ORDIN nr. 286 din 28 martie 2012pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. RL 2.723 din 28 martie 2012,în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor. Sunt evaluaţi managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate şi au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puţin 6 luni în anul evaluat."2. La articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 5 puncte".3. La articolul 4 alineatul (1) litera b), punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 4 puncte".4. La articolul 4 alineatul (1) litera c), punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 3 puncte".5. Articolul 4^1 va avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Evaluarea anuală a activităţii managerului de spital public şi/sau reevaluarea în condiţiile art. 4 se fac de comisii de evaluare formate din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie. (2) În vederea realizării evaluării anuale a activităţii managerului de spital public, managerul înaintează comisiei de evaluare dosarul, care cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) copia contractului de management şi a actelor adiţionale la acesta; b) documentele care susţin punctajul acordat la fiecare indicator de performanţă, după cum urmează:(i) statul de funcţii pe anul evaluat, aprobat conform legii;(îi) situaţia financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;(iii) formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», completate în conformitate cu statul de funcţii aprobat al unităţii, centralizatorul activităţii spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 «Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat şi ştampilat, completat numai cu pct. 10 «Infecţii interioare din spital»); c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate; d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate şi desfăşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor şi criteriilor de performanţă, proceduri interne de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii unităţii şi creşterea calităţii actului medical, gestionarea eventualelor situaţii de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii; e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2. (3) Comisiile de evaluare menţionate la alin. (1) au următoarele atribuţii: a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public numai dacă acesta conţine toate documentele prevăzute la alin. (2); b) să verifice concordanţa dintre indicatorii asumaţi prin contract/act adiţional şi cei înscrişi în fişa de evaluare, precum şi dintre valorile indicatorilor realizaţi menţionaţi în fişa de evaluare şi cei transmişi de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică; c) să valideze, sub semnătură, în funcţie de calificativul obţinut în urma evaluării, propunerea de menţinere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat; d) să transmită comisiei de contestaţii numai dosarele managerilor care au depus contestaţii; e) să respingă motivat dosarele incomplete şi să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situaţie; f) să întocmească şi să valideze, sub semnătura preşedintelui comisiei de evaluare şi a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager; g) să întocmească pe baza rezultatelor obţinute de fiecare manager de spital fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 şi să comunice managerului rezultatul evaluării. (4) Comisia de contestaţii se constituie prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ al ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi este formată din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane. (5) Comisia de contestaţii are rolul de a primi, de a soluţiona şi de a răspunde la contestaţiile apărute în cadrul evaluării activităţii managerilor din spitalele publice. (6) Managerul spitalului public, nemulţumit de rezultatul evaluării, are dreptul de a depune contestaţie la comisia de contestaţii, în termen de o zi lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a conţinutului fişei de evaluare şi a calificativului acordat de comisia de evaluare. (7) Comisia de contestaţii analizează şi rezolvă contestaţia în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării în evidenţă a acesteia."6. Articolul 4^2 se abrogă.7. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.8. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele de mai jos se înlocuiesc după cum urmează: a) "Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar" se înlocuieşte cu "Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar"; b) "Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii" se înlocuieşte cu "Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică"; c) "Ministerul Sănătăţii Publice" se înlocuieşte cu "Ministerul Sănătăţii".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauBucureşti, 28 martie 2012.Nr. 286.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 112/2007)A. Indicatori de management al resurselor umane1. Proporţia medicilor din totalul personalului
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    41-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  2. Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    41-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  3. Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    41-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  4. Numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    41-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  B. Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%0 puncte
    81-100%5 puncte
    71-80%4 puncte
    65-70%3 puncte
    55-64%2 puncte
    50-54%1 punct
    sub 40%0 puncte
  2. Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%0 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    51-60%1 punct
    sub 50%0 puncte
  3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 110%5 puncte
    101-110%4 puncte
    100%3 puncte
    91-99%2 puncte
    80-90%1 punct
    sub 80%0 puncte
  4. Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  C. Indicatori economico-financiari1. Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100% fără acoperire în servicii0 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puţin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%4 puncte
    81-90%3 puncte
    61-80%2 puncte
    50-60%1 punct
    sub 50%0 puncte
  3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%0 puncte
    71-100%5 puncte
    61-70%4 puncte
    51-60%3 puncte
    41-50%2 puncte
    30-40%1 punct
    sub 30%0 puncte
  4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 110%0 puncte
    81-110%5 puncte
    71-80%4 puncte
    61-70%3 puncte
    51-60%2 puncte
    40-50%1 punct
    sub 40%0 puncte
  5. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%0 puncte
    81-100%5 puncte
    75-80%4 puncte
    70-74%3 puncte
    65-69%2 puncte
    60-64%1 punct
    sub 60%0 puncte
  D. Indicatori de calitate1. Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie (datorită complicaţiilor survenite în timpul spitalizării)
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%0 puncte
    91-100%1 punct
    81-90%2 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%4 puncte
    40-60%5 puncte
    sub 40%6 puncte
  2. Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 130%0 puncte
    121-130%1 punct
    111-120%2 puncte
    91-110%3 puncte
    70-90%4 puncte
    sub 70%5 puncte
  3. Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  4. Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor analizate şi rezolvate
       
