CONVENŢIE nr. 16 din 8 septembrie 1976referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 26 aprilie 2012  Statele semnatare ale prezentei convenţii, dorind să îmbunătăţească procedurile de eliberare a extraselor multilingve ale unor acte de stare civilă, în special când acestea sunt destinate utilizării în străinătate, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Extrasele de pe actele de stare civilă constatatoare ale naşterii, căsătoriei sau ale decesului sunt întocmite, atunci când o parte interesată o cere sau atunci când utilizarea lor necesită o traducere, în conformitate cu formularele A, B şi C, anexate la prezenta convenţie.Fiecare stat contractant eliberează aceste extrase în exclusivitate persoanelor cu drept de obţinere a copiilor conforme cu originalul.  +  Articolul 2Extrasele sunt întocmite în baza datelor iniţiale şi a menţiunilor operate ulterior pe acte.  +  Articolul 3Fiecare stat contractant are posibilitatea să completeze formularele anexate la prezenta convenţie cu rubrici şi simboluri care vor indica alte date sau menţiuni conţinute în act, cu condiţia ca acest text să fie în prealabil aprobat de Adunarea Generală a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.Totodată, fiecare stat contractant are posibilitatea să adauge o rubrică destinată unui număr de identificare.  +  Articolul 4Toate înscrierile pe formulare sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului în temeiul căruia se eliberează extrasul.  +  Articolul 5Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv sub simbolurile Jo, Mo şi An, ziua, luna şi anul. Ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii şi primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.Denumirea oricărei localităţi menţionate într-un extras este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, de fiecare dată când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.Numărul de identificare este precedat de denumirea statului care l-a atribuit.Pentru a indica sexul sunt utilizate exclusiv simbolurile următoare: M = masculin, F = feminin.Pentru a indica căsătoria, separaţia de corp, divorţul, anularea căsătoriei, decesul titularului actului de naştere, precum şi decesul soţului sau soţiei sunt utilizate exclusiv următoarele simboluri: Mar = căsătorie; Sc = separaţia de corp; Div = divorţ; A = anulare; D = deces; Dm = decesul soţului; Df = decesul soţiei. Aceste simboluri sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului. Simbolul "Mar" este urmat, în plus, de numele şi prenumele soţului.  +  Articolul 6Pe rectoul fiecărui extras, formularele standard, cu excepţia simbolurilor prevăzute la art. 5 referitoare la date, sunt redactate în cel puţin două limbi, dintre care în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului unde este eliberat extrasul şi în limba franceză.Semnificaţia simbolurilor trebuie în acest caz indicată cel puţin în limba sau în una dintre limbile oficiale ale fiecăruia dintre statele care, la momentul semnării prezentei convenţii, sunt membre ale Comisiei Internaţionale de Stare Civilă sau sunt parte la Convenţia de la Paris din 27 septembrie 1956 privind eliberarea anumitor extrase ale actelor de stare civilă destinate utilizării în străinătate, precum şi în limba engleză.Pe versoul fiecărui extras trebuie să figureze:- o referinţă la convenţie, în limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol;- traducerea formularelor standard, în limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol, doar dacă aceste limbi nu au fost utilizate pe recto;- un rezumat al art. 3, 4, 5 şi 7, cel puţin în limba oficială a autorităţii care eliberează extrasul.Fiecare stat care aderă la prezenta convenţie comunică Consiliului Federal Elveţian, la momentul depunerii instrumentului său de aderare, traducerea în limba sau în limbile sale oficiale a formularelor standard şi a semnificaţiei simbolurilor.Această traducere este transmisă de Consiliul Federal Elveţian statelor contractante şi secretarului general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.Fiecare stat contractant va avea posibilitatea de a include această traducere pe extrasele eliberate de autorităţile sale.  +  Articolul 7Dacă conţinutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părţi dintr-o rubrică de pe extras, această rubrică sau parte a rubricii devine neutilizabilă, prin barare.  +  Articolul 8Extrasele conţin data eliberării lor şi sunt însoţite de semnătura şi ştampila autorităţii care le-a eliberat. Acestea au aceeaşi valoare juridică ca şi extrasele eliberate conform regulilor de drept intern, în vigoare, în statul care le-a emis.Acestea sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la prezenta convenţie.  +  Articolul 9Sub rezerva acordurilor internaţionale privind eliberarea gratuită a unor copii sau extrase de pe actele de stare civilă, pentru extrasele eliberate în aplicarea prezentei convenţii nu pot fi impuse taxe mai mari decât cele stabilite pentru extrasele întocmite în aplicarea legislaţiei interne în vigoare în statul în care au fost eliberate.  +  Articolul 10Prezenta convenţie nu creează obstacole în obţinerea copiilor conforme cu originalul de pe actele de stare civilă întocmite potrivit regulilor de drept intern ale ţării în care au fost redactate sau transcrise aceste acte.  +  Articolul 11Fiecare stat contractant va putea, de la momentul semnării notificării prevăzute la art. 12 sau aderării, declara că îşi rezervă dreptul de a nu aplica prezenta convenţie asupra extraselor de pe actele de naştere ale copiilor adoptaţi.  +  Articolul 12Statele contractante vor notifica Consiliului Federal Elveţian îndeplinirea procedurilor impuse de constituţiile lor pentru a face aplicabilă pe teritoriul lor prezenta convenţie.Consiliul Federal Elveţian va informa statele contractante şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă cu privire la orice notificare în sensul alineatului precedent.  +  Articolul 13Prezenta convenţie va intra în vigoare începând cu cea dea treizecea zi de la data depunerii celei de-a cincea notificări şi va produce efecte din acel moment între cele 5 state care au realizat această formalitate.Pentru fiecare stat contractant, care a realizat ulterior formalitatea prevăzută la articolul precedent, prezenta convenţie va produce efecte începând cu cea de-a treizecea zi de la data depunerii notificării sale.La intrarea în vigoare a prezentei convenţii, guvernul depozitar va transmite textul secretarului Naţiunilor Unite în vederea înregistrării şi publicării acestuia, conform art.102 din Carta Naţiunilor Unite.  +  Articolul 14Convenţia cu privire la eliberarea unor extrase ale actelor de stare civilă destinate utilizării în străinătate, semnată la Paris la 27 septembrie 1956, încetează a fi aplicabilă între statele în care prezenta convenţie a intrat în vigoare.  +  Articolul 15Rezerva prevăzută la art. 11 va putea fi în orice moment retrasă total sau parţial. Retragerea va fi notificată Consiliului Federal Elveţian.Consiliul Federal Elveţian va informa statele contractante şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă cu privire la orice notificare în sensul alineatului precedent.  +  Articolul 16Prezenta convenţie se aplică cu drept deplin pe toată întinderea teritoriului metropolitan al fiecărui stat contractant.Orice stat va putea, la momentul semnării, notificării, aderării sau ulterior, declara prin notificare adresată Consiliului Federal Elveţian că dispoziţiile prezentei convenţii sunt aplicabile pe unul sau mai multe din teritoriile sale extrametropolitane, în statele sau teritoriile unde acesta îşi asumă responsabilitatea internaţională. Consiliul Federal Elveţian va informa cu privire la această ultimă notificare fiecare Stat contractant şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă. Dispoziţiile prezentei convenţii vor deveni aplicabile pe teritoriul sau teritoriile desemnate în notificare din a şaizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elveţian a primit notificarea menţionată.Orice stat care a formulat o declaraţie, conform dispoziţiilor alineatului 2 al prezentului articol, va putea, ca urmare, declara în orice moment, prin notificare adresată Consiliului Federal Elveţian, că prezenta convenţie va înceta să fie aplicabilă pe unul sau mai multe state sau teritorii desemnate în declaraţie.Consiliul Federal Elveţian va informa despre noua notificare fiecare stat contractant şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.Convenţia va înceta să fie aplicabilă pe teritoriul vizat din a şaizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elveţian a primit notificarea.  +  Articolul 17Orice stat va putea adera la prezenta Convenţie după intrarea în vigoare a acesteia. Instrumentul de aderare va fi depus la Consiliul Federal Elveţian. Acesta va informa fiecare stat contractant şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă privind orice depunere a instrumentelor de aderare. Convenţia va intra în vigoare, pentru statul aderant, din a treizecea zi de la data depunerii instrumentului de aderare.  +  Articolul 18Prezenta convenţie va rămâne în vigoare pe perioadă nedeterminată. Fiecare stat contractant va avea totuşi dreptul să o denunţe în orice moment prin intermediul unei notificări adresate în scris Consiliului Federal Elveţian, care va informa despre aceasta celelalte state contractante şi pe secretarul general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.Acest drept de denunţare nu va putea fi exercitat de un stat înainte de expirarea unui termen de un an de la data intrării în vigoare a convenţiei pentru acest stat.Denunţarea va produce efecte după un termen de 6 luni de la data la care Consiliul Federal Elveţian va primi notificarea prevăzută la primul alineat al prezentului articol.Drept care, reprezentanţii subsemnaţi, fiind împuterniciţi în modul cuvenit, au semnat prezenta convenţie.Întocmită la Viena, la 8 septembrie 1976, într-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Federal Elveţian, iar copia certificată conform cu originalul va fi remisă pe cale diplomatică fiecărui stat contractant şi secretarului general al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.Formular A
    1STAT:2SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
    3EXTRAS AL ACTULUI DE NAŞTERE NR.
    4DATA ŞI LOCUL NAŞTERII Z L A  - - - - - - - -
    5NUME
    6PRENUME
    7SEX8TATA9MAMA
    5NUME    
    6PRENUME    
    10ALTE MENŢIUNI CU PRIVIRE LA ACT
    11DATA ELIBERĂRII, Z L A  - - - - - - - - 
    SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ
  SIMBOLURI:Z: ziuaL: lunaA: anulM: masculinF: femininCăs: căsătorieSc: separaţie de corpDiv: divorţA: anulareD: decesDm: deces soţDf: deces soţieExtras eliberat în aplicarea convenţiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)_______ Notă *) Conform art. 3, 4, 5 şi 7 din prezenta convenţie:
  1 Stat
  2 Serviciul de stare civilă
  3 Extras din actul de naştere nr.
  4 Data şi locul naşterii
  5 Nume
  6 Prenume
  7 Sex
  8 Tata
  9 Mama
  10 Alte menţiuni cu privire la act
  11 Data eliberării, semnătura, ştampila
  - Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.- Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna şi anul. Ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii şi primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.- Denumirea oricărei localităţi este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.- Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm şi Df sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, în plus, de numele şi prenumele soţului.- Dacă conţinutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părţi dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin barare.- Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.Formular B
    1STAT:2SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
    3EXTRAS AL ACTULUI DE CĂSĂTORIE NR.
    4DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI Z L A  - - - - - - - -
      5SOŢ6SOŢIE
    7NUME ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE    
    8PRENUME    
    9DATA ŞI LOCUL NAŞTERIZ L A  - - - - - - - -Z L A  - - - - - - - -
    10NUME DUPĂ CĂSĂTORIE    
    11ALTE MENŢIUNI CU PRIVIRE LA ACT
    12DATA ELIBERĂRII, Z L A  - - - - - - - - 
    SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ  
  SIMBOLURI:Z: ziuaL: lunaA: anulM: masculinF: femininCăs: căsătorieSc: separaţie de corpDiv: divorţA: anulareDm: deces soţDf: deces soţieExtras eliberat în aplicarea Convenţiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)_________ Notă *) Conform art. 3, 4, 5 şi 7 din prezenta convenţie:
