HOTĂRÂRE nr. 250 din 27 martie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat."2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de 300, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală."3. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de 707, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 2 punctul I, numerele curente 1 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea structurii
  "1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate - 1.238 de posturi
  .... ................................................................
  5. Agenţia Domeniilor Statului - 226 de posturi"
  6. La anexa nr. 2 punctul II, după numărul curent 6 se introduce un nou număr curent, numărul curent 7, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea structurii
  "7. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - 1.500 de posturi"
  7. La anexa nr. 2 punctul II, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la pct. II este de 3.737."8. Anexa nr. 3 se abrogă.9. La anexa nr. 4, textul primului asterisc se modifică şi va avea următorul cuprins:"*) Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele pentru activităţi speciale şi autospeciale din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 200 litri/lună/autoturism, respectiv 300 litri/lună/autospecială.Direcţia pentru Agricultură Tulcea - unitatea fitosanitară utilizează o şalupă fluvială pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării şi a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Consumul de carburanţi al şalupei este de 15 litri/oră pentru 55 de ore pe lună."
   +  Articolul IILa articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 1.238."  +  Articolul IIILa articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia Domeniilor Statului este de 226."  +  Articolul IVAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VÎncadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei Domeniilor Statului şi direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Stelian Fuiap. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Nicolae Ivăşchescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 27 martie 2012.Nr. 250.  +  Anexa 1) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010).Numărul maxim de posturi = 707, exclusivdemnitarii şi cabinetul ministrului*Font 8*                                    ┌──────────┐                                    │ MINISTRU │                                    └────┬─────┘     ┌───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┬──────────────────┐┌────┴──────┐ │ ┌────────────────┐ ┌──────┴─────────┐┌───────┴────────┐│Secretar de│ ├──┤Cabinet ministru│ │Secretar de stat││Secretar de stat││ stat │ │ └────────────────┘ └──────┬─────────┘└────────────────┘└────┬──────┘ │ │     │ ┌──────────┐ │ ┌──────┴─────────┐┌────────────────┐┌────┴──────┐ │ Secretar ├─┤ │Cabinet secretar││Cabinet secretar││ Cabinet │ │ general │ │ │ de stat ││ de stat ││secretar de│ └────┬─────┘ │ └────────────────┘└────────────────┘│ stat │ │ │└───────────┘ ┌────┴─────┐ │                            │ Secretar │ │                            │ general │ │ ┌─────────────────────────┐                            │ adjunct │ │ │Direcţia generală afaceri│                            └──────────┘ │ │europene şi relaţii │       ┌───────────────┐ │ ┌──┤ internaţionale │       │Serviciul audit├──┐ │ │ └─────────────────────────┘       └───────────────┘ │ │ │                          ├──────────────┼────────────────┤     ┌─────────────────┐ │ │ │     │ Autoritatea │ │ │ │     │competentă pentru│ │ │ │ ┌─────────────────────────┐     │acreditarea agen-│ │ │ │ │ Serviciul de presă şi │     │ţiilor de plăţi ├──┘ │ └──┤ relaţii publice │     │ şi a │ │ │ │     │ Organismului │ │ └─────────────────────────┘     │ coordonator**) │ │     └─────────────────┘ │┌────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ ┌───────────────────┐ ││ ┌─────────────────┐ │ │Direcţia management│ ┌───────────────────────┐ ││ │Direcţia generală│ ├──┤ resurse umane │ │Direcţia generală buget│ │├──┤ politici în │ │ └───────────────────┘ │ finanţe şi fonduri ├───┤│ │sectorul vegetal │ ┌──────────────┐ │ │ europene │ ││ └─────────────────┘ │ Agenţia │ │ └───────────────────────┘ ││ │ Naţională ├──┤ ││ │Fitosanitară*)│ │ ││ └──────────────┘ │ ┌───────────────────┐ ││ ┌─────────────────┐ ├──┤ Direcţia juridică │ ┌───────────────────────┐ ││ │Direcţia generală│ ┌──────────────┐ │ └───────────────────┘ │ Direcţia generală │ ││ │ politici în │ │Centrul opera-│ │ │dezvoltare rurală - │ │├──┤ zootehnie şi │ │tiv pentru │ │ │Autoritatea de manage- ├───┤│ │ industria │ │situaţii de ├──┤ │ment pentru PNDR │ ││ │ alimentară │ │urgenţă***) │ │ ┌────────────────────┐ └───────────────────────┘ ││ └─────────────────┘ │ │ │ │ Unitatea pentru │ ││ └──────────────┘ ├──┤politici publice***)│ ││ │ └────────────────────┘ ┌───────────────────────┐ ││ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ Direcţia generală │ ││ │Direcţia generală│ │ Probleme │ │ │pescuit - Autoritatea │ │└──┤ şi inspecţii │ │ speciale***) ├──┘ │de management pentru ├───┘   └─────────────────┘ └──────────────┘ │ POP │                                                                         └───────────────────────┘________ Notă *) se organizează la nivel de direcţie Notă **) se organizează la nivel de serviciu Notă ***) se organizează la nivel de compartiment__________