ORDIN nr. 93 din 25 aprilie 2012pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 4 mai 2012    Văzând Referatul Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 86.561 din 23 aprilie 2012,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 1, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:".2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) existenţa reală a animalelor identificate conform legislaţiei în domeniu, pentru care se solicită prima;".3. La articolul 4 alineatul (3), literele c) şi d) se abrogă.4. La anexa nr. 1 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1 prima liniuţă, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie identificat conform legislaţiei în domeniu şi să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 20 august 2012;".5. La anexa nr. 2 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1 prima liniuţă, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie identificat conform legislaţiei în domeniu şi să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 20 august 2012;".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Stelian FuiaBucureşti, 25 aprilie 2012.Nr. 93.----