DECIZIE nr. 351 din 5 aprilie 2012privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilității numerelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 27, ale art. 11 alin. (1), respectiv ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 75 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, respectiv ale art. VI din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.382/2011 privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotație și resurselor tehnice,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se abrogă.2. La articolul 2 alineatul (1), literele b)-f) vor avea următorul cuprins:b) portabilitatea numerelor geografice - posibilitatea unui abonat de a-și păstra, la cerere, la un anumit punct geografic, numărul geografic asignat din Planul național de numerotație, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului;c) portabilitatea numerelor nongeografice - posibilitatea unui abonat de a-și păstra, la cerere, la orice punct geografic, numărul nongeografic asignat din Planul național de numerotație, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului;d) furnizor donor inițial - furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care are dreptul de a utiliza, prin licența de utilizare a resurselor de numerotație, blocul de numere care conține numărul ce se solicită a fi portat;e) furnizor donor - furnizorul donor inițial sau, în cazul portării succesive a aceluiași număr, furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, la care a fost portat în prealabil numărul pentru care se solicită portarea;f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, la care se portează un număr dintr-un bloc de numere pe care alt furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului are dreptul, prin licența de utilizare a resurselor de numerotație, de a-l utiliza.3. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice.4. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, autorizați în condițiile art. 5-7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, titulari de licențe de utilizare a resurselor de numerotație, au obligația de a oferi abonaților lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz.5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Portabilitatea numerelor se aplică tuturor categoriilor de resurse de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație, cu excepția următoarelor categorii:a) resursele de numerotație utilizate numai în interiorul unei rețele de comunicații electronice;b) resursele de numerotație utilizate ca numere tehnice;c) numerele naționale scurte de forma 1tv (xyz);d) numerele utilizate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice pentru accesul indirect la servicii;e) indicativele de selectare a transportatorului.6. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Furnizorul acceptor nu poate refuza realizarea portării numărului, cu excepția cazului în care refuză conectarea solicitantului și/sau furnizarea către acesta a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.7. La articolul 8 alineatul (2), literele d) și f) vor avea următorul cuprins:d) numărul se regăsește în una dintre categoriile de resurse de numerotație exceptate de la portabilitatea numerelor potrivit dispozițiilor art. 4;.........................................................................f) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice la puncte mobile, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat;8. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informații detaliate, clare și actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu și pentru apelurile realizate către numerele portate, atât în scris, cât și prin apelarea unui serviciu de relații cu clienții, în condițiile stabilite de ANCOM.9. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) este format din reprezentanți ai furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, titulari de licențe de utilizare a resurselor de numerotație care au asignat abonaților numere, altele decât cele prevăzute cu titlu de excepție la art. 4, precum și ai ANCOM, fiind coordonat de un specialist desemnat de președintele ANCOM.  +  Articolul IIAnexa la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 și 44 bis din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIIDispozițiile art. V din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.382/2011 privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotație și resurselor tehnice intră în vigoare la 4 luni de la data publicării prezentei decizii.  +  Articolul IVPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 4 luni de la data publicării.
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Marius Cătălin Marinescu
  București, 5 aprilie 2012.Nr. 351.  +  ANEXĂANEXAde modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționalepentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 3.444/2007