NORME METODOLOGICE din 5 aprilie 2012privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012   +  Capitolul I Situaţii financiare trimestriale1.1. Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.1.2. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2012 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.1.3. Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30, 40a-40c la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 30b la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare).1.4. Anexa 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.1.5. Instituţiile publice întocmesc situaţiile financiare trimestriale în anul 2012 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit celorlalte acte normative în vigoare.1.6. Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale în anul 2012 sunt publicate şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/ reglementari contabile/institutii publice/legislatie1.7.(1) Casa Naţională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie şi centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Serviciului Român de Informaţii.1.7.(2) În formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) întocmit de Casa Naţională de Pensii Publice nu se completează contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat".Totodată, acest cont nu se completează în "Contul de rezultat patrimonial" agregat pe subsectorul S1314 "Asigurări sociale", întocmit la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.1.7.(3) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare trimestriale centralizate pentru total activitate, precum şi situaţii financiare trimestriale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administraţia centrală" şi S1314 "Asigurări sociale", care să cuprindă conturile de execuţie elaborate în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.1.8. Compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili au obligaţia să prezinte la activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau unităţilor Trezoreriei Statului ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) întocmit pentru veniturile bugetului de stat, în vederea obţinerii vizei privind exactitatea încasărilor, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea Trezoreriei Statului. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru informaţiile înscrise pe coloana 6 "Încasări realizate" pentru fiecare cod de venit bugetar, până la nivel de paragraf.1.9. În situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite în anul 2012 nu se completează următoarele informaţii:- în formularul "Bilanţ" (anexa 1 la situaţiile financiare), cod rând 22.1, 34, 36, 61.1, 63, 73.1, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;- în formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14b la situaţiile financiare), cod rând 09, pentru disponibil la începutul anului, încasări, plăţi şi disponibil la sfârşitul perioadei;- în formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .............." (anexa 40a la situaţiile financiare), cod rând 491 la 510 şi 525, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;- în formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (anexa 40b la situaţiile financiare), cod rânduri 12, 16, 17, 18, 346 la 364 şi 375, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;- în formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ......." (anexa 40c la situaţiile financiare), cod rânduri 198, 336 la 355 şi 375, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei.1.10. Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru proiectele proprii, de către instituţiile publice în calitate de beneficiari, se raportează în formularul "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor efectuate din FEN postaderare" (anexa 20a la situaţiile financiare) şi în formularul "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor efectuate din FEN postaderare" (anexa 20b la situaţiile financiare) la coloanele 8, 9, 10, 11, 12 şi 13, corespunzător modului de finanţare a instituţiei respective.Anexele 20a şi 20b nu se completează cu informaţii din conturile distincte de disponibilităţi deschise pentru recuperarea debitelor.Anexa 20 b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management/ agenţii de plăţi şi altele asemenea din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.  +  Capitolul II Raportări financiare lunare2.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile publice autonome raportează următoarele: a) execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare) şi a Fondului pentru mediu, în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare), respectiv în formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare).La raportările lunare, în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 "Plăţi efectuate".Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli; b) execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare).Anexele întocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate şi plăţi efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive şi plăţi efectuate.Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.2.2. Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar următoarele: a) execuţia cheltuielilor efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne, în formularele: "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" şi "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexele 15 şi 16 la situaţiile financiare), precum şi în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare)La raportările lunare, în formularele "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situaţiile financiare), "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa 16 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 "Plăţi efectuate".Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli; b) execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în formularele: "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situaţiile financiare), "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare)La raportările lunare, în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situaţiile financiare) şi în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) se completează numai coloana 6 "Plăţi efectuate".În formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situaţiile financiare), la secţiunile de funcţionare şi dezvoltare informaţiile se completează numai la nivel de capitol.Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli; c) execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare)Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmit pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56), se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate şi plăţi efectuate pentru raportările aferente lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările aferente lunii decembrie se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive şi plăţi efectuate.Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.2.3. Toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, raportează lunar următoarele: a) formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) şi formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare), care vor fi însoţite de nota explicativă prevăzută la pct. 13 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b) următorii indicatori din bilanţ: "Creanţe comerciale şi avansuri", cod rând 22, "Datorii comerciale şi avansuri", cod rând 61, "Contribuţii sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaţilor", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)", cod rând 73.Această raportare va fi însoţită de o notă explicativă pentru creşterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi mai sus.  +  Capitolul III Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare3.1. Termenul de depunere a situaţiilor financiare trimestriale la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice prevăzute la art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru trimestrul I 2012 este 10 mai 2012. Pentru trimestrele II şi III, termenele sunt 9 august, respectiv 9 noiembrie 2012.3.2. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3.3. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3.4. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate la Direcţia generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.3.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.3.6. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore, se vor comunică cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.3.7. Termenul de depunere la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice - a raportărilor financiare lunare precizate la cap. II pct. 2.1 şi 2.2 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 2.3 este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.3.8. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Alte prevederi4.1. Începând cu luna ianuarie 2012, în Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţiunea conturilor 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" şi 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" se efectuează următoarele modificări şi completări:4.1.(1) Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit legii.Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele acordate, potrivit legii, iar în credit sumele restituite.Soldul debitor al contului reprezintă sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit legii.Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" se debitează prin creditul contului:5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- cu sumele acordate în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile bugetului local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" se creditează prin debitul contului:5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- cu sumele restituite, primite în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.4.1.(2) Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit legii.Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele primite, potrivit legii, iar în debit sumele restituite.Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit legii, nerestituite.Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" se creditează prin debitul contului:5211 "Disponibil al bugetului local"- cu sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" se debitează prin creditul contului:5211 "Disponibil al bugetului local"- cu sumele restituite pentru reîntregirea excedentului anului precedent la nivelul sumelor acordate din acesta în cursul anului.4.2. Monografia principalelor operaţiuni4.2.(1) Înregistrarea sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare:
    4687"Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare= 5213"Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"
  4.2.(2) Înregistrarea sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare şi la secţiunea de dezvoltare, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare:
    5211"Disponibil al bugetului local" (cod 40.02.11)=5197"Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/ analitic distinct: secţiunea de funcţionare
    5211"Disponibil al bugetului local" (cod 40.02.13)=5197"Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct: secţiunea de dezvoltare
    5211"Disponibil al bugetului local" (cod 40.02.14)=5197"Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct: secţiunea de dezvoltare
  4.2.(3) La sfârşitul anului, restituirea sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli din timpul anului, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, de la codurile bugetare de la care au fost încasate:
    5197"Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare concomitent:= 5211"Disponibil al bugetului local"
    5213"Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"=4687"Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"/analitic distinct: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare
  4.3. Pierderile din creanţe bugetare, care se înregistrează ca urmare a scăderii din evidenţă a creanţelor neîncasate în contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" sunt pierderile cauzate de situaţiile precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- în cazul debitorilor declaraţi insolvabili, dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmăribile. În această situaţie, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor. Scăderea se face şi în cursul perioadei de prescripţie, în cazul debitorilor persoane fizice decedaţi sau dispăruţi pentru care nu există moştenitori care au acceptat succesiunea;- creanţele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se scad din evidenţa analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile legii;- în situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de organul fiscal;- creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului mai mici de 40 lei se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.4.4. Înregistrările contabile prevăzute la pct. 2.17.(4) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012, referitoare la majorarea, respectiv diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare, se pot efectua şi în cursul exerciţiului financiar în situaţiile în care are loc o creştere, respectiv o diminuare a creanţelor bugetare, potrivit legii.4.5. Înregistrările contabile prevăzute la pct. 6.1.(1) şi la pct. 6.1.(2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012, se elimină.În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (8)-(10) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, în contabilitatea beneficiarilor care primesc dobânzi la conturile de disponibil din prefinanţare şi a autorităţilor de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte se efectuează următoarele operaţiuni:4.5.(1) La beneficiarii care nu derulează proiecte în parteneriat, precum şi la liderii proiectelor derulate în parteneriat, în situaţia în care evidenţiază dobânzi şi comisioane de gestionare a conturilor proprii de disponibil din prefinanţare: a) Evidenţierea dobânzilor de primit aferente conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării:
