HOTĂRÂRE nr. 278 din 5 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012    Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul I Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 alineatul (8), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată; 2. La articolul 4 alineatul (8), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) actele necesare verificării condiției privind buna reputație, respectiv: –  curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare; –  caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită, pentru candidații care nu au fost anterior încadrați în muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancțiuni disciplinare sau administrative aplicate; –  adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă; –  declarația pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului; –  orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații. 3. La articolul 7 alineatul (1), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor; 4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare și răspunde de securitatea acestora; 5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9 (1) Elaborarea subiectelor de concurs și a baremelor de evaluare și notare se realizează de comisia de elaborare a subiectelor, iar soluționarea contestațiilor la barem și a contestațiilor la punctaj, de comisia de soluționare a contestațiilor. Evaluarea și notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică. 6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raționamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice și comisia de examinare. (2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de desfășurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului. (3) Propunerile Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii vor fi transmise cu cel puțin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (2). 7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11 Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raționamentului logic și de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice au în principal următoarele atribuții: 1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii; b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru stabilit; c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns; e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs; f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel național; g) subiectele nu pot conține probleme controversate în doctrină sau în practică;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor și baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate." 8. La articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins: a^1) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinați candidații; 9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13 (1) Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raționamentului logic și din comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice. (2) Fiecare dintre aceste comisii este alcătuită din 4 membri care, în cazul comisiei de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, sunt specializați pe cele 4 discipline de concurs. (3) Numirea membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor va avea loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor. (4) Comisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raționamentului logic și, respectiv, împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice au următoarele atribuții: a) soluționarea contestațiilor la barem la testul-grilă de verificare a raționamentului logic, respectiv la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, motivarea soluției contestațiilor la barem și adoptarea baremului definitiv; b) soluționarea contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la fiecare dintre cele două teste-grilă. 10. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14 (1) Verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), și a condiției de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere a concursului. 11. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins: (1^1) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. (1^2) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliției Române comunicarea datelor rezultate din evidența operativă a organelor judiciare cu privire la candidați, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii și poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relații și de la alte instituții. (1^3) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (1^2) și la art. 4 alin. (8) lit. h) și, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidați. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcția de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al acestora. (1^4) Pentru stabilirea condiției bunei reputații sunt analizate faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sancțiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul etapei I a concursului, faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni de drept penal, precum și faptele pentru care candidații au fost eliminați din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani. (1^5) La verificarea condiției bunei reputații sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul și împrejurările de săvârșire a faptei, forma de vinovăție, tipul de sancțiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum și perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancțiunii disciplinare, contravenționale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării. 12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15 (1) Examinarea candidaților se face în două etape. (2) Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii: 1. un test-grilă de verificare a raționamentului logic; 2. un test-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, susținut la următoarele discipline: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal. (3) La testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice participă numai candidații declarați admiși la testul-grilă de verificare a raționamentului logic. (4) Nota obținută la prima etapă este suma notelor obținute la probele prevăzute la alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a raționamentului logic, 30%, testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, 70%. Sunt declarați admiși în etapa a II-a candidații admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita dublului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100. (5) Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis. (6) A doua etapă constă în susținerea unui interviu. 13. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16 (1) Testul-grilă de verificare a raționamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile și 20 de întrebări supuse pretestării în condiții de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidențiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare. (2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte. (3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații. (4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcție de punctajul obținut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează. 14. La articolul 17, alineatele (2), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă și atrage eliminarea din concurs. ................................................... (6) Pe toată durata desfășurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs. (7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunică în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise. 15. La articolul 18, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Președintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori. 16. La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Sancțiunea prevăzută la alin. (7) se aplică și pentru depășirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16 alin. (3). 