şi telecomunicaţii2
    65 Activităţi financiare, bancare şi de asigurări2
    66 Activităţi de asigurări ale caselor de pensii (cu excepţia asistenţei sociale obligatorii)2
    67 Activităţi auxiliare instituţiilor financiare2
    70 Tranzacţii imobiliare2
    71 Închirierea maşinilor şi a echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti2
    72 Informatică şi activităţi conexe20
    73 Cercetare-dezvoltare20
    74 Alte activităţi de servicii prestate în special întreprinderilor2
    75 Administraţia publică şi apărare; asistenţă socială obligatorie2
    90 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare10
    91 Activităţi asociative diverse2
    92 Activităţi recreative, culturale şi sportive2
    93 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice2
    95 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale2
  Notă *) Pv = punctajul aferent domeniului de activitate conform pct. 8.1. din normele metodologice.
   +  Anexa 2 CLASIFICAREA serviciilor industriale ca activităţi prestate întreprinderilor
       
    ClasaCAENDenumirea
    1130 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor
    3513 Reparaţii navale
    3514 Reparaţii de nave sportive şi de agrement
    3532 Reparaţii de aeronave
    4532 Lucrări de izolaţii şi protecţii anticorosive
    4533 Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti
    7210 Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul
    7220 Realizarea şi furnizarea de programe
    7230 Prelucrarea datelor
    7240 Activităţi legate de băncile de date
    7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
    7421 Activităţi de proiectare
    7422 Activităţi de cercetare, exploatare, prospectare geologică şi de cartografie
    7430 Activităţi de testări şi analize tehnice
    7484 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
  -------------------