    5187"Dobânzi de încasat"=4584.1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management-Fonduri externe nerambursabile postaderare"
  b) Încasarea dobânzilor:
    560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"=5187"Dobânzi de încasat"
    5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")    
  c) Înregistrarea plăţii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil - în situaţia în care acestea sunt considerate cheltuieli neeligibile de către autorităţile de management:
    4584. 1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"=560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"  (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
          5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")
  d) Virarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării, în conturile de disponibilităţi ale autorităţilor de management, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:
    4584. 1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"=560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"  (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
          5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")
  e) Deducerea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, în situaţia în care aceste sume nu sunt virate în conturile autorităţilor de management sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:
    4584. 1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"=4583.1"Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"
  4.5.(2). La beneficiarii care au calitatea de parteneri, în situaţia proiectelor derulate în parteneriat: a) Evidenţierea dobânzilor de primit aferente conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării:
    5187"Dobânzi de încasat"=462"Creditori"/analitic distinct "Sume datorate liderului de proiect reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare"
  b) Încasarea dobânzilor:
    560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"  (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"=5187"Dobânzi de încasat"
    5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")    
  c) Înregistrarea plăţii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare, în situaţia în care acestea sunt considerate cheltuieli neeligibile de către autorităţile de management:
    462"Creditori"/analitic distinct "Sume datorate liderului de proiect reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare"=560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"  (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
          5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")
  d) Virarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării, în conturile de disponibilităţi ale liderului de proiect, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:
    462"Creditori"/analitic distinct "Sume datorate liderului de proiect reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare"=560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"  (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
          5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")
  e) Deducerea din rambursarea aferentă instrumentelor structurale a sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, în situaţia în care aceste sume nu sunt virate în conturile de disponibilităţi ale liderului de proiect sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:
    462"Creditori"/analitic distinct "Sume datorate liderului de proiect reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil din prefinanţare"=461"Debitori"/analitic distinct - "Lider"
  4.5.(3). La liderii de proiecte, în situaţia în care se evidenţiază diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective, comunicate de către partenerii de proiect: a) Înregistrarea sumelor comunicate de parteneri în vederea raportării autorităţilor de management:
    461"Debitori"/analitic distinct-"Parteneri"=4584.1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"
  b) Încasarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:
    560"Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"  (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"=461"Debitori"/analitic - "Parteneri"
    5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")    
  c) Virarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate şi comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării, în conturile de disponibilităţi ale autorităţilor de management, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:
    4584. 1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"=560"Disponibil al instituţiilor publice integral din venituri proprii"  (562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"
          5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile")
  d) Deducerea din rambursarea aferentă instrumentelor structurale a sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, în situaţia în care aceste sume nu sunt virate în conturile autorităţilor de management sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:
    4584. 1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"=4583.1"Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare"
  e) Deducerea din rambursarea aferentă instrumentelor structurale a sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulată în conturile de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinanţării ale partenerilor şi comisioanele de gestionare a conturilor respective, comunicate anterior de parteneri:
    462"Creditori"/analitic distinct-"Parteneri"=461"Debitori"/analitic distinct - "Parteneri"
  4.5.(4) La autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte: a) Înregistrarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, comunicate de beneficiari:
    4543.1.4"Sume de recuperat de la beneficiari - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"/analitic distinct "Dobândă acumulată în contul de prefinanţare"=4481"Alte datorii faţă de buget"
  b) Încasarea sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:
    5151.1"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale"=4543.1.4"Sume de recuperat de la beneficiari Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"/analitic distinct "Dobândă acumulată în contul de prefinanţare"
  c) Virarea sumelor în contul de venituri al bugetului de stat:
    4481"Alte datorii faţă de buget"=5151.1"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale"