17. La articolul 19, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19 (1) Baremul de evaluare și notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raționamentului logic se afișează la centrele de concurs după încheierea probei și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afișarea baremului la centrele de concurs, candidații pot face contestații la acesta, care se depun la Institutul Național al Magistraturii. Contestațiile la barem se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raționamentului logic, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. ............................................................... (4) În cazul admiterii contestației la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raționamentului logic care sunt răspunzători pentru această situație suportă consecințele, care pot consta fie în reducerea drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicția de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani. 18. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20 Rezultatele probei prevăzute la art. 16 se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii. 19. La articolul 21, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21 (1) Candidații pot contesta punctajul obținut la proba prevăzută la art. 16. Contestația se depune, prin fax, la Institutul Național al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii. ............................................................. (3) Contestațiile se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raționamentului logic, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). (4) Nota acordată de comisia menționată la alin. (3) este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată. 20. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22 (1) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menționate la art. 15 alin. (2) pct. 2 lit. a)-d). (2) La testul-grilă fiecare răspuns corect primește 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10. (3) Dispozițiile art. 16 alin. (3) și ale art. 17-21 se aplică în mod corespunzător. (4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7. 21. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23 (1) Candidații susțin un interviu în fața comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un profesor universitar și un pedagog, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabilește în funcție de numărul candidaților declarați admiși după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situația în care activează mai multe comisii, componența nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorți, în ziua desfășurării probei. 22. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins: (1^1) Interviul constă în: a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia; b) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei. (1^2) Analiza prevăzută la alin. (1^1) lit. a) se predă comisiei de examinare după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului. (1^3) Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului, elaborată de Institutul Național al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului. 23. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat este mai mic sau egal cu această notă. 24. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut nota minimă 7. 25. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25 Nota obținută la concurs este suma notelor obținute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%. 26. La articolul 26, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Clasificarea candidaților urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs. (3) Departajarea candidaților cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la cele 3 probe de concurs, în următoarea ordine: testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, testul-grilă de verificare a raționamentului logic, interviul. 27. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27 (1) Candidații admiși după cele două etape ale concursului vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală. (2) Raportul referitor la îndeplinirea condițiilor de numire în funcția de judecător sau procuror se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște cu privire la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) și validează rezultatele concursului. Candidații inapți pentru exercitarea funcției din punct de vedere medical sunt declarați respinși. (4) Lista definitivă a candidaților declarați admiși la Institutul Național al Magistraturii se comunică pentru afișare la sediul Institutului Național al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii și la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. 28. La articolul 28, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28 (1) Candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) și art. 23 alin. (3^1), dar care nu au fost declarați admiși în limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, în ordinea descrescătoare a notei obținute la concurs, stabilită conform art. 25, posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, menționate în lista prevăzută la alin. (4), după promovarea probei constând în verificarea cunoștințelor de limbă străină, reglementată de Regulamentul Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările și completările ulterioare, și de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările și completările ulterioare ..................................................... (3) Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, posturile de personal asimilat magistraților din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii care se vacantează ulterior validării concursului putând fi ocupate de candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) și art. 23 alin. (3^1) și care nu au ocupat posturi conform alin. (1). Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător. 29. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 28^1 (1) Lucrările de concurs ale candidaților declarați admiși, inclusiv analiza prevăzută la art. 23 alin. (1^1) lit. a), se păstrează, în original, la dosarele profesionale ale acestora. (2) Restul lucrărilor scrise, precum și toate celelalte documente privind desfășurarea concursului se arhivează și se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează și se păstrează separat. (3) Originalele documentelor în privința cărora prezentul regulament dispune că se înaintează Direcției resurse umane și organizare prin fax se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija președinților tribunalelor și a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp, și se arhivează la mapele de concurs. 30. La articolul 30^5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În componența comisiilor se numesc și membri supleanți, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiilor de examen. 31. La articolul 30^9, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Baremele de evaluare și notare se afișează la centrul de examen, după încheierea probelor scrise. .............................................................. (6) Lucrările scrise se notează pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. 32. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1 Lucrările de examen ale auditorilor de justiție care au promovat examenul de absolvire se păstrează, în original, la mapele profesionale ale acestora. 33. Articolul 35 se abrogă.  +  Articolul II Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Alina Nicoleta Ghica
    București, 5 aprilie 2012. Nr. 278. ------