HOTĂRÂRE nr. 303 din 11 aprilie 2012privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, înregistrat cu nr. MFP 112526, reevaluat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al comunei Voineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Voineşti.  +  Articolul 3Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în vederea amenajării sediului Poliţiei Comunale Voineşti, a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineşti nr. 35/2010.  +  Articolul 4Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 11 aprilie 2012.Nr. 303.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului a cărui valoare de inventar se modifică în urma reevaluării
  *Font 9*
   
  Nr. M.F.P. şi codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată
  Nr. M.F.P. 112526 Cod de clasificare 8.29.08 15-49 comuna Voineşti, Str. Principală nr. 156, judeţul Dâmboviţa Ministerul Administra- ţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poli- ţie Judeţean Dâmboviţa CUI: 4279790 Valoarea totală = 128.263,69 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul de PoliţieJudeţean Dâmboviţa în domeniul public al comunei Voineşti şi înadministrarea Consiliului Local al Comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa
  *Font 8*
   
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public şi codul de clasificare
  Imobil 15-49, Str. Principală nr. 156, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa Din domeniul public al statului român şi din administra- rea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa CUI: 4279790 Domeniul public al comunei Voineşti şi în administra- rea Consiliului Local al Comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa CUI: 4344600 Teren,curţi construcţii: 459 mp CF: 70463 Nr. cadastral: 2956 Valoarea de inventar = 128.263,69 lei Nr. MFP 112526 Cod de clasificare 8.29.08
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public alstatului care se transmite în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa
  *Font 7*
   
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public
  Str. Principală nr. 121, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineşti nr. 35/2010 Din administrarea Consiliului Local al Comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa CUI: 4344600 În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa CUI: 4279790 Teren: 396 mp Suprafaţa construită = 161 mp Suprafaţa desfăşurată = 161 mp CF: 70375 Nr. cadastral (top): 70375 Valoarea de inventar = 126.992,00 lei Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar
  ----