HOTĂRÂRE nr. 195 din 25 februarie 2012privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 4 aprilie 2012    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege, după ce face dovada înscrierii într-o asociaţie profesională, conform obligaţiei prevăzute la art. 24 din Lege.2. La articolul 9, literele a), b) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor, acreditarea formatorilor, examinatorilor şi experţilor şi taxe privind reacreditarea formatorilor, examinatorilor şi experţilor; b) taxe profesionale pentru exercitarea profesiei de mediator;............................................................................................... i) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor şi taxe de menţinere în lista formatorilor şi experţilor;"3. La articolul 16, litera r) se abrogă.4. La articolul 39 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) se face dovada îndeplinirii condiţiei art. 24 din Lege."5. La articolul 39, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) şi emite o hotărâre şi autorizaţia de mediator. (4) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform alin. (3) depun o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (9)."6. La articolul 40 alineatul (1), litera e.1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu şi completat de furnizorul de formare autorizat; sau".7. La articolul 40, partea introductivă a alineatului (9) şi literele a) - c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(9) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) pot depune odată cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 2B, însoţită de următoarele documente: a) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 2C - în original; b) dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii (RNEODM) - în copie; c) declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A - în original;"8. La articolul 40 alineatul 9, litera d) se abrogă.9. La articolul 40, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) În situaţia în care există mediatori care nu doresc să se afilieze, se va depune cererea prin care persoana neafiliată şi-a exprimat opţiunea pentru a fi luată în evidenţa unei asociaţii profesionale - în copie."10. La articolul 40, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Odată cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanţii care au depus şi documentaţia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeaşi hotărâre şi la înscrierea în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile."11. Articolul 40^1 se abrogă.12. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Consiliul întocmeşte Tabloul mediatorilor pe mai multe secţiuni în care sunt înscrişi mediatorii autorizaţi cu forma de exercitare a profesiei şi mediatorii inactivi."13. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a făcut dovada înregistrării fiscale în termen de un an de la autorizare şi mediatorii suspendaţi."14. La articolul 44, alineatele (3) - (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Mediatorii autorizaţi sunt obligaţi să îşi înregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de autorizare şi a autorizaţiei şi să comunice dovada înregistrării fiscale Consiliului, comunicarea dovezii înregistrării fiscale făcându-se prin orice mijloc care asigură confirmarea de primire. (4) Menţinerea mediatorilor autorizaţi în Tabloul mediatorilor, începând cu anul următor autorizării, este condiţionată de depunerea dovezii înregistrării fiscale la Consiliu. În cazul nedepunerii dovezii, persoanele în cauză vor fi înscrise în Tabloul mediatorilor la secţiunea de mediatori inactivi. (5) Tabloul mediatorilor se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, actualizat până la data de 31 mai, şi pe portalul web al Consiliului, actualizat lunar. (6) Tabloul mediatorilor, actualizat până la 31 mai şi, respectiv, până la 30 noiembrie a fiecărui an, se publică defalcat pe judeţe şi se transmite autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (3) din Lege sub formă de afiş sau broşură, după caz. (7) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari şi cu respectarea Legii şi a prezentului regulament."15. La articolul 45, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (9), cererea de înscriere în Tabloul mediatorilor putând fi făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separată. În toate cazurile sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. (9)................................................................................................. (3) Pentru mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimaţia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, şi aplică o viză anuală care certifică faptul că aceştia au achitat taxa anuală profesională. În cazul achitării în tranşe a taxei profesionale, Consiliul vizează legitimaţia. În cazul în care, după vizarea legitimaţiei, tranşele din taxă nu mai sunt achitate, vizarea pe anul următor a legitimaţiei se va face numai după achitarea la zi a taxei profesionale pe anul anterior."16. La articolul 52^12, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) să achite taxa anuală profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează."17. Articolul 52^16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52^16. - (1) Mediatorul are obligaţia de a-şi viza anual legitimaţia de mediator. Vizarea legitimaţiei este condiţionată de achitarea taxei profesionale pentru anul anterior. (2) Mediatorul are obligaţia de a se înscrie sau de a solicita înscrierea într-o asociaţie profesională a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor."18. La articolul 52^17 alineatul (2), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:"q) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a achita taxa profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care se datorează [art. 52^12 lit. e)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz;"19. Articolul 82 se abrogă.20. Articolul 83^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 83^1. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul înfiinţează RNEODM pe care îl actualizează lunar. RNEODM cuprinde 3 secţiuni distincte: asociaţii profesionale, organizaţii din domeniul medierii şi alte organisme."21. La articolul 83^3 alineatul (1), literele b), c), e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) cel puţin jumătate plus unu din membri sunt mediatori autorizaţi în condiţiile legii, iar diferenţa este formată din absolvenţi ai cursurilor de formare ca mediator; c) denumirea asociaţiei cuprinde cuvinte precum «mediere», «mediator», «conflict» şi «amiabil» sau sinonime ale acestora ori combinaţii ale acestora cu alte cuvinte;............................................................................................... e) obiectivele şi activităţile asociaţiei respectă prevederile legale şi regulamentare în materia medierii, nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu sunt uniuni sau federaţii ale unor asociaţii înscrise în RNEODM, nu au clauze de exclusivitate; f) activităţile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere către terţi; g) sunt înscrise în secţiunea 1 din RNEODM întocmit de Consiliu şi nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în RNEODM."22. La articolul 83^3 alineatul (1), litera h) şi alineatul (3) se abrogă.23. La articolul 