HOTĂRÂRE nr. 211 din 20 martie 2012privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 29 martie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 2. Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător.  +  Articolul 4Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:--------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Lucian Nicolae BodeMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 20 martie 2012.Nr. 211.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public alstatului în domeniul privat al statului,aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport alEnergiei Electrice "Transelectrica" S.A. - Sucursala de Transport Craiova
  *Font 7*
   
  Numărul de de iden- tificare la Ministerul Finanţelor Publice Cod de clasifi- care Denumirea mijlocului fix Valoarea totală de inventar (lei) Valoarea de inventar din dome- niul public (lei) Valoarea de inventar trecută în domeniul privat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 (lei) Valoarea de inventar realizată din sursa proprie de finanţare, modernizare în anul 2006 (lei) AN PIF (punere în funcţiune
  99929 8.14.01 LEA 220 kV DC+SC Porţile de Fier Turnu Severin 1 Circuitul 1(stâlpul 40A) 0 0 0 0 1970
  99931 8.14.01 LEA 220 kV DC+SC Porţile de Fier Turnu Severin 2 (stâlpul 40 B) 185.938,44 51.878,04 125.898,28 8.162,12 1970
  99933 8.14.01 LEA 220 kV DC Porţile de Fier Cetate Calafat (stâlpii 4, 6 şi 59) 122.504,94 40.229,34 82.275,60 - 1978
  TOTAL: 308.443,38 92.107,38 208.173,88 8.162,12
  NOTĂ:Mijlocul fix de la nr. MFP 99929 este comun cu mijlocul fix de la nr. MFP 99931, respectiv LEA 220 kV DC+SC Porţile de Fier Turnu Severin circuitele 1+2 reprezintă o line amplasată pe stâlpi comuni. Valoarea de inventar a fost atribuită mijlocului fix nr. MFP 99931, astfel fiind determinată valoarea celor 2 stâlpi care fac obiectul trecerii din domeniul public în domeniul privat (40A şi 40B).-------