REGULAMENT din 18 aprilie 2012de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012     +  Articolul 1(1) Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare Uniunea, este organizația profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.(2) Uniunea este constituită ca persoană juridică autonomă, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu și siglă proprii.  +  Articolul 2Uniunea are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor Uniunii, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați.  +  Articolul 3(1) În cadrul Uniunii funcționează departamente administrative, conform organigramei aprobate de Consiliul director în baza art. 8 alin. (8) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011.(2) Departamentele administrative sunt coordonate de un director general.(3) Directorul general este numit și revocat din funcție prin hotărâre a Consiliului director.  +  Articolul 4(1) Conferința națională se întrunește cel puțin o dată pe an, la convocarea Consiliului director, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent, și ori de câte ori se consideră necesar.(2) Conferința națională alege, la începutul dezbaterilor, dintre delegații cu drept de vot, secretariatul Conferinței naționale, din care fac parte unul până la 3 secretari. Secretariatul Conferinței naționale verifică îndeplinirea condițiilor legale de convocare și cvorum ale Conferinței naționale și asigură consemnarea lucrărilor acesteia în procesul-verbal al Conferinței naționale.(3) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale pentru desfășurarea Conferinței naționale, se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi și la adoptarea hotărârilor.(4) Fiecare participant la Conferința națională are dreptul la un vot, fiind exclusă orice formă de exercitare a acestui drept prin reprezentare.(5) Procesul-verbal al Conferinței naționale, semnat de președinte și de membrii secretariatului Conferinței naționale, va cuprinde în mod obligatoriu mențiunea privind îndeplinirea formalităților referitoare la convocare, data și locul de desfășurare a Conferinței naționale, numărul membrilor prezenți, hotărârile adoptate, numărul de voturi valabil exprimate, rezumatul dezbaterilor, iar, la cererea membrilor, declarațiile făcute de aceștia în cadrul Conferinței naționale.(6) La Conferința națională pot participa fără drept de vot membrii de onoare ai Uniunii, reprezentanți ai autorităților și ai altor organisme profesionale, alte personalități care au legătură cu activitatea evaluatorilor autorizați, la invitația Consiliului director.  +  Articolul 5(1) Membrii Consiliului director sunt aleși dintre delegații cu drept de vot la Conferința națională, care candidează separat pe fiecare funcție, cu excepția funcției de președinte al Uniunii. Funcția de președinte este ocupată de prim-vicepreședintele în exercițiu, la 2 ani de la alegerea sa în aceasta din urmă funcție. În contextul prezentului regulament, fostul președinte este președintele care și-a încheiat mandatul.(2) Membrii Consiliului director nu își pot exercita drepturile și atribuțiile prin reprezentare.(3) Consiliul director poate aproba înființarea unor grupuri de lucru, cu scopul analizării unor probleme specifice. Consiliul director stabilește prin hotărâre componența și obiectivele fiecărui grup de lucru.  +  Articolul 6(1) Președintele are următoarele atribuții:a) reprezintă Uniunea în raporturile cu terțe persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;b) încheie acte în numele Uniunii, potrivit legii;c) conduce ședințele Consiliului director și lucrările Conferinței naționale;d) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Conferinței naționale și ale Consiliului director;e) asigură conducerea Uniunii între ședințele Consiliului director.(2) În calitate de reprezentant legal al Uniunii, președintele semnează hotărârile Conferinței naționale și ale Consiliului director, adoptate potrivit legii.(3) Pe perioada în care președintele se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuțiile sale, acestea vor fi îndeplinite de către prim-vicepreședinte.  +  Articolul 7(1) Auditorul statutar este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România.(2) Conferința națională aprobă situațiile financiare anuale ale Uniunii, care vor fi însoțite de raportul auditorului statutar.  +  Articolul 8(1) Filialele Uniunii sunt înființate prin hotărâre a Conferinței naționale, la propunerea Consiliului director. Criteriile de înființare, organizare și funcționare a filialelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor, aprobat de către Conferința națională.(2) Filialele pot fi organizate în fiecare județ și în municipiul București sau pot fi constituite filiale care cuprind membri din mai multe județe.(3) Numărul minim de membri titulari necesar pentru înființarea unei filiale este de 500.(4) Patrimoniul și veniturile filialelor se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii și sunt aprobate de către Consiliul director.  +  Articolul 9(1) Fiecare categorie de activități prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 poate fi desfășurată numai de evaluatorii autorizați care au dobândit aceste specializări potrivit regulamentului Comisiei de calificare și atestare profesională, aprobat de către Consiliul director.