83^4, alineatele (1), (2), partea introductivă a alineatului (4) şi alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 83^4. - (1) În scopul informării publice şi a mediatorilor, Consiliul ţine evidenţa asociaţiilor profesionale în RNEODM. (2) Înscrierea asociaţiilor profesionale în RNEODM se face la cerere, prin decizie a preşedintelui Consiliului, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) lit. a) - g)................................................................................................ (4) Cererea de înscriere în RNEODM va fi însoţită de următoarele documente:............................................................................................... (6) Decizia sau hotărârea privind înscrierea asociaţiei profesionale în RNEODM se comunică solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul în care hotărârea este de respingere a înscrierii, aceasta se motivează şi se comunică solicitantului şi se publică pe site-ul Consiliului. (7) În cazul în care cererea de înscriere a asociaţiei profesionale se aprobă, aceasta va fi înscrisă în RNEODM în termen de 3 zile de la data aprobării."24. Articolul 83^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 83^5. - (1) Mediatorii autorizaţi pot înfiinţa şi alte tipuri de asociaţii, pe domenii de aplicare a medierii. (2) Asociaţiile înfiinţate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi înscrise la cerere în secţiunea I din RNEODM, având precizat la rubrica «Menţiuni» din registru domeniul de specializare."25. La articolul 83^7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 83^7.(1) Un mediator autorizat poate fi membru numai într-o singură asociaţie profesională, astfel cum aceasta este definită în prezentul regulament. (2) Un mediator autorizat poate fi membru în una sau mai multe asociaţii specializate, astfel cum acestea sunt definite în prezentul regulament."26. La articolul 83^8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 83^8. - (1) Servicii de mediere pot fi organizate în colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator de către orice persoană juridică doar după obţinerea unui aviz din partea Consiliului, care certifică astfel faptul că se respectă principiile de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate de către mediator, iar părţilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului şi a soluţiei privind disputa supusă medierii. Serviciile de mediere sunt organizate numai de către organizaţiile prevăzute la art. 22 din Lege."27. La articolul 83^9, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 83^9. - (1) Organizaţiile care au în obiectul de activitate servicii de mediere pot fi înscrise la cerere în secţiunea a II-a din RNEODM. (2) Cererea de înscriere în RNEODM se depune la Consiliu, însoţită de copii certificate pentru conformitate după următoarele documente:".28. La articolul 83^9 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) denumirea organizaţiei face referire concretă la termenii de «mediere», «mediator», «conflict», «amiabil» sau este o combinaţie a acestor cuvinte cu altele."29. La articolul 83^9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Organizaţiile care au solicitat şi au obţinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse în RNEODM în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii de avizare."30. După secţiunea a 3-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a - Alte organizaţii, cuprinzând articolul 83^10, cu următorul cuprins:"Secţiunea a 4-aAlte organizaţii"Art. 83^10. - (1) În RNEODM se pot înscrie la cerere şi alte organizaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi declarate asociaţii profesionale sau organizaţii conform art. 22 din Lege, în sensul definiţiilor din prezentul regulament. (2) Aceste organizaţii vor fi înscrise în secţiunea a III-a din RNEODM. (3) În secţiunea a III-a din RNEODM se înscriu federaţiile, fundaţiile, asociaţiile, filiale ale acestora sau alte organizaţii. (4) Pentru a fi înscrise în RNEODM, organizaţiile precizate la alin. (3) formulează o cerere adresată Consiliului însoţită de următoarele documente: a) statutul şi actul de constituire din care rezultă că obiectul de activitate vizează domeniul medierii sau, după caz, actul în baza căruia a fost înfiinţată; b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, dacă este cazul; c) certificat fiscal; d) scurtă descriere a activităţii desfăşurate sau care intenţionează să o desfăşoare în domeniul medierii. (5) Organizaţiile care au solicitat Consiliului înscrierea în RNEODM vor fi incluse în registru, în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii."31. După anexa nr. 2A se introduc două noi anexe, anexele nr. 2B şi 2C, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Preşedintele Consiliului de mediere,Dorin Valeriu BădulescuBucureşti, 25 februarie 2012.Nr. 195.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 2B la regulament)CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABLOUL MEDIATORILORDomnule Preşedinte,Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP .............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetăţean .........................., vă rog să îmi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit înscrierea în Tabloul mediatorilor, conform art. 40 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, însoţită de următoarele documente: a) Declaraţia-tip pe propria răspundere privind înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator - în original sau certificatul de înregistrare fiscală - în copie; b) dovada înscrierii (adeverinţa sau cererea de înscriere) într-o asociaţie profesională, înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii - în copie; c) declaraţia-tip pe propria răspundere (anexa nr. 2A) privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor - în original.Mă oblig să înştiinţez Consiliul de mediere cu privire la orice modificare intervenită în datele de contact sau referitoare la forma de exercitare a profesiei.Data Semnătura............... ................Domnului preşedinte al Consiliului de mediereIMPORTANT!Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină.Toate documentele, depuse în copie, trebuie să fie certificate "conform cu originalul" şi semnate de titular.Actele, depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2C la regulament)DECLARAŢIEpe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale aactivităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediatorDomnule Preşedinte,Subsemnatul(a), ............................................, domiciliat(ă) în .............................................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........................., având CNP ..............................................., adresa de e-mail ......................................................., tel. ......................................, cetăţean .........................., în calitate de mediator, mă angajez să depun toate diligenţele pentru a-mi declara activitatea de mediere la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi să înştiinţez Consiliul de mediere despre obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (CIF), în cel mai scurt timp, în vederea menţinerii în Tabloul mediatorilor.Data Semnătura............... ................Domnului preşedinte al Consiliului de mediere-------