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctajul acordat
    peste 130%0 puncte
    121-130%1 punct
    111-120%2 puncte
    91-110%3 puncte
    60-90%4 puncte
    sub 60%5 puncte
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2007)MINISTERUL SĂNĂTĂŢIICOMISIA DE EVALUAREFIŞA DE EVALUAREa activităţii desfăşurate de ............./(numele şi prenumele).......,managerul ............/(denumirea spitalului public)............,în anul ...............................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Grad de realizare*1)B - Concluzii/Termene de reevaluare
                       
    Nr. crt.Indicatori/Criterii de performanţăValoarea indicatoruluiAPunctajul acordatB
    asumată prin contractrealizată
    A. Indicatori de management al resurselor umane
    1.Proporţia medicilor din totalul personalului          
    2.Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului          
    3.Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical          
    4.Numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu          
    B. Indicatori de utilizare a serviciilor
    1.Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie*2)          
    2.Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie*2)          
    3.Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie*2)          
    4.Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale          
    C. Indicatori economico-financiari
    1.Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat          
    2.Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului          
    3.Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului          
    4.Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului          
    5.Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie*2)          
    D. Indicatori de calitate
    1.Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie*2)          
    2.Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie*2)          
    3.Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare          
    4.Număr de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor          
    E. Criterii generale de management
    Punctajul acordat de:Evaluator 1  ................ (nume, prenume)Evaluator 2  ...............  (nume, prenume)Evaluator 3  .................  (nume, prenume)Evaluator  .....................  (nume, prenume)Punctajul final*3)  
    1.Planificare            
    2.Organizare            
    3.Coordonare            
    4.Control            
  -------*1) În situaţia în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.*2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.*3) În situaţia în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.Comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ........ din ...................., în baza rezultatelor obţinute, apreciază că dl/dna .../(numele şi prenumele)........., managerul ......../(denumirea spitalului public)........., a obţinut calificativul[] Foarte bine [] Bine [] Satisfăcător [] NesatisfăcătorPrezenta fişă de evaluare a fost întocmită într-un exemplar, care rămâne la comisia de evaluare.
       
    Comisia de evaluare  
    Certificăm concordanţa datelor înscrise în contractul/actul adiţional la contractul de management cu documentele menţionate la art. 41alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi concordanţa valorilor indicatorilor calculate de spital cu cele menţionate în documentele prevăzute la art. 41 alin. (2) din acelaşi ordin.Am luat cunoştinţă .................................................... (numele, prenumele şi semnătura managerului) ............................................. (data)
    Preşedinte: ............................................................ Membri: ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. (numele, prenumele şi semnătura)
  ------