(2) Evaluatorii autorizați, membri titulari, se înscriu în Tabloul Uniunii, în funcție de calificarea corespunzătoare fiecărei specializări, și pot desfășura activitatea de evaluare potrivit calificărilor profesionale dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Uniunii.  +  Articolul 10(1) Calitatea de membru al Uniunii se probează cu: legitimația de membru și parafa în cazul membrilor titulari și acreditați, autorizația în cazul membrilor corporativi, diploma în cazul membrilor de onoare și legitimația de membru în cazul membrilor stagiari.(2) Legitimațiile de membru se vizează anual sau pot fi eliberate cu valabilitate anuală.(3) Parafele se eliberează anual. Parafele conțin numele și prenumele evaluatorului, anul valabilității, numărul de legitimație, precum și specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară.(4) Legitimațiile de membru și parafele se pun la dispoziția membrilor titulari la începutul fiecărui an, cu condiția achitării cotizației și a poliței de asigurare profesională aferente anului pentru care sunt valabile legitimațiile și parafele.(5) Persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii devin evaluatori autorizați de la data acordării acestei calități de către Consiliul director și primesc însemnele prevăzute la alin. (1) potrivit procedurii de acordare și retragere a calității de membru al Uniunii, aprobată de către Consiliul director.(6) Membrii inactivi și membrii suspendați nu primesc însemnele prevăzute la alin. (1) pe perioada inactivității, respectiv a suspendării.(7) Membrii titulari au obligația să predea însemnele la filiala din care fac parte în termen de 30 de zile de la data intervenirii cauzei de inactivitate, respectiv suspendare. În cazul nepredării însemnelor în termen de 30 de zile, acestea sunt anulate.  +  Articolul 11(1) Tabloul Uniunii se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Uniunii, prin grija Consiliului director.(2) Tabloul conține următoarele secțiuni:a) membrii titulari;b) membrii acreditați;c) membrii corporativi;d) membrii inactivi.(3) Informațiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii titulari și membrii acreditați sunt: numele, prenumele, numărul legitimației de membru, județul de domiciliu și specializările pentru care au calificarea necesară.(4) Informațiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii corporativi sunt: denumirea, județul în care își au sediul social, codul unic de identificare și numărul autorizației.(5) Informațiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii inactivi sunt: numele, prenumele, județul de domiciliu, numărul legitimației de membru titular, precum și data de la care a intervenit motivul ce a determinat încetarea calității de membru activ.(6) Înscrierea membrilor în Tabloul Uniunii se face pe județe, în ordine alfabetică.(7) Modificările în structura Tabloului Uniunii care apar pe parcursul anului vor fi afișate pe pagina web a Uniunii în termen de 10 zile de la data intervenirii modificării.(8) Publicarea Tabloului Uniunii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se face în maximum 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar.(9) Primul Tablou al Uniunii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 43 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011.  +  Articolul 12(1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:a) nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de către Uniune;b) nerespectarea prevederilor codului de etică al profesiei;c) refuzul de a pune la dispoziție documentele sau informațiile solicitate de Comisia de monitorizare și verificare și/sau Comisia de etică și disciplină;d) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informațiilor cuprinse în Tabloul Uniunii;e) desfășurarea de activități politice în cadrul Uniunii și cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;f) exercitarea profesiei de către membrii inactivi sau membrii care se află în perioada de suspendare, dacă fapta nu întrunește conținutul constitutiv al unei infracțiuni;g) nerespectarea dispozițiilor legale care reglementează profesia de evaluator autorizat, dacă fapta nu întrunește conținutul constitutiv al unei infracțiuni sau al unei contravenții;h) utilizarea neautorizată a siglei și a însemnelor Uniunii în scop publicitar în rapoartele de evaluare sau în orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului autorizat.(2) Procedura disciplinară va fi declanșată de către Comisia de etică și disciplină a Uniunii în cel mult 3 ani de la data săvârșirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidențele Uniunii.(3) Sancțiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizați persoane fizice, în raport cu gravitatea faptelor săvârșite, sunt cele prevăzute la art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011.(4) Sancțiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizați persoane juridice, în raport cu gravitatea faptelor săvârșite, sunt cele prevăzute la art. 26 lit. a), c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011.(5) Procedura disciplinară se aprobă de către Conferința națională ca parte din regulamentul Comisiei de etică și disciplină.(6) Hotărârile de sancționare disciplinară pot fi contestate, în condițiile legii, la instanța competentă.  +  Articolul 13Salariații Uniunii nu pot deține calitatea de evaluator autorizat activ.--------