REGULAMENT din 7 martie 2012de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 27 martie 2012    În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată,Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Curtea Constituţională este organizată şi funcţionează în baza dispoziţiilor art. 142-147 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileşte organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, atribuţiile şi regulile de procedură specifice activităţii acesteia, precum şi regulile de procedură ce privesc răspunderea disciplinară.  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentului regulament se interpretează şi se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992, republicate, ale Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte dispoziţii legale aplicabile, după caz, judecătorilor şi personalului Curţii Constituţionale.  +  Capitolul II Plenul şi preşedintele Curţii Constituţionale  +  Articolul 4 (1) Plenul Curţii Constituţionale îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Constituţie şi de lege, precum şi următoarele atribuţii: a) adoptă reglementări şi normative proprii, în aplicarea dispoziţiilor legale; b) aprobă proiectul de buget al Curţii Constituţionale şi rectificările aduse bugetului, în condiţiile legii; c) aprobă programe de dezvoltare pe diferite domenii de activitate, precum şi programul anual privind achiziţiile publice; d) aprobă structura organizatorică şi nomenclatorul funcţiilor Curţii Constituţionale, potrivit legii; e) numeşte şi eliberează din funcţie secretarul general; f) validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de magistrat-asistent şi de personal de specialitate juridică asimilat acestora, precum şi rezultatele examenului de capacitate a magistraţilor-asistenţi stagiari şi a personalului de specialitate juridică asimilat acestora; g) aprobă planul de relaţii externe şi participarea la diferitele acţiuni organizate în plan bilateral sau multilateral, precum şi reprezentarea Curţii Constituţionale în cadrul unor organisme internaţionale; h) aprobă organizarea de către Curtea Constituţională a unor manifestări ştiinţifice, cu participarea unor invitaţi din ţară şi din străinătate; i) hotărăşte programul de lucru al Curţii Constituţionale şi stabileşte zilele în care au loc şedinţele de judecată; j) aprobă confecţionarea unor plachete şi medalii pentru a marca unele evenimente din activitatea Curţii Constituţionale; k) ia în discuţie propunerile formulate de Corpul magistraţilor-asistenţi; l) aprobă programul de formare profesională a magistraţilor-asistenţi; m) soluţionează contestaţiile formulate împotriva calificativelor acordate magistraţilor-asistenţi; n) aplică judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, sancţiuni disciplinare; o) aplică magistraţilor-asistenţi, în funcţie de gravitatea abaterii, sancţiuni disciplinare, în condiţiile prezentului regulament; p) stabileşte răspunderea patrimonială a judecătorilor Curţii Constituţionale, la propunerea secretarului general; q) adoptă orice alte măsuri necesare pentru aplicarea legii şi pentru buna desfăşurare a activităţii Curţii Constituţionale. (2) În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, Plenul Curţii Constituţionale adoptă hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Preşedintele Curţii Constituţionale îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 47/1992, republicată, precum şi următoarele atribuţii: a) dispune şi semnează comunicarea sesizărilor adresate Curţii Constituţionale către autorităţile publice, pentru ca acestea să transmită, în cazurile prevăzute de lege, punctele de vedere, precum şi orice alte documente solicitate de către Curte, potrivit legii; b) desemnează judecătorul-raportor şi magistratul-asistent în dosarele înregistrate pe rolul Curţii Constituţionale; c) sesizează Consiliul Superior al Magistraturii privind neregulile referitoare la trimiterea actelor de sesizare a Curţii Constituţionale, atunci când este necesar; d) îl înştiinţează pe Preşedintele României în cazurile prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 47/1992, republicată; e) dispune, potrivit legii, publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor Curţii Constituţionale, precum şi comunicarea acestora autorităţilor publice prevăzute de lege; f) numeşte prin ordin magistraţii-asistenţi, magistraţii-asistenţi-şefi şi prim-magistratul-asistent şi conduce activitatea acestora; g) numeşte prin ordin personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate; h) repartizează magistraţii-asistenţi pe lângă judecătorii Curţii Constituţionale, cu acordul judecătorilor; i) repartizează spre soluţionare, printr-o rezoluţie datată, cererile, petiţiile şi orice alte memorii adresate Curţii Constituţionale; j) aprobă eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale, la cererea motivată a părţilor; k) aprobă statul de funcţii şi de personal; l) dispune delegările de atribuţii, în condiţiile legii; m) încheie şi desface, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; n) exercită autoritatea disciplinară în condiţiile legii şi ale prezentului regulament; o) dispune organizarea concursurilor pentru angajarea şi promovarea personalului Curţii Constituţionale; p) dispune organizarea examenului de capacitate pentru magistraţii-asistenţi stagiari şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora; q) aprobă efectuarea concediilor de odihnă, în condiţiile legii, de către judecători, magistraţi-asistenţi şi de către secretarul general şi dispune rechemarea acestora din concediul de odihnă; aprobă concediile fără plată şi concediile pentru evenimente deosebite, potrivit legii şi Regulamentului privind concediile judecătorilor Curţii Constituţionale şi ale personalului acesteia; r) stabileşte răspunderea patrimonială a personalului Curţii Constituţionale, pe baza propunerilor secretarului general; s) dispune măsuri privind îndeplinirea de către personalul Curţii Constituţionale a obligaţiilor de serviciu prevăzute prin lege şi regulament; t) acordă calificativele anuale magistraţilor-asistenţi, la propunerea prim-magistratului-asistent; u) face propuneri de decorare a judecătorilor Plenului Curţii Constituţionale şi a personalului acesteia. (2) În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, preşedintele Curţii Constituţionale emite ordine.  +  Capitolul III Corpul magistraţilor-asistenţi  +  Articolul 6 (1) În cadrul Curţii Constituţionale funcţionează Corpul magistraţilor-asistenţi, din care fac parte prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi-şefi, magistraţii- asistenţi şi magistraţii-asistenţi stagiari, numiţi în funcţie potrivit legii şi dispoziţiilor prezentului regulament. (2) Corpul magistraţilor-asistenţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale. (3) Repartizarea magistraţilor-asistenţi pe secţii se face prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.  +  Articolul 7 (1) Corpul magistraţilor-asistenţi are următoarele atribuţii: a) dezbate şi propune Plenului Curţii Constituţionale măsurile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii jurisdicţionale; b) formulează puncte de vedere la solicitarea preşedintelui sau a Plenului Curţii Constituţionale; c) dezbate probleme de drept; d) dezbate şi prezintă Plenului Curţii Constituţionale alte aspecte rezultate din activitatea acesteia. (2) Corpul magistraţilor-asistenţi se întruneşte în şedinţe de lucru la convocarea prim-magistratului-asistent sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin 2 magistraţi-asistenţi-şefi sau a cel puţin 1/3 din numărul magistraţilor-asistenţi aflaţi în activitate. (3) Şedinţele de lucru ale Corpului magistraţilor-asistenţi sunt conduse de prim-magistratul-asistent, iar în absenţa acestuia de unul dintre magistraţii-asistenţi-şefi, prin rotaţie. (4) Corpul magistraţilor-asistenţi întrunit în şedinţe de lucru adoptă hotărâri cu votul majorităţii magistraţilor-asistenţi aflaţi în activitate.  +  Articolul 8 (1) Prim-magistratul-asistent şi magistraţii-asistenţi-şefi sunt promovaţi dintre magistraţii-asistenţi ai Curţii Constituţionale, prin concurs organizat în condiţiile legii speciale privind statutul personalului Curţii Constituţionale. (2) Magistratul-asistent-şef director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale se numeşte de către preşedinte dintre magistraţii-asistenţi ai Curţii Constituţionale, pe perioada exercitării mandatului acestuia. (3) Perioada în care magistratul-asistent a exercitat o funcţie de conducere este luată în considerare la acordarea gradului.  +  Articolul 9Prim-magistratul-asistent are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea magistraţilor-asistenţi şi supraveghează ca aceasta să se desfăşoare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament; b) prezintă preşedintelui actele de sesizare a Curţii Constituţionale, în vederea desemnării judecătorului-raportor şi a magistratului-asistent şi a stabilirii termenului de judecată, după caz; c) ia măsuri pentru înlocuirea magistratului-asistent care lipseşte; d) exercită atribuţiile de magistrat-asistent în dosarele în care este desemnat în această calitate; e) prelucrează datele introduse de magistraţii-asistenţi în fişierul de jurisprudenţă în vederea întocmirii culegerilor anuale de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale; f) confirmă exactitatea datelor şi informaţiilor privind activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Curţii; g) urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor Curţii Constituţionale; h) asigură programarea magistraţilor-asistenţi pentru efectuarea concediului de odihnă şi a serviciului de permanenţă, atunci când este cazul; i) aprobă învoirile şi propune spre aprobare preşedintelui Curţii Constituţionale efectuarea concediilor de odihnă ale magistraţilor-asistenţi; j) asigură pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu şi ia măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate; k) întocmeşte şi semnează certificatele care se eliberează în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale; l) întocmeşte şi semnează, în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale, răspunsuri la cererile formulate în dosarele Curţii după pronunţarea deciziei, a hotărârii sau a avizului consultativ; m) supune aprobării preşedintelui Curţii Constituţionale, pe baza propunerilor magistraţilor-asistenţi-şefi, calificativele pentru activitatea profesională desfăşurată de magistraţii-asistenţi; n) supune anual aprobării Plenului Curţii Constituţionale programul de formare profesională a magistraţilor-asistenţi, întocmit pe baza propunerilor acestora; o) coordonează activitatea personalului din cadrul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă; p) verifică, prin sondaj, regularitatea citărilor şi a celorlalte comunicări dispuse a se efectua în dosarele Curţii Constituţionale; q) conduce activitatea personalului din cadrul Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă; r) acordă calificativele personalului Compartimentului grefă, registratură şi arhivă şi al Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă; s) aprobă învoirile şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă şi al Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă; t) propune preşedintelui Curţii Constituţionale compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din cadrul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă şi al Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă; u) participă la şedinţele Plenului în materie administrativă şi contrasemnează hotărârile adoptate; v) informează magistraţii-asistenţi cu privire la hotărârile Plenului Curţii Constituţionale care vizează activitatea acestora; w) aduce la cunoştinţă preşedintelui Curţii Constituţionale deficienţele constatate în activitatea profesională a magistraţilor-asistenţi, precum şi abaterile disciplinare ale acestora; x) îndeplineşte orice altă sarcină dispusă de preşedintele sau de Plenul Curţii Constituţionale.  +  Articolul 10Magistraţii-asistenţi-şefi îndeplinesc, în secţiile pe care le conduc, următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi urmăresc activitatea magistraţilor-asistenţi din secţie, conform dispoziţiilor Legii nr. 47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament; b) exercită atribuţiile de magistrat-asistent în dosarele în care sunt desemnaţi în această calitate; c) verifică proiectele actelor Curţii Constituţionale întocmite de magistraţii-asistenţi din secţie înainte de prezentarea acestora judecătorilor-raportori desemnaţi în cauză sau preşedintelui Curţii; d) verifică fişele cuprinzând cheile de jurisprudenţă care însoţesc proiectele actelor Curţii Constituţionale întocmite de magistraţii-asistenţi; e) verifică periodic actualizarea fişierului de jurisprudenţă; f) în cazul absenţei prim-magistratului-asistent, îndeplinesc atribuţiile acestuia, potrivit ordinului preşedintelui; g) îndeplinesc orice altă sarcină dispusă de preşedintele Curţii Constituţionale.  +  Articolul 11Magistratul-asistent-şef director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) analizează documentele intrate la Cabinetul preşedintelui Curţii Constituţionale, face propuneri de repartizare a acestora şi supraveghează respectarea termenelor şi a modului de soluţionare a cererilor adresate preşedintelui, după caz; b) exercită atribuţiile de magistrat-asistent în dosarele în care este desemnat în această calitate; c) supraveghează comunicarea actelor Curţii Constituţionale către autorităţile publice prevăzute de lege; d) analizează actele care fundamentează emiterea ordinelor preşedintelui, precum şi proiectele ordinelor acestuia şi dispune înregistrarea lor în registrul ordinelor preşedintelui Curţii Constituţionale; e) coordonează Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, aflat în subordinea preşedintelui; f) întocmeşte, împreună cu secretarul general, proiectul planului de relaţii externe al Curţii Constituţionale şi, după aprobarea de către Plenul Curţii Constituţionale, urmăreşte realizarea acestuia; g) verifică materialele documentare necesare bunei desfăşurări a activităţii de relaţii externe a Curţii Constituţionale; h) acordă calificativele personalului Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol; i) aprobă învoirile şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol; j) propune preşedintelui Curţii Constituţionale compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol; k) participă la şedinţele Plenului în materie administrativă care vizează probleme referitoare la activitatea de relaţii externe a Curţii Constituţionale; l) acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a celorlalţi reprezentanţi ai mijloacelor de comunicare în masă; m) îndeplineşte şi alte atribuţii, la cererea preşedintelui Curţii Constituţionale.  +  Articolul 12Magistraţii-asistenţi au următoarele atribuţii principale: a) preiau dosarele jurisdicţionale în care au fost desemnaţi; b) redactează corespondenţa în legătură cu soluţionarea cauzei la solicitarea judecătorului-raportor; c) asigură documentaţia necesară judecătorului-raportor, cu privire la soluţiile din jurisprudenţa şi doctrina română şi străină, în dosarele repartizate şi întocmesc proiectul de raport; d) verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare în dosarele la a căror soluţionare participă; e) redactează deciziile, hotărârile şi avizele, sub controlul judecătorului-raportor; f) redactează încheierile pronunţate; g) întocmesc fişele cuprinzând cheile de jurisprudenţă care însoţesc actele Curţii Constituţionale şi introduc în fişierul electronic de jurisprudenţă datele necesare; h) întocmesc, în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale, răspunsuri la cererile formulate în dosarele Curţii înainte de pronunţarea deciziei, a hotărârii sau a avizului consultativ; i) efectuează serviciul de permanenţă, atunci când este cazul; j) îndeplinesc şi alte atribuţii, la solicitarea judecătorului pe lângă care sunt repartizaţi sau a judecătorului-raportor, referitoare la activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale sau la cererea preşedintelui.  +  Capitolul IV Compartimentele din structura Curţii Constituţionale aflate în subordinea preşedintelui  +  Articolul 13Compartimentele din structura Curţii Constituţionale aflate în subordinea preşedintelui sunt Cabinetul preşedintelui Curţii Constituţionale, Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, precum şi Compartimentul audit public intern.  +  Articolul 14 (1) Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol îşi desfăşoară activitatea în coordonarea magistratului-asistent-şef director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale şi are următoarele atribuţii principale:A. cu privire la activitatea de relaţii externe: a) realizează lucrările ce privesc domeniul relaţiilor externe ale Curţii Constituţionale; b) pregăteşte materialele documentare şi orice alte lucrări necesare delegaţiilor Curţii Constituţionale care participă la acţiuni organizate în ţară sau în străinătate, respectiv primirii delegaţiilor străine şi din ţară; c) întocmeşte şi asigură expedierea corespondenţei referitoare la relaţiile externe ale Curţii Constituţionale; d) asigură traducerea actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale; e) asigură traducerea în limba română a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ale rapoartelor primite de la organizaţiile internaţionale, precum şi ale oricăror materiale care prezintă interes pentru activitatea Curţii Constituţionale;B. cu privire la activitatea de relaţii cu presa: a) furnizează ziariştilor orice informaţie de interes public care priveşte activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale; b) asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea Curţii Constituţionale prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă sau interviuri; c) întocmeşte şi difuzează la cabinetele judecătorilor revista presei cu privire la activitatea Curţii Constituţionale; d) realizează periodic informări referitoare la principalele evenimente ştiinţifice şi culturale din ţară;C. cu privire la activitatea de protocol: a) organizează acţiunile de protocol ale Curţii Constituţionale; b) urmăreşte respectarea normelor specifice de protocol şi ceremonial cu prilejul acţiunilor organizate de Curtea Constituţională; c) colaborează cu instituţiile abilitate în vederea organizării ceremonialului la acţiunile la care participă judecătorii Curţii Constituţionale; d) organizează protocolul plecărilor şi sosirilor pentru preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale, magistraţii-asistenţi, secretarul general şi pentru delegaţiile oficiale care vizitează România la invitaţia Curţii Constituţionale; e) asigură obţinerea paşapoartelor şi a vizelor pentru deplasări în străinătate; f) asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine şi din ţară; g) face propuneri privind achiziţionarea şi oferirea unor cadouri simbolice cu prilejul acţiunilor organizate de Curtea Constituţională; h) propune transmiterea de mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne şi realizarea unor tipărituri cu caracter protocolar. (2) Personalul încadrat la Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol este compus din personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi şi personalul contractual, atribuţiile acestora fiind detaliate prin fişa postului.  +  Articolul 15Compartimentul audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Curţii Constituţionale şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, precum şi sarcinile dispuse de preşedinte privind activitatea din cadrul Secretariatului general, Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, precum şi din cadrul Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă.  +  Articolul 16Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii: a) elaborează norme metodologice de exercitare a activităţii de audit public intern specifice Curţii Constituţionale, cu avizul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Curţii Constituţionale sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de auditare, precum şi eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate; e) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat preşedintelui Curţii Constituţionale şi Unităţii centrale de armonizare a auditului public intern; f) exercită alte îndatoriri prevăzute de lege şi efectuează orice alte lucrări dispuse de preşedintele Curţii Constituţionale.  +  Articolul 17Compartimentul audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale; c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul Curţii Constituţionale; d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; e) alocarea creditelor bugetare; f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; g) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; h) sistemele informatice; i) alte obiective prevăzute de lege.  +  Capitolul V Compartimentele din structura Curţii Constituţionale aflate în subordinea sau în coordonarea prim-magistratului-asistent  +  Articolul 18În subordinea prim-magistratului-asistent îşi desfăşoară activitatea Compartimentul de cercetare, documentare şi bibliotecă, care este compus din personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi, personalul cu studii superioare filologice şi personalul încadrat la bibliotecă.  +  Articolul 19Personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi are următoarele atribuţii: a) întocmeşte fişa de legislaţie internă şi de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale, precum şi fişa reactualizată a acestora în dosarele repartizate judecătorilor la ale căror cabinete nu există personal încadrat cu studii superioare juridice; b) întocmeşte fişa de legislaţie şi jurisprudenţă internaţională, precum şi alte documentări, la solicitarea magistratului-asistent desemnat în dosar; c) întocmeşte informări periodice cu privire la soluţiile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care au relevanţă asupra activităţii Curţii Constituţionale; d) întocmeşte periodic fişe cu privire la activitatea jurisdicţională a altor curţi constituţionale; e) îndeplineşte şi orice alte atribuţii legate de activitatea de cercetare şi documentare, la solicitarea judecătorilor şi a preşedintelui Curţii Constituţionale.  +  Articolul 20Personalul încadrat cu studii superioare filologice are următoarele atribuţii: a) verifică tehnoredactarea actelor Curţii Constituţionale întocmite de către magistraţii-asistenţi; b) realizează analize de text, la solicitarea motivată a judecătorilor Curţii Constituţionale sau a magistraţilor-asistenţi; c) îndeplineşte şi orice alte atribuţii care necesită cunoştinţe lingvistice.  +  Articolul 21 (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul bibliotecii Curţii Constituţionale are următoarele atribuţii: a) gestionează fondul de carte; b) înregistrează în registrul de inventar cărţile şi periodicele aflate în gestiune; c) înscrie în registrul şi în fişele de împrumut cărţile şi revistele împrumutate; d) urmăreşte permanent ca toate publicaţiile periodice la care Curtea Constituţională este abonată să fie primite cu regularitate; e) întocmeşte şi actualizează baza electronică de date a bibliotecii; f) informează preşedintele, judecătorii, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora despre noutăţile editoriale cu caracter juridic; g) face propuneri pentru achiziţiile de carte şi abonarea la periodice; h) întocmeşte anual o dare de seamă statistică asupra activităţii bibliotecii; i) orice alte atribuţii stabilite de prim-magistratul-asistent. (2) Biblioteca este gestionată de un bibliotecar sau, în lipsa acestuia, de grefierul documentarist.  +  Articolul 22În coordonarea prim-magistratului-asistent îşi desfăşoară activitatea Compartimentul grefă, registratură şi arhivă.  +  Capitolul VI Secretariatul general al Curţii Constituţionale  +  Secţiunea 1 Organizarea Secretariatului general  +  Articolul 23 (1) Secretariatul general al Curţii Constituţionale răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor funcţionale şi tehnice ale acesteia, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament. (2) Din structura Secretariatului general al Curţii Constituţionale fac parte: a) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă; b) Direcţia economică; c) Biroul resurse umane şi salarizare; d) Biroul statistică şi informatică; e) Compartimentul registratură şi arhivă generală; f) Cabinetul secretarului general. (3) În cadrul Secretariatului general îşi desfăşoară activitatea şi consilierul juridic, precum şi personalul de la cabinetele judecătorilor. (4) Atribuţiile compartimentelor prevăzute la alin. (2) sunt cele stabilite de prezentul regulament. (5) Atribuţiile personalului Secretariatului general al Curţii Constituţionale se detaliază prin fişa fiecărui post.  +  Secţiunea a 2-a Conducerea Secretariatului general  +  Articolul 24 (1) Secretariatul general al Curţii Constituţionale este condus de un secretar general care are următoarele atribuţii principale: a) răspunde de pregătirea, organizarea şi coordonarea lucrărilor de competenţa structurilor Secretariatului general al Curţii Constituţionale, astfel încât acestea să fie realizate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament; b) informează, în scris, preşedintele Curţii Constituţionale asupra modului de exercitare a atribuţiilor de ordonator de credite, trimestrial sau ori de câte ori solicită acesta; c) duce la îndeplinire, în condiţiile legii, hotărârile Plenului Curţii Constituţionale şi dispoziţiile preşedintelui referitoare la atribuţiile ce îi revin; d) prezintă şi asigură fundamentarea actelor ce se supun aprobării Plenului Curţii Constituţionale sau a preşedintelui acesteia; e) consemnează soluţiile adoptate de Plenul Curţii Constituţionale în materie administrativă într-un proces-verbal, în baza căruia se emite o hotărâre, pentru fiecare şedinţă; f) contrasemnează hotărârile adoptate de Plenul Curţii Constituţionale în materie administrativă şi dispune înregistrarea acestora în registrul hotărârilor Plenului administrativ al Curţii Constituţionale; g) soluţionează petiţiile adresate de cetăţeni şi organizaţii, potrivit rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale; h) coordonează activitatea de rezolvare a solicitărilor de acces la informaţiile de interes public, în condiţiile legii; i) organizează şi coordonează actualizarea paginii de internet şi a bazei de date aparţinând Curţii Constituţionale; j) întocmeşte, împreună cu coordonatorul Compartimentului de relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, proiectul planului de relaţii externe al Curţii Constituţionale şi, după aprobarea de către Plenul Curţii Constituţionale, colaborează la realizarea acestuia; k) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Curţii Constituţionale, îl supune spre aprobare Plenului şi îl înaintează Guvernului, sub semnătura preşedintelui Curţii Constituţionale, în condiţiile legii; l) angajează şi utilizează creditele bugetare, în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli din sumele repartizate prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, în condiţiile legii; m) aprobă fişele cuprinzând atribuţiile fiecărui post din structura Secretariatului general al Curţii Constituţionale, în condiţiile prezentului regulament; n) aprobă deplasările în ţară ale personalului Secretariatului general al Curţii Constituţionale; o) aprobă învoirile şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din Secretariatul general al Curţii Constituţionale, în condiţiile prezentului regulament; p) aprobă compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din Secretariatul general al Curţii Constituţionale, în condiţiile prezentului regulament; q) face propuneri pentru stabilirea răspunderii patrimoniale a judecătorilor Curţii Constituţionale şi a personalului acesteia, în condiţiile prezentului regulament; r) ia măsuri organizatorice cu privire la concursurile şi examenele dispuse, prin ordin, de preşedintele Curţii Constituţionale; s) organizează inventarierea patrimoniului Curţii Constituţionale, aprobă şi valorifică rezultatele acestei acţiuni, în condiţiile legii; t) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Plenul Curţii Constituţionale sau de preşedintele acesteia. (2) În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, secretarul general emite dispoziţii.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile compartimentelor din structura Secretariatului general1. Compartimentul grefă, registratură şi arhivă  +  Articolul 25 (1) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă este compartimentul auxiliar de specialitate al Curţii Constituţionale, organizat potrivit dispoziţiilor art. 116-118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă efectuează operaţiunile privind primirea, înregistrarea, distribuirea, expedierea şi arhivarea corespondenţei de natură jurisdicţională, îndosarierea actelor de sesizare a Curţii Constituţionale şi a corespondenţei menţionate, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii Curţii.  +  Articolul 26 (1) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă este compus din personalul auxiliar de specialitate, în sensul dispoziţiilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din curieri. (2) Personalul auxiliar de specialitate este format din grefieri, grefieri documentarişti, grefieri arhivari şi grefieri registratori.  +  Articolul 27 (1) Compartimentul este condus de un grefier-şef promovat din cadrul personalului auxiliar de specialitate, prin concurs organizat în condiţiile legii speciale privind statutul personalului Curţii Constituţionale. (2) Grefierul-şef are următoarele atribuţii: a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea personalului din subordine, în conformitate cu dispoziţiile din prezentul regulament şi din fişa postului; b) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de judecată, luând măsuri pentru înregistrarea şi constituirea corespunzătoare a dosarelor aflate pe rolul Curţii Constituţionale, pentru întocmirea şi transmiterea citaţiilor; c) asigură, la cerere, consultarea dosarelor de către judecătorii Curţii Constituţionale; d) verifică şi semnează lista dosarelor care urmează a fi dezbătute în şedinţa publică, respectiv a celor aflate în pronunţare; e) asigură realizarea corespunzătoare a activităţilor de grefă, registratură şi arhivă, precum şi a celei de curierat şi de expediere a corespondenţei jurisdicţionale a Curţii Constituţionale; f) întocmeşte adresa de comunicare şi, sub semnătura secretarului general al Curţii Constituţionale, trimite actele adoptate de Curte pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; g) asigură comunicarea răspunsurilor la cererile formulate de părţi şi a copiilor de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale, precum şi restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarele Curţii, în condiţiile prezentului regulament; h) primeşte cererile pentru eliberarea certificatelor şi le prezintă, împreună cu dosarul cauzei, prim-magistratului-asistent; i) semnează adresele întocmite de către personalul de la cabinetele judecătorilor, potrivit art. 41 alin. (1) lit. c); j) restituie documentele cu caracter jurisdicţional înaintate Curţii Constituţionale din eroare; k) propune prim-magistratului-asistent, spre a fi supus aprobării Plenului Curţii Constituţionale, programul de lucru cu publicul al compartimentului; l) întocmeşte şi semnează referatele de necesitate, notele de fundamentare şi alte documente privind activitatea compartimentului; m) certifică realitatea facturilor de plată care privesc compartimentul; n) întocmeşte planificarea serviciului de permanenţă a personalului din subordine, cu avizul prim-magistratului-asistent, şi o supune spre aprobare preşedintelui Curţii Constituţionale; o) propune prim-magistratului-asistent calificativele pentru activitatea profesională desfăşurată de către personalul compartimentului; p) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Plenul Curţii Constituţionale, de preşedinte sau de prim-magistratul-asistent.  +  Articolul 28Grefierii au următoarele atribuţii: a) întocmesc conceptele de citare şi citaţiile şi le predau grefierului registrator spre expediere către părţi; b) completează registrul de termene; c) ţin legătura, prin poştă electronică, telefon, fax sau telegrame, cu părţile, cu instanţele judecătoreşti sau cu alte autorităţi în vederea completării actelor procedurale, întocmind notele doveditoare ale corespondenţei; d) informează de îndată magistraţii-asistenţi despre orice acte sosite la dosarele aflate pe rol; e) completează condica şedinţelor de judecată şi o aduc, împreună cu dosarele aflate pe rol, la şedinţele de judecată, la care asistă obligatoriu un grefier, desemnat de grefierul-şef; f) redactează lista dosarelor care urmează a fi dezbătute în şedinţa publică, pe care o afişează la avizier, o multiplică şi o predau curierului spre difuzare la cabinetele judecătorilor, la magistraţii-asistenţi în mod corespunzător, precum şi la magistraţii-asistenţi-şefi şi la prim-magistratul-asistent; g) redactează lista cu dosarele rămase în pronunţare, pe care o multiplică şi o predau curierului spre difuzare la cabinetele judecătorilor, la magistraţii-asistenţi în mod corespunzător, precum şi la magistraţii-asistenţi-şefi şi la prim-magistratul-asistent; h) completează datele în registrul de evidenţă a redactării actelor Curţii Constituţionale; i) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de grefierul-şef.  +  Articolul 29Grefierii documentarişti şi grefierii arhivari au următoarele atribuţii: a) scanează şi multiplică actele de sesizare a Curţii Constituţionale, precum şi orice alte materiale ce alcătuiesc dosarele Curţii, după consultarea magistratului-asistent desemnat în cauză; b) actualizează pe suport electronic evidenţele din registrul general de dosare; c) întocmesc şi păstrează la zi evidenţa sesizărilor neconforme cu dispoziţiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată; d) preiau dosarele jurisdicţionale soluţionate, în vederea arhivării acestora; e) asigură arhivarea, în condiţii corespunzătoare, a registrelor şi dosarelor; f) întocmesc inventarul dosarelor şi registrelor arhivate, în vederea predării acestora Compartimentului registratură şi arhivă generală; g) predau anual dosarele arhivate, la expirarea termenului de păstrare, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, Compartimentului registratură şi arhivă generală; h) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de grefierul-şef.  +  Articolul 30Grefierii registratori au următoarele atribuţii: a) primesc şi înregistrează documentele cu caracter jurisdicţional înaintate Curţii Constituţionale şi ţin evidenţa acestora la zi; b) completează zilnic datele în registrele Curţii Constituţionale prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) şi b); c) formează dosarele pentru sesizările nou-intrate şi le completează cu documentele sosite ulterior, numerotându-le şi certificând în scris pe coperta interioară a dosarului; d) organizează păstrarea dosarelor în arhiva curentă; e) asigură şi supraveghează consultarea dosarelor de către părţi sau de către reprezentanţii acestora în incinta serviciului şi în timpul programului de lucru cu publicul; f) asigură transferul dosarelor la cabinetele judecătorilor şi la magistraţii-asistenţi; g) realizează multiplicarea şi asigură distribuirea la cabinetele judecătorilor şi la magistraţii-asistenţi, prin intermediul curierului, a materialelor ce alcătuiesc dosarele, după consultarea magistratului-asistent desemnat în dosar; h) expediază prin poştă/curier actele cu caracter jurisdicţional ale Curţii Constituţionale şi restituie, după caz, dosarele instanţelor; i) asigură multiplicarea actelor adoptate de Curtea Constituţională şi le comunică persoanelor sau autorităţilor prevăzute de lege; j) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de grefierul-şef.  +  Articolul 31Curierii au următoarele atribuţii: a) recepţionează corespondenţa sosită pe adresa Curţii Constituţionale; b) realizează transmiterea actelor în interiorul Curţii Constituţionale către cabinetele judecătorilor, magistraţii-asistenţi, compartimentele Secretariatului general, precum şi, când este cazul, către alte autorităţi; c) predau la poşta militară citaţiile întocmite de grefieri pentru Ministerul Public şi, atunci când este cazul, duc personal citaţiile Ministerului Public ori altor autorităţi; d) predau la poştă citaţiile şi întreaga corespondenţă trecută pe borderou, predată de grefierii registratori; e) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de grefierul-şef.  +  Articolul 32 (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă completează şi ţine registrele şi borderourile necesare desfăşurării activităţii compartimentului. (2) Atribuţiile personalului sunt stabilite şi detaliate în fişele postului, întocmite de grefierul-şef şi aprobate de prim-magistratul-asistent. Pentru grefierul-şef, fişa postului se întocmeşte de prim-magistratul-asistent.2. Direcţia economică  +  Articolul 33Direcţia economică este condusă de un director şi are în structura sa: a) Serviciul financiar-contabil; b) Serviciul administrativ şi pentru achiziţii publice.  +  Articolul 34 (1) Directorul are următoarele atribuţii principale: a) coordonează compartimentele din structura direcţiei economice; b) răspunde pentru gestiunea activităţii economico-financiare a Curţii Constituţionale; c) asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget al Curţii Constituţionale; d) răspunde de efectuarea controlului financiar preventiv; e) asigură utilizarea resurselor financiare în limita bugetului aprobat; f) organizează ţinerea la zi a contabilităţii Curţii Constituţionale şi controlează efectuarea corectă a tuturor operaţiunilor financiar-contabile în documentele specifice, precum şi întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare solicitate de Plenul Curţii sau de preşedintele acesteia; g) asigură administrarea patrimoniului Curţii Constituţionale; h) asigură, supraveghează şi răspunde de buna derulare a contractelor încheiate de Curtea Constituţională; i) asigură mijloacele logistice şi serviciile necesare bunei desfăşurări a activităţii Curţii Constituţionale; j) asigură plata drepturilor salariale şi virarea obligaţiilor financiare aferente acestora; k) asigură realizarea programului de dotare în domeniul informaticii şi comunicaţiilor pentru serviciile Curţii Constituţionale; l) asigură suportul logistic necesar realizării activităţii de relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol a Curţii Constituţionale; m) ia măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei sediului Curţii Constituţionale; n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Plen, de preşedinte sau de secretarul general al Curţii Constituţionale. (2) În lipsa secretarului general, directorul îndeplineşte şi atribuţiile acestuia, potrivit însărcinărilor stabilite prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.  +  Articolul 35Serviciul financiar-contabil are următoarele atribuţii principale:A. cu privire la activitatea financiară: a) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în baza recomandărilor Plenului şi având în vedere propunerile centralizate de la compartimentele Curţii Constituţionale; b) urmăreşte execuţia bugetului şi întocmeşte rapoarte periodice cu privire la acesta; c) ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare şi execută plăţile ordonanţate, în vederea onorării tuturor obligaţiilor asumate de Curtea Constituţională în raport cu terţii; d) întocmeşte instrumentele de plată şi le depune la termenele legale pentru efectuarea plăţii; e) solicită lunar deschiderea creditelor bugetare necesare; f) urmăreşte încadrarea strictă a cheltuielilor în limitele stabilite prin buget şi consumarea fondurilor pe destinaţia prestabilită; g) efectuează la termen şi în cuantumul stabilit de lege vărsămintele către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;B. cu privire la activitatea contabilă: a) înregistrează operaţiunile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente şi activele nefinanciare în funcţie de subdiviziunile clasificaţiei bugetare; b) întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţele de verificare sintetice şi analitice; c) întocmeşte bilanţul contabil şi situaţia privind principalii indicatori economico-financiari în vederea raportării acestora, precum şi diverse raportări lunare, conform prevederilor legale în vigoare; d) urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare; e) organizează inventarierea patrimoniului, efectuează evaluarea rezultatelor acestei operaţiuni şi completează registrul de inventar conform posturilor din bilanţul contabil; f) organizează arhiva cu documentele contabile aferente execuţiei bugetare, clasează, îndosariază şi păstrează, potrivit legii, toate actele justificative privind plăţile efectuate; g) organizează şi derulează controlul privind respectarea disciplinei de casă, precum şi gestionarea şi transportul numerarului;C. cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu: a) verifică şi avizează toate operaţiunile financiare, urmărind respectarea legalităţii, regularităţii şi a încadrării în limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii; b) execută controlul financiar de gestiune asupra gospodăririi mijloacelor materiale şi băneşti şi avizează documentele în care sunt consemnate operaţiuni patrimoniale; c) întocmeşte evidenţa tuturor operaţiunilor financiare angajate, lichidate, ordonanţate la plată şi achitate; d) colaborează cu controlorul financiar delegat şi cu auditorul intern pentru soluţionarea în timp util a operaţiunilor financiare cu grad sporit de dificultate;D. cu privire la activitatea de gestionare a operaţiunilor cu monetar: a) efectuează, potrivit legii, toate operaţiunile cu numerar care au fost ordonanţate; b) gestionează bunurile aflate în casierie; c) întocmeşte documentele privind gestiunea monetarului şi pe cele referitoare la depunerea/retragerea în/din trezorerie a sumelor ordonanţate; d) asigură securitatea transporturilor de valori de la trezorerie/bancă la sediul Curţii Constituţionale şi retur.  +  Articolul 36Serviciul administrativ şi pentru achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:A. cu privire la activitatea administrativă:1. activitatea de transport a) gestionează parcul auto şi inventarul din dotarea acestuia; asigură efectuarea curselor necesare bunei desfăşurări a activităţii Curţii Constituţionale, în baza solicitărilor; b) face propuneri pentru includerea în programul anual al achiziţiilor publice a serviciilor şi materialelor necesare întreţinerii autoturismelor; c) urmăreşte din punct de vedere tehnic modul de exploatare, întreţinere şi reparaţie a autoturismelor Curţii Constituţionale, precum şi consumurile de carburanţi şi lubrifianţi şi încadrarea în normativele stabilite de Plen; d) elaborează caietele de sarcini aferente contractelor de revizii, reparaţii şi asigurări; e) iniţiază şi derulează contractele de service; asigură efectuarea reviziilor tehnice periodice; f) ţine evidenţa activităţii şoferilor şi autoturismelor, pe baza foilor de parcurs; g) iniţiază şi derulează contractele de asigurări pentru autoturismele din dotarea Curţii Constituţionale;2. activitatea de evidenţă tehnico-operativă a gestiunii a) ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea Curţii Constituţionale; b) răspunde de recepţionarea, gestionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor din magazie; c) asigură distribuirea bunurilor achiziţionate pentru activitatea Curţii Constituţionale; controlează integritatea acestora; d) fundamentează necesarul anual de rechizite şi materiale de papetărie, pe care îl cuprinde în cadrul programului anual privind achiziţiile publice; e) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de rechizite şi materiale de papetărie; f) asigură situaţii/liste ale bunurilor aflate în patrimoniu ce urmează a fi inventariate şi întocmeşte situaţii referitoare la: degradarea, scoaterea din uz, casarea, valorificarea unor bunuri existente în gestiune sau în folosinţă, precum şi a stocurilor fără mişcare, cu mişcare lentă ori neutilizabile; g) asigură funcţionarea bufetului de protocol, aprovizionarea curentă a gestiunii, precum şi dotarea cabinetelor judecătorilor cu produse de protocol, potrivit solicitărilor;3. activitatea administrativă curentă