  d) Deducerea din rambursarea aferentă instrumentelor structurale, la plata finală, a sumelor reprezentând diferenţa dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil din prefinanţare şi comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, în situaţia în care beneficiarii nu efectuează viramentele sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate de beneficiari şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:
    4544"Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale etc. - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri" (4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri")=4543.1.4"Sume de recuperat de la beneficiari Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"/ analitic distinct "Dobândă acumulată în contul de prefinanţare"
  4.6. Înregistrările contabile prevăzute la pct. 6.2 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012, se elimină.În aplicarea prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în contabilitatea Autorităţii de certificare şi plată şi a autorităţilor de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, se efectuează următoarele operaţiuni: a) Înregistrarea sumelor reprezentând dobânzi aferente creanţelor bugetare datorate bugetului Uniunii Europene sau bugetului de stat- pentru suma aferentă instrumentelor structurale:
    4543. 1.3"Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite - Instrumente structurale"=473"Decontări din operaţii în curs de clarificare"/analitic distinct - "Sume în curs de justificare la Autoritatea de Certificare şi Plată - dobânzi la debite"
      - pentru suma aferentă fondurilor de la buget:
    4543. 2.3"Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/ penalităţi la debite - Fonduri de la buget"=4564.1"Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele eligibile"
  b) Încasarea sumelor reprezentând dobânzi aferente creanţelor bugetare:
    5151.2"Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi fondurilor de la buget"=4543.1.3"Sume de recuperat de la beneficiari dobânzi/penalităţi la debite - Instrumente structurale"  (4543.2.3 "Sume de recuperat de la beneficiari dobânzi/penalităţi la debite - Fonduri de la buget")
  c) Diminuarea sumelor avansate de Autoritatea de certificare şi plată cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentând dobânzi aferente creanţelor bugetare:
    473"Decontări din operaţii în curs de clarificare"/analitic distinct - "Sume în curs de justificare la Autoritatea de Certificare şi Plată - dobânzi la debite"=4516.1"Sume avansate de Autoritatea de Certificare şi Plată - prefinanţare" (4516.2 "Sume avansate de Autoritatea de Certificare şi Plată - plăţi intermediare")
  4.7. La pct. A.16 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", pct. 12, 13, 15, 16 şi 17 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, se elimină.Virarea sumelor în conturile autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi, rezultate din prefinanţare nejustificată, sume încasate în plus şi nereguli, reprezintă o restituire a veniturilor încasate în plus, iar înregistrarea acestor operaţiuni în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (comune, oraşe, municipii, judeţe) se efectuează astfel:1. Înregistrarea debitelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare provenind din prefinanţare nejustificată în termenul prevăzut în contractul de finanţare:
    4585"Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri"=4584.1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare"
  2. Înregistrarea sumelor încasate în plus (înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare), a notelor de constatare a neregulilor, primite de la autorităţile de management/agenţiile de plăţi:2.1. În cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile a) evidenţierea sumelor datorate autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:
    775"Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"/cod.45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări"=4584.1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi/ Fonduri externe nerambursabile postaderare"
  b) evidenţierea sumelor datorate autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând debite aferente fondurilor de la buget (cofinanţare şi TVA):
    778"Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"/ cod.42.02.20 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare"=4584.2"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi Fonduri de la buget"
  2.2. În anii următori exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, în timpul derulării proiectelor sau după finalizarea acestora a) evidenţierea sumelor datorate autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:
    117.02"Rezultatul reportat - bugetul local"=4584.1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare"
  b) evidenţierea sumelor datorate autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând debite aferente fondurilor de la buget (cofinanţare şi TVA):
    117.02"Rezultatul reportat - bugetul local"=4584.2"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi - Fonduri de la buget"
  3. Virarea sumelor în conturile autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi reprezentând prefinanţare nejustificată, sume încasate în plus şi nereguli a) sume aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:
    4584.1"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare"=5211"Disponibil al bugetului local" cod.45.02 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări"
  b) sume aferente fondurilor de la buget (cofinanţare şi TVA):
    4584.2"Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - Fonduri de la buget"=5211"Disponibil al bugetului local"/cod.42.02.20 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"
  4.8. Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. Prin urmare, la funcţiunea contului 231 "Active fixe corporale în curs", prevăzut în Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la sintagma "recepţia finală" se elimină cuvântul "finală".4.9. Angajamentele asumate în numele şi în contul statului de către Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau de către unităţile administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale garantatului (garanţiile), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se înregistrează în debitul contului în afara bilanţului 8082 "Datorii contingente". În creditul contului se înregistrează garanţiile pentru care se produce încetarea valabilităţii, conform legii. Pentru sumele înregistrate în acest cont, instituţiile în cauză vor întocmi o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii datoriei contingente.4.10. Instituţiile care au înregistrat provizioane vor întocmi o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii obligaţiei, valoarea contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei, provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creşterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) în cursul perioadei, valorile neutilizate şi reluate la venituri în timpul perioadei (anulate). Nu sunt necesare informaţii comparative.