  1 Stat
  2 Serviciul de stare civilă
  3 Extras de pe actul de căsătorie nr.
  4 Data şi locul căsătoriei
  5 Soţ
  6 Soţie
  7 Nume înainte de căsătorie
  8 Prenume
  9 Data şi locul naşterii
  10 Nume după căsătorie
  11 Alte menţiuni cu privire la act
  12 Data eliberării, semnătura, ştampila
  - Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.- Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna şi anul. Ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii şi primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.- Denumirea oricărei localităţi este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.- Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm şi Df sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, în plus, de numele şi prenumele soţului.- Dacă conţinutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părţi dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin barare.- Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.Formular C
    1STAT:2SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
    3EXTRAS AL ACTULUI DE DECES NR.
    4DATA ŞI LOCUL DECESULUI Z L A  - - - - - - - -
    5NUME
    6PRENUME
    7SEX
    8DATA ŞI LOCUL NAŞTERII Z L A  - - - - - - - -
    9NUMELE ULTIMULUI SOŢ
    10PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ
        12TATA13MAMA
    5NUME    
    6PRENUME    
    11DATA ELIBERĂRII, Z L A  - - - - - - - - 
    SEMNĂTURĂ, ŞTAMPILĂ  
  SIMBOLURI:Z: ziuaL: lunaA: anulM: masculinF: femininExtras eliberat în aplicarea Convenţiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)_____________ Notă *) Conform art. 3, 4, 5 şi 7 din prezenta convenţie:
  1 Stat
  2 Serviciul de stare civilă
  3 Extras de pe actul de deces nr.
  4 Data şi locul decesului
  5 Nume
  6 Prenume
  7 Sex
  8 Data şi locul naşterii
  9 Numele ultimului soţ
  10 Prenumele ultimului soţ
  11 Data eliberării, semnătura, ştampila
  12 Tata
  13 Mama
  - Înscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea să fie înscrise cu caracterele limbii utilizate la întocmirea actului, în temeiul căruia se eliberează extrasul.- Datele sunt înscrise cu cifre arabe, indicând succesiv ziua, luna şi anul. Ziua şi luna sunt indicate prin două cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii şi primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.- Denumirea oricărei localităţi este urmată de denumirea statului unde această localitate este situată, când acest stat nu este cel în care extrasul este eliberat.- Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm şi Df sunt urmate de data şi locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, în plus, de numele şi prenumele soţului.- Dacă conţinutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei părţi dintr-o rubrică, acestea devin neutilizabile prin barare.- Adăugarea unor rubrici sau simboluri este supusă acordului prealabil al Comisiei Internaţionale de Stare Civilă.Pentru Republica Federală Germania (semnat)Pentru Austria (semnat)Pentru Belgia (semnat)Pentru Spania (semnat)Pentru Franţa (semnat)Pentru Grecia (semnat)Pentru Italia (semnat)Pentru Luxemburg (semnat)Pentru Ţările de Jos:În ceea ce priveşte Regatul Ţărilor de Jos, termenii "teritoriu metropolitan" şi "teritorii extrametropolitane", utilizaţi în textul convenţiei, semnifică, având în vedere egalitatea care există din punct de vedere al dreptului public între Ţările de Jos şi Antilele olandeze, "teritoriu european" şi "teritorii noneuropene".(semnat)Pentru Portugalia (semnat)Pentru Elveţia:Confederaţia Elveţiană declară, conform prevederilor art. 11, că îşi rezervă dreptul de a nu aplica prezenta convenţie asupra extraselor de pe actele de naştere a copiilor adoptaţi a căror filiaţie de origine există.(semnat)Pentru Turcia (semnat)Pentru Iugoslavia (semnat)Copie certificată conform cu originaluldepus în arhivele Confederaţiei ElveţieneBerna, 18 octombrie 2011L.S. ştampilă Departamentul Federal al Afacerilor ExterneS.S. indescifrabilă(Stephan MICHEL)Şef al Secţiei Tratate internaţionale___________