ORDIN nr. 67 din 3 aprilie 2012pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2012  Văzând Referatul Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 86.401 din 21 martie 2012,având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 101, 103 şi 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , ale art. 66 şi 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, ale art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE , ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012; d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă."2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 9 aprilie-18 mai 2012, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, însoţită de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare."3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile solicitanţilor primei prevăzute la art. 2 alin. (1), îndeplinesc următoarele condiţii:- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar.(2^2) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la alin. (2^1) depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:- certificatul de înregistrare fiscală;- hotărârea judecătorească de constituire a asociaţiei;- statutul asociaţiei şi completările la statut, după caz;- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;- documentul care atestă relaţia de muncă dintre asociaţie şi specialist.(2^3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2^2), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură afişează pe site-ul propriu lista definitivă cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la alin. (2^1) care au depus documentele prevăzute la alin. (2^1)."4. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cererile pretipărite pot fi solicitate de la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (2^1). (2) Pentru solicitarea cererilor pretipărite conform alin. (1), asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (2^1) depun lista solicitanţilor şi acordul scris al acestora, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (3) Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (2^1). (4) Pentru depunerea cererilor conform alin. (3), asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (2^1) depun lista solicitanţilor şi acordul scris al acestora, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (5) Cererile pot fi completate online individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (2^1) se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, conform alin. (3)."6. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cadrul controlului la faţa locului în perioada 21 mai-20 august 2012 pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:"7. La articolul 4 alineatul (3), după litera b) se introduc trei noi litere, literele c), d) şi e), cu următorul cuprins:"c) existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 1 ianuarie 2010; d) existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009; e) existenţa documentelor sanitar-veterinare care atestă ieşirile din exploataţie ca urmare a cazurilor de forţă majoră şi/sau circumstanţelor naturale, după caz."8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) După finalizarea controlului la faţa locului, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul efectuat la faţa locului, care va fi ataşat la dosar."9. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere. Circumstanţele naturale sunt următoarele:"10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în data de 1 octombrie 2012, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2012, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal."11. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"CEREREde solicitare a primei pe cap de animal din specia ovine pentru anul 2012"12. La anexa nr. 1, înainte de capitolul I "Date de identificare ale solicitantului/exploataţiei" se introduce următorul text:
      "Cod unic de identificare APIA:
      
  R O
                                   Vizat
                                   ─────
      Asociaţia ..............................
       ...............................
        Semnătura şi ştampila"
  13. La anexa nr. 1 capitolul II "Coordonate bancare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Solicit*):- prima pe cap de animal pentru un număr de ....... *) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012 şi care pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012 se găsesc la adresa ......... *)/(localitatea ....../judeţul ..... sau păşune de pe raza localităţii, după caz) ....... *), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii."14. La anexa nr. 1 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1, literele a), b), c) şi d) ale liniuţei întâi se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012; b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie identificat conform prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) şi d) din anexa la ordin şi să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 20 august 2012 şi să fie identificat conform prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) şi d) din anexa la ordin; d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă."15. La anexa nr. 1 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1, partea introductivă a ultimei liniuţe se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:"16. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"CEREREde solicitare a primei pe cap de animal din specia caprine pentru anul 2012"17. La anexa nr. 2, înainte de capitolul I "Date de identificare ale solicitantului/exploataţiei" se introduce următorul text:
      "Cod unic de identificare APIA:
      
  R O
                                   Vizat
                                   ─────
      Asociaţia ..............................
       ...............................
        Semnătura şi ştampila"
  18. La anexa nr. 2 capitolul II "Coordonate bancare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Solicit*):- prima pe cap de animal pentru un număr de ....... *) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012 şi care pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012 se găsesc la adresa ........ *)/(localitatea, str., nr. sau păşune de pe raza localităţii, după caz) ....... *), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii."19. La anexa nr. 2 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1, literele a), b), c) şi d) ale liniuţei întâi se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012; b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie identificat conform prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) şi d) din anexa la ordin şi să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 20 august 2012 şi să fie identificat conform prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) şi d) din anexa la ordin; d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă."20. La anexa nr. 2 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1, partea introductivă a ultimei liniuţe se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Stelian FuiaBucureşti, 3 aprilie 2012.Nr. 67.________