DECIZIE nr. 351 din 5 aprilie 2012privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 27, ale art. 11 alin. (1), respectiv ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, respectiv ale art. VI din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.382/2011 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se abrogă.2. La articolul 2 alineatul (1), literele b)-f) vor avea următorulcuprins:"b) portabilitatea numerelor geografice - posibilitatea unui abonat de a-şi păstra, la cerere, la un anumit punct geografic, numărul geografic asignat din Planul naţional de numerotaţie, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; c) portabilitatea numerelor nongeografice - posibilitatea unui abonat de a-şi păstra, la cerere, la orice punct geografic, numărul nongeografic asignat din Planul naţional de numerotaţie, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; d) furnizor donor iniţial - furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care are dreptul de a utiliza, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, blocul de numere care conţine numărul ce se solicită a fi portat; e) furnizor donor - furnizorul donor iniţial sau, în cazul portării succesive a aceluiaşi număr, furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, la care a fost portat în prealabil numărul pentru care se solicită portarea; f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, la care se portează un număr dintr-un bloc de numere pe care alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are dreptul, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, de a-l utiliza."3. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice."4. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, autorizaţi în condiţiile art. 5-7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie, au obligaţia de a oferi abonaţilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Portabilitatea numerelor se aplică tuturor categoriilor de resurse de numerotaţie prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, cu excepţia următoarelor categorii: a) resursele de numerotaţie utilizate numai în interiorul unei reţele de comunicaţii electronice; b) resursele de numerotaţie utilizate ca numere tehnice; c) numerele naţionale scurte de forma 1tv (xyz); d) numerele utilizate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice pentru accesul indirect la servicii; e) indicativele de selectare a transportatorului."6. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Furnizorul acceptor nu poate refuza realizarea portării numărului, cu excepţia cazului în care refuză conectarea solicitantului şi/sau furnizarea către acesta a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare."7. La articolul 8 alineatul (2), literele d) şi f) vor avea următorul cuprins:"d) numărul se regăseşte în una dintre categoriile de resurse de numerotaţie exceptate de la portabilitatea numerelor potrivit dispoziţiilor art. 4;......................................................................... f) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat;"8. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informaţii detaliate, clare şi actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu şi pentru apelurile realizate către numerele portate, atât în scris, cât şi prin apelarea unui serviciu de relaţii cu clienţii, în condiţiile stabilite de ANCOM."9. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) este format din reprezentanţi ai furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie care au asignat abonaţilor numere, altele decât cele prevăzute cu titlu de excepţie la art. 4, precum şi ai ANCOM, fiind coordonat de un specialist desemnat de preşedintele ANCOM."  +  Articolul IIAnexa la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 şi 44 bis din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIIDispoziţiile art. V din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.382/2011 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice intră în vigoare la 4 luni de la data publicării prezentei decizii.  +  Articolul IVPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 4 luni de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii,Marius Cătălin MarinescuBucureşti, 5 aprilie 2012.Nr. 351.-------