HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 18 septembrie 2008 (*republicată*)privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2012    ___________ Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 9 octombrie 2008, şi a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.203/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 12 octombrie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Scopul acreditării spitalelor este îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale spitaliceşti. (2) Acreditarea spitalelor certifică calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.  +  Articolul 2 (1) Spitalele intră în procesul de acreditare potrivit dispoziţiilor art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Acreditarea spitalelor se acordă de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, şoseaua Kiseleff nr. 55, sectorul 1, care funcţionează în coordonarea primului-ministru printr-un consilier de stat desemnat în acest sens, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (3) Categoriile de acreditare a spitalelor se stabilesc de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii. (4) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor asigură pregătirea, calificarea şi formarea continuă a evaluatorilor de spitale.  +  Articolul 3 (1) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor este ordonator terţiar de credite. (3) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor transmite trimestrial primului-ministru un raport complet privind stadiul activităţii instituţiei şi al procesului de acreditare a spitalelor, gradul de armonizare cu politicile şi strategiile naţionale şi internaţionale din domeniul său de activitate, progresele făcute în asigurarea calităţii serviciilor medicale spitaliceşti, precum şi dificultăţile întâmpinate în procesul de acreditare a spitalelor.  +  Capitolul II Conducerea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor  +  Articolul 4 (1) Conducerea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor din România este asigurată de: a) preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; b) Comitetul director; c) directorul general. (2) Comitetul director este format din 7 membri, reprezentanţi ai următoarelor instituţii şi organizaţii profesionale: a) un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale; b) 2 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului; c) un reprezentant al Academiei Române; d) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; e) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România; f) preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. (3) Membrii Comitetului director prevăzuţi la alin. (2) lit. a)-e) sunt desemnaţi de instituţiile publice şi de organizaţiile profesionale pe care le reprezintă pentru un mandat de 5 ani. (4) Comitetul director îşi alege din rândul membrilor săi, în termen de 5 zile de la prima întrunire, prin vot secret, cu majoritate simplă, un preşedinte şi un vicepreşedinte pentru o perioadă de un an, fără posibilitatea desemnării consecutive. (5) Mandatul membrilor încetează prin revocare, de către conducerea instituţiei sau organizaţiei profesionale care i-a desemnat, în următoarele situaţii: a) la solicitarea justificată a persoanei în cauză, aprobată de conducerea instituţiei sau organizaţiei profesionale care a desemnat-o; b) ca urmare a constatării neîndeplinirii atribuţiilor aferente calităţii de membru, la sesizarea preşedintelui sau a membrilor Comitetului director; c) în toate cazurile ce determină pierderea calităţii pentru care au fost desemnaţi, dispuse ori constatate de conducerea instituţiei sau organizaţiei profesionale care i-a desemnat; d) în orice situaţie ce constituie o cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă/raporturilor de serviciu avute cu autoritatea sau instituţia publică care i-a desemnat. (6) În situaţiile prevăzute la alin. (5) se desemnează un nou membru potrivit alin. (3), al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 5 (1) Comitetul director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, fiind convocat şi condus de preşedintele Comitetului director, iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte. (2) Comitetul director este legal întrunit în prezenţa a 5 din cei 7 membri. (3) Hotărârile Comitetului director se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (4) Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor poate desemna, în lipsa sa, pe directorul general să participe cu drept de vot deplin în numele său la şedinţele Comitetului director. (5) La şedinţele Comitetului director pot participa, fără drept de vot, şi alte persoane în calitate de invitaţi la solicitarea membrilor Comitetului director.  +  Capitolul III Componenţa şi modul de organizare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor  +  Articolul 6 (1) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat, pentru un mandat de 5 ani, prin decizie a primului-ministru. (2) Mandatul preşedintelui încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) prin demisie; b) ca urmare a unei condamnări penale stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă; c) imposibilitatea exercitării atribuţiilor legale pe o perioadă de minimum 90 de zile; d) încălcarea prevederilor legale în vigoare, în domeniu; e) deces. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) se numeşte un nou preşedinte, conform alin. (1), al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit. (4) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor are un director general angajat în condiţiile prevăzute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. (5) Directorul general coordonează activitatea administrativă, financiar-contabilă, resurse umane şi juridică şi exercită orice alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor va funcţiona cu un număr maxim de 55 de posturi, exclusiv demnitarul. (3) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.  +  Capitolul IV Atribuţiile Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor  +  Articolul 8Comitetul director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor are următoarele atribuţii principale: a) aprobă prin hotărâre, în condiţiile legii, acreditarea spitalelor pe baza propunerilor elaborate de Unitatea de evaluare, analiză şi acreditare; b) aprobă prin hotărâre conţinutul şi modelul certificatului de acreditare, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; c) aprobă prin hotărâre normele privind modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de evaluare în vederea acreditării; d) avizează procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor propuse de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la avizare, aprobării ministrului sănătăţii; e) aprobă prin hotărâre constituirea Comisiei de evaluare în vederea acreditării pentru fiecare spital, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; f) propune ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale spitaliceşti; g) aprobă prin hotărâre planul privind instruirea şi organizarea corpului de evaluatori, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; h) aprobă prin hotărâre planul anual de acreditare al spitalelor, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; i) avizează raportul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite hotărâri.  +  Capitolul V Atribuţiile preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor  +  Articolul 10Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor are următoarele atribuţii principale: a) dispune ducerea la îndeplinire a hotărârilor Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; b) semnează certificatul de acreditare, în temeiul hotărârii Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; c) aprobă prin ordin statul de funcţii şi de personal; d) supune aprobării Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor numărul, componenţa şi coordonatorul comisiilor de evaluare, în vederea acreditării spitalelor ce urmează a fi evaluate; e) urmăreşte modul de aplicare a procedurilor de evaluare a unităţilor cu paturi în vederea acreditării acestora, în conformitate cu standardele şi metodologia în vigoare; f) supune aprobării Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor planul anual de acreditare al spitalelor; g) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în condiţiile legii; h) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu încadrarea în prevederile bugetare anuale; i) reprezintă Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional; j) asigură elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi îl transmite ordonatorului principal de credite în vederea includerii, ca anexă, în proiectul de buget şi răspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul exerciţiului bugetar, potrivit dispoziţiilor legale; k) aprobă întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit reglementărilor emise de către Ministerul Finanţelor Publice şi le prezintă ordonatorului principal de credite; l) asigură respectarea disciplinei financiar-bugetare; m) aprobă, prin ordin, raportul de acreditare elaborat de Unitatea de evaluare, analiză şi acreditare.  +  Articolul 11Nivelul taxei de acreditare a spitalelor se aprobă de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, prin ordin al preşedintelui acesteia, la propunerea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 12În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite ordine.  +  Articolul 13Unitatea de standarde şi proceduri de acreditare are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi actualizează permanent standardele, indicatorii, procedurile şi metodologia de acreditare a spitalelor, pe baza metodelor ştiinţifice dovedite şi a consultării cu experţi în domeniu; b) elaborează manualul de acreditare a spitalelor; c) participă la activitatea de instruire şi pregătire a evaluatorilor spitalelor şi a altor instituţii implicate; d) asigură procesul de cercetare-dezvoltare de profil, cercetare ştiinţifică şi cercetare socială, în vederea îmbunătăţirii standardelor, indicatorilor, procedurilor şi metodologiei de acreditare a spitalelor şi a armonizării acestora cu racordarea la reţele europene şi internaţionale de profil.  +  Articolul 14Unitatea de evaluare, analiză şi acreditare are următoarele atribuţii principale: a) elaborează criteriile de selectare a evaluatorilor şi asigură implementarea procedurilor de evaluare a evaluatorilor; b) asigură evaluarea persoanelor în vederea obţinerii certificatului de evaluator, precum şi reevaluarea evaluatorilor la fiecare 3 ani; c) acordă certificatul de evaluator persoanelor care îndeplinesc criteriile; d) supune spre avizare preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în vederea aprobării de către Comitetul director, raportul de acreditare care stă la baza eliberării hotărârii de acreditare; e) supune spre avizare preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în vederea aprobării de către Comitetul director, categoriile de acreditare pentru fiecare spital evaluat, pe baza raportului prezentat de Comisia de evaluare în vederea acreditării; f) desemnează persoana responsabilă cu menţinerea legăturii cu spitalul, precum şi cu gestionarea documentelor depuse pentru evaluare în vederea acreditării.  +  Articolul 15 (1) Comisiile de evaluare în vederea acreditării sunt structuri constituite specific pentru fiecare spital, în funcţie de dimensiunea, specificul şi complexitatea acestuia. (2) Comisiile de evaluare în vederea acreditării se constituie din 3-7 membri, în funcţie de complexitatea spitalului evaluat, numiţi prin hotărâre a Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, şi au următoarea componenţă: a) un preşedinte al Comisiei de evaluare numit din cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, care coordonează activitatea comisiei, relaţionarea cu spitalul evaluat şi cu Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor; b) 2-6 membri formaţi şi acreditaţi, în funcţie de complexitatea spitalului evaluat. (3) Comisia de evaluare în vederea acreditării are următoarele atribuţii principale: a) analizează modul în care spitalul respectă standardele de calitate stabilite; b) întocmeşte raportul de evaluare; c) organizează baza de date privind procesul de acreditare, constituită din documentele rezultate pe parcursul procesului de evaluare; d) asigură consiliere conducerii spitalului evaluat privind măsurile specifice de îmbunătăţire a calităţii serviciilor; e) transmite conducerii spitalului rezultatele evaluării în vederea clarificării unor eventuale neconcordanţe; f) transmite raportul de evaluare Unităţii de evaluare, analiză şi acreditare. (4) Componenţa Comisiei de evaluare în vederea acreditării este publicată pe pagina de internet a instituţiei şi se transmite spitalului ce urmează a fi evaluat cu cel puţin 14 zile lucrătoare înaintea procedurii de evaluare. (5) În procesul de acreditare Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor poate utiliza, în condiţiile legii, evaluatori de spitale români şi străini, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice, specialişti certificaţi pe plan internaţional sau de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.  +  Capitolul VI Finanţarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor  +  Articolul 16 (1) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor este finanţată conform prevederilor art. 3 alin. (1). (2) Veniturile proprii sunt constituite din: a) taxa de acreditare/reacreditare plătită de spitale; b) taxa de evaluare/reevaluare a unui spital plătită de solicitantul evaluării/reevaluării; c) contravaloarea serviciilor de consultanţă acordate spitalelor în vederea pregătirii acestora pentru acreditare; d) fonduri externe nerambursabile, ca urmare a programelor aplicate; e) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate; f) venituri din coordonarea naţională a procesului de cercetare-dezvoltare în îmbunătăţirea serviciilor de acreditare a spitalelor, cu racordarea la reţele europene şi internaţionale de profil; g) venituri din coordonarea naţională a procesului de formare formatori şi evaluatori în domeniul acreditării spitalelor; h) donaţii, sponsorizări şi alte venituri încasate conform legii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Spitalele sunt supuse reacreditării o dată la 5 ani. (2) Planul de acreditare a spitalelor aferent unei perioade de acreditare de 5 ani cuprinde planurile anuale de acreditare constituite în baza solicitărilor de programare pentru realizarea procedurii de evaluare în vederea acreditării. (3) Taxa de acreditare/reacreditare se suportă de către solicitant şi se depune în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.  +  Articolul 18Dispoziţiile prezentei hotărâri privind acreditarea spitalelor sunt aplicabile şi reacreditării prevăzute la art. 17 alin. (1).  +  Articolul 19Informaţiile privind activitatea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor sunt informaţii publice.  +  Articolul 20 (1) Instruirea, organizarea şi coordonarea corpului de evaluatori de spitale se realizează de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, prin Direcţia resurse umane, cu sprijinul Unităţii de evaluare, analiză şi acreditare, conform legislaţiei în domeniu. (2) Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor include toate persoanele certificate de către instituţie, care alcătuiesc corpul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.  +  Articolul 21 (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei, cu excepţia preşedintelui, este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Preşedintele este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea funcţiilor de demnitate publică.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Comisiei Naţionale de Acreditare a SpitalelorNumărul maxim de posturi = 55exclusiv demnitarul          ┌────────────────┐ ┌──────────┐         │COMITET DIRECTOR├─────┤PREŞEDINŢE│         └────────────────┘ └────┬─────┘                                     │ ┌─────────────────┐                                     ├──────────►│ SECRETARIAT │          ┌──────────────┐ │ └─────────────────┘          │ STRUCTURA DE │◄──────────┤          │ SECURITATE │ │ ┌────────────────────────┐          └──────────────┘ ├──────────►│UNITATEA DE STANDARDE ŞI│                                     │ │PROCEDURI DE ACREDITARE │          ┌──────────────┐ │ └────────────────────────┘          │COMPARTIMENTUL│◄──────────┤          │ AUDIT INTERN │ │ ┌────────────────────────┐          └──────────────┘ ├──────────►│ UNITATEA DE EVALUARE, │                                     │ │ ANALIZĂ ŞI ACREDITARE │                                     │ └────────────────────────┘                                     ▼                             ┌──────────────────┐                             │ DIRECTOR GENERAL │                             └───────┬──────────┘          ┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐          ▼ ▼ ▼ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI │ │ DIRECŢIA RESURSE │ │ DIRECŢIA ECONOMICĂ, │ │RELAŢII INTERNAŢIONALE│ │ UMANE │ │ACHIZIŢII PUBLICE ŞI │ └──────────────────────┘ └──────────────────┘ │ ADMINISTRATIV │                                                     └─────────────────────┘NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 1.203/2009 şi ale art. II din Hotărârea Guvernului nr. 68/2012, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale acestora:- Art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 1.203/2009:"Art. II. - Membrii organului colegial de conducere sunt numiţi, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art. III. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, directorul general al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor îşi continuă mandatul în calitate de preşedinte al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.";- Art. II din Hotărârea Guvernului nr. 68/2012:"Art. II. - Încadrarea în noua structură organizatorică şi în limita numărului maxim de posturi, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se realizează cu respectarea termenelor şi a prevederilor legale aplicabile personalului contractual în situaţia reorganizării instituţiilor publice."________