HOTĂRÂRE nr. 380 din 24 aprilie 2012privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara" al Judeţului Hunedoara în domeniul public al oraşului Uricani şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Uricani, judeţul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 3 mai 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara" al Judeţului Hunedoara, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 102003, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara" al Judeţului Hunedoara în domeniul public al oraşului Uricani şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Uricani, judeţul Hunedoara, în vederea amenajării de locuinţe sociale.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se va face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Gabriel Bercap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 aprilie 2012.Nr. 380.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului la care se modifică valoarea de inventarca urmare a reevaluării
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Valoarea de inventar iniţială - lei - Valoarea de inventar actualizată - lei - Adresa Denumirea
  102003 8.29.10 1.423,567 2.797.795,20 Construcţii - 1.458.133,7, teren - 1.339.661,50 Oraşul Uricani, Str. Revoluţiei nr. 6, judeţul Hunedoara 48-237
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratulpentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara" al Judeţului Hunedoaraîn domeniul public al oraşului Uricani şi în administrareaConsiliului Local al Oraşului Uricani
  *Font 8*
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr inventar M.F.P.
  Oraşul Uricani, Str. Revoluţiei nr. 6, judeţul Hunedoara Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara" al Judeţului Hunedoara În domeniul public al oraşului Uricani şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Uricani, judeţul Hunedoara Nr. de cadastru M.A.I.: 48-237 C.F. a oraşului Uricani sub nr. 60515 Corp 1: bloc 6 - clădire pavilion administrativ: - regim de înălţime S+ P+ 2E; - suprafaţa construită: 663 mp; - suprafaţa desfăşurată: 2.320 mp; - nr. de cadastru M.A.I.: 48-237-01; - înscris în C.F. a oraşului Uricani sub nr. 60515-C1 Corp 2: construcţie garaj: - regim de înălţime P; - suprafaţa construită: 65 mp; - nr. de cadastru M.A.I.: 48-237-02; - înscris în C.F. a oraşului Uricani sub nr. 60515-C2 Teren aferent incintei în suprafaţă de 2.263 mp Valoare de inventar totală: 2.797.795,20 lei, din care: - valoare inventar construcţii - 1.458.133,7 lei; - valoare inventar teren - 1.339.661,50 lei 102003
  __________