HOTĂRÂRE nr. 304 din 11 aprilie 2012privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 20 aprilie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 111.395 şi nr. 111.438, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 11 aprilie 2012.Nr. 304.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani, a căror valoarede inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
    *Font 9*
    ┌───────────┬─────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────┐│ Nr. de │ Denumirea şi adresa │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Tipul ││ inventar │ │ de inventar ├──────────────┬──────────┤bunului││ M.F.P. şi │ │ actualizată │ Baza legală │În admi- │ ││ codul de │ │ - lei - │ a majorării │nistrare/ │ ││clasificare│ │ │ valorii de │concesiune│ ││ │ │ │ inventar │ │ │├───────────┼─────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────┤│ 111.395 │Palat administrativ, │ 7.690.115,41│Proces-verbal │în │Imobil ││ 8.29.13 │municipiul Botoşani, │ │nr. 17.421 din│admi- │ ││ │Piaţa Revoluţiei nr. 1-3,│ │18.12.2009 │nistrare │ ││ │judeţul Botoşani, │ │privind │ │ ││ │teren aferent - 5.493 mp,│ │reevaluarea │ │ ││ │C.F. nr. 51964 │ │activelor fixe│ │ ││ │Nr. cad: 4872 │ │corporale │ │ │├───────────┼─────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────┤│ 111.438 │Centrală termică, │ 413.863,40│Proces-verbal │în │Imobil ││ 8.29.13 │municipiul Botoşani, │ │nr. 17.421 din│admi- │ ││ │Piaţa Revoluţiei nr. 1-3,│ │18.12.2009 │nistrare │ ││ │judeţul Botoşani │ │privind │ │ ││ │ │ │reevaluarea │ │ ││ │ │ │activelor fixe│ │ ││ │ │ │corporale │ │ │└───────────┴─────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴───────┘----------