HOTĂRÂRE nr. 204 din 20 martie 2012pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, precum şi pentru aprobarea închirierii unui spaţiu situat în acest imobil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 27 martie 2012



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilului, format din clădire şi teren aferent, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, înregistrat cu nr. M.F. 143755 din anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi înlocuirea cu datele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Numărul de înregistrare prevăzut la poziţia nr. M.F. 147078 din anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă închirierea de către Spitalul Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix a unui spaţiu în suprafaţă de 8,76 m2, situat în subsolul imobilului prevăzut la art. 1. (2) Destinaţia spaţiului prevăzut la alin. (1), care urmează a fi închiriat, este aceea de punct pentru desfacerea produselor alimentare, sanitare şi de papetărie pentru pacienţii şi personalul spitalului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3 (1) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Spitalul Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix va demara procedura de licitaţie publică, conform legislaţiei în vigoare, în vederea închirierii spaţiului de 8,76 m2, prevăzut la art. 2. (2) Contractul de închiriere se încheie de către Spitalul Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix cu câştigătorul selectat ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică, pentru o perioadă de maximum 5 ani. (3) În contractul de închiriere se prevăd clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea bunului închiriat, clauze de natură să asigure exploatarea potrivit specificului acestuia, precum şi clauze privind rezilierea de drept, fără nicio altă formalitate, a contractului de închiriere în cazul schimbării destinaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Cota de 50% din chiria ce urmează a fi plătită de câştigătorul licitaţiei publice va reveni Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat. (2) Sumele cuvenite Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix potrivit alin. (1) vor fi utilizate pentru întreţinerea imobilelor aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale.  +  Articolul 5Ministerul Sănătăţii va efectua demersurile necesare pentru modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 20 martie 2012.Nr. 204.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prinSpitalul Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, care se modifică
    *Font 8*
     
    ┌──────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ │ Cod de │Denumirea bunului │ Datele de identificare ale imobilului │ Valoarea │ │Nr. M.F.P.│clasificare│care face obiectul┼──────────────────────────────┬─────────────────┤de inventar│ │ │ │ actului normativ │ Descriere tehnică │ Adresa │ (lei) │ ├──────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ │ │ │Spitalul Clinic de│C1: S+DS+P+3E │judeţul Bihor, │ │ │ │ │Recuperare │Suprafaţa construită= 2.491 mý│comuna Sânmartin,│ │ │ 143755 │ 8.25.01 │Medicală - Secţia │Suprafaţa desfăşurată=6.471 mý│localitatea │ 12.769.009│ │ │ │adulţi/CUI 4245038│C.F. nr. 50556, Sânmartin │Băile Felix │ │ │ │ │ │Nr. de paturi 150 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │C2: P, │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 95 mý │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 95 mý │ │ │ │ │ │ │C.F. nr. 50556, Sânmartin │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │C3, bazin: │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 98 mý │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 98 mý │ │ │ │ │ │ │C.F. nr. 50556, Sânmartin │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │Suprafaţa terenului= 10.626 mý│ │ │ │ │ │ │C.F. nr. 50556, Sânmartin │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ Construcţii speciale │ │ │ └──────────┴───────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┘----