   +  Anexa la normele metodologice(Anexa nr. 41 la situaţiile financiare)Corelaţii între formularele de situaţii financiareCorelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)- rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)- rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02)NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu soldul contului 121 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli);2. la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:
    121.09"Rezultatul patrimonial"=520"Disponibil al bugetului de stat";
  2'. la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:
    891"Bilanţ de deschidere"=121"Rezultatul patrimonial"
    sau:        
    121"Rezultatul patrimonial"=892"Bilanţ de închidere";
  3. în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, datorită efectuării închiderii contului de finanţare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului.- rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)- rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu soldul contului 121 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli);2. la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:
    121.09"Rezultatul patrimonial"=520"Disponibil al bugetului de stat";
  2'. la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:
    891"Bilanţ de deschidere"=121"Rezultatul patrimonial"
    sau:        
    121"Rezultatul patrimonial"=892"Bilanţ de închidere";
  3. în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, datorită efectuării închiderii contului de finanţare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului.Corelaţii între formularele de situaţii financiareBilanţ" (cod form. 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........." (cod form. 03)- rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03)- rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03)NOTĂ:Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:- rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03)+ rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04)- rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03)+ rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04)Corelaţii între formularele de situaţii financiareBilanţ" (cod form. 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04)- rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie data de .........." (cod form. 04);- rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 04).Corelaţii între formularele de situaţii financiare "Bilanţ" (cod form. 01) şi anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31)- rd. 22.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31);- rd. 22.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17)- rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 77 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 77 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..................." (cod 17).Corelaţii între formularele de situaţii financiareBilanţ" (cod form. 01) şi anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25)- rd. 84 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 84 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 85 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 85 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 86 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 86 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 90 col. 01 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25);- rd. 90 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 "Rezultatul reportat", la sfârşitul anului, din col. 4 a anexei 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui, astfel:- soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;- soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121" Rezultatul patrimonial".Indicatorul "Total capitaluri proprii" de la rd. 21 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) se determină numai pentru col. 1 "Sold la începutul anului" şi col. 4 "Sold la sfârşitul anului".Corelaţii între formularele de situaţii financiareBilanţ" (cod form. 01) şi anexele 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile- rd. 03 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod form. 26) - rd. 05 col. 18 din formularul anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod form. 27) + rd. 04. col. 04 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 28);- rd. 03 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 22 din formularul anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod form. 27) + rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 04 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 03 din formularul anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod form. 26) - rd. 14 col. 18 din formularul anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod form. 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 28) + rd. 12 col. 04 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 28) + rd. 13 col. 04 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 28) + rd. 14 col. 04 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 28);- rd. 04 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 22 din formularul anexa 35a, "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod form. 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) + rd. 12 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) + rd. 13 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) + rd. 14 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 06 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 04 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 28);- rd. 06 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = rd. 15 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29).Bilanţ" (cod form. 01) şi anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)Titluri de participare- rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Creanţe comerciale şi avansuri- rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (Cod 17);- rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Creanţele bugetului general consolidat- rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (Cod 17).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:Creanţele bugetului general consolidat- rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Sume de primit de la Comisia Europeană- rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17);- rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Conturi la trezorerie, casă în lei- rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie- rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Conturi la instituţii de credit, Banca Naţională a României, casa în valută- rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie- rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de la rd. 33, 33.1, 35 şi 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:- rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd.16+rd.21+rd.42+rd.63+rd.66) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Datorii comerciale şi avansuri- rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17);- rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17);- rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17);- rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Împrumuturi pe termen lung- rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17);- rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile- rd. 64 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 478 + 479 + 480) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17);- rd. 64 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 478 + 479 + 480) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ............" (cod 17).Sume datorate Comisiei Europene- rd. 66 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17);- rd. 66 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Împrumuturi pe termen scurt- (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17);- (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:Împrumuturi pe termen scurt- (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Salariile angajaţilor- rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane- rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ........." (cod form. 03) şi anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17)- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ............." (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17);- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) şi anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (cod 17)- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = (rd. 54) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = (rd. 54) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelaţii:- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17);- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de .........." cu anexa 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17)Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de .........." (cu excepţia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia dintre totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de .........." = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40 a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .........." (cod 17) nu se va respecta cu valoarea participaţiilor la Fondul Monetar Internaţional (FMI) deţinute de către Ministerul Finanţelor Publice.Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29)- rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 15) col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile (cod form. 29);- rd. (01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) = rd. 17 de la col. 18 la 22 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29).NOTĂ:Corelaţiile între anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod form. 25) şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29)- rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 15) col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. (02 + 03) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 14 + 15) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29);- rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29) = rd. (04 + 16) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod form. 29).Corelaţii între formularele de situaţii financiareCorelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02)- rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02);- rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La unităţile administrativ-teritoriale:În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu, şcoli), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat.- rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02);- rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La unităţile administrativ-teritoriale:În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu şcoli), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat.Corelaţii între formularele de situaţii financiareBilanţ" (cod form. 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..........." (cod form. 03)- (rd. 33) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..........." (cod form. 03);- (rd. 33) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03).Corelaţii între formularele de situaţii financiareBilanţ" (cod form. 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04)- (rd. 35) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04);- (rd. 35) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04).Corelaţii între formularele de situaţii financiareBilanţ" (cod form. 01) şi anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18)Titluri de participare- rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18);- rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18).Creanţe comerciale şi avansuri- rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Creanţele bugetului general consolidat- rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Sume de primit de la Comisia Europeană- rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Conturi la trezorerie, casă în lei- rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie- rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Conturi la instituţii de credit, Banca Naţională a României, casa în valută- rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie- rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Datorii comerciale şi avansuri- rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........."(cod 18);- rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Împrumuturi pe termen scurt- (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18).Salariile angajaţilor- rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane- rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Împrumuturi pe termen lung- rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) şi anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........" (cod 18)- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd.13 +rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd.13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) şi anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18)- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18)- rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (cod 18);- rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18);- rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 31 b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" şi anexa 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18)Totalul general col. 12 din formularul anexa 31 b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40 b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .........." (cod 18).Corelaţii între formularele de situaţii financiareCorelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02)- rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02);- rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. "Asigurări şi asistenţă socială" preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii la finele exerciţiului.- rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02);- rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. "Asigurări şi asistenţă socială" preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii.Bilanţ" (cod form. 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03)- (rd. 33) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03);- (rd. 33) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03).Corelaţii între formularele de situaţii financiareBilanţ" (cod form. 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04)- (rd. 35) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04);- (rd. 35) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod form. 04).Bilanţ" (cod form. 01) şi anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Titluri de participare- rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Creanţe comerciale şi avansuri- rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Creanţele bugetului general consolidat- rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19);- rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Sume de primit de la Comisia Europeană- rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Conturi la trezorerie, casă în lei- rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie- rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Conturi la instituţii de credit, Banca Naţională a României, casa în valută- rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie- rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Datorii comerciale şi avansuri- rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Împrumuturi pe termen lung- rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Împrumuturi pe termen scurt- (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + 275) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + 275) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Salariile angajaţilor- rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane- rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) şi anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19)- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .........." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04) şi anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19)- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19);- rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .........." (cod 19)- rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19);- rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19);- rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19);- rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19);- rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19);- rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19);- rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19);- rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Corelaţii între formularele de situaţii financiareAnexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de..." şi anexa 40 c "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19)Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de..." = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul 40c "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19) --------