a) realizează toate prestaţiile administrative necesare pentru funcţionarea adecvată a compartimentelor Curţii Constituţionale; b) organizează activitatea de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor destinate Curţii Constituţionale; c) asigură transferul, preluarea, efectuarea formalităţilor administrative la plecarea/sosirea la/de la aeroport a judecătorilor Curţii Constituţionale şi a personalului acesteia, după caz; d) asigură întreţinerile periodice şi reparaţiile curente pentru toate categoriile de dotări; e) asigură derularea convenţiei cu Camera Deputaţilor şi colaborează cu serviciile de specialitate ale acesteia; f) asigură şi organizează dispozitivul privind prevenirea şi stingerea incendiilor; instruieşte periodic personalul Curţii Constituţionale privind normele de prevenire şi stingere a incendiilor conform reglementărilor în vigoare; g) asigură aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;B. cu privire la activitatea de achiziţii publice: a) întocmeşte, modifică şi actualizează programul anual privind achiziţiile publice, în baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare; b) derulează, în baza programului anual privind achiziţiile publice, procedurile de achiziţie publică pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări, potrivit legii; c) întocmeşte proiectele de contracte privind achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări; derulează contractele de bunuri, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau a altor obligaţii contractuale şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; transmite contractele de servicii şi lucrări utilizatorilor, pentru derulare şi executare; d) asigură aprovizionarea cu carburanţi, materiale, piese de schimb şi celelalte consumabile necesare funcţionării corespunzătoare a autoturismelor din dotare; e) recepţionează bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate şi certifică conformitatea din punctul de vedere al cantităţii, calităţii şi valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, după caz; f) asigură şi răspunde de derularea corespunzătoare a contractelor aferente serviciilor de cazare şi transport intern aerian al judecătorilor care nu au domiciliul în Bucureşti.3. Biroul resurse umane şi salarizare  +  Articolul 37Biroul resurse umane şi salarizare îşi desfăşoară activitatea în subordinea secretarului general şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:A. cu privire la activitatea de resurse umane: a) întocmeşte nomenclatorul funcţiilor Curţii Constituţionale, precum şi statul de funcţii şi statul de personal; b) asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante; c) întocmeşte formalităţile privind angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă, după caz; d) gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor Curţii Constituţionale; e) înfiinţează, completează şi transmite inspectoratului teritorial de muncă registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic; f) gestionează concediile de odihnă şi concediile medicale; g) întocmeşte dosarele de pensionare; h) întocmeşte programul anual de perfecţionare pe baza propunerilor şefilor de compartiment şi organizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale; i) întocmeşte şi/sau verifică, după caz, foile colective de prezenţă;B. cu privire la activitatea de salarizare: a) fundamentează fondul de salarii aferent indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi salariilor de bază, precum şi cheltuielile totale cu salariile pentru anul de referinţă; b) determină drepturile salariale cuvenite judecătorilor, magistraţilor-asistenţi, personalului de specialitate juridică asimilat acestora, personalului auxiliar de specialitate şi personalului contractual, precum şi necesarul lunar de fonduri pentru cheltuielile cu salariile; c) întocmeşte statele de plată în vederea acordării drepturilor salariale cuvenite pentru toate categoriile de personal din cadrul Curţii Constituţionale; d) determină şi reţine contribuţiile individuale, precum şi pe cele suportate de angajator la bugetul general consolidat; e) întocmeşte fişele fiscale; f) întocmeşte documentele aferente acordării ajutoarelor umanitare din fondul aflat la dispoziţia preşedintelui Curţii Constituţionale; g) întocmeşte şi transmite Institutului Naţional de Statistică chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii şi structura personalului.4. Biroul statistică şi informatică  +  Articolul 38Biroul statistică şi informatică are următoarele atribuţii principale:A. cu privire la activitatea de întreţinere a reţelei: a) organizează, coordonează şi implementează măsurile pentru dezvoltarea infrastructurii tehnologice şi de comunicaţii; b) instalează, configurează şi întreţine reţeaua de calculatoare a instituţiei; c) administrează serverul de intranet/internet al reţelei; d) propune şi realizează interconectarea cu baze de date externe; e) fundamentează şi întocmeşte proiectul programului de dotare în domeniul informaticii şi comunicaţiilor pentru serviciile Curţii Constituţionale; f) participă la elaborarea documentaţiei de achiziţii şi la evaluarea ofertelor în procedurile de achiziţii de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Curţii Constituţionale; g) participă la recepţionarea produselor şi a serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţii ale produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Curţii Constituţionale; h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor şi serviciilor informatice la Curtea Constituţională; i) urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora; j) asigură efectuarea copiilor de siguranţă pentru datele gestionate;B. cu privire la activitatea de gestionare a aplicaţiilor de baze de date: a) proiectează şi implementează aplicaţii de baze de date şi coordonează întreţinerea acestora în sistemul informatic al Curţii Constituţionale; b) administrează serverul de baze de date; c) întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software modificate; d) asigură actualizarea zilnică a bazelor de date referitoare la dosarele aflate pe rolul Curţii Constituţionale; e) elaborează statistici şi rapoarte privind activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale; f) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru eficienta exploatare a bazelor de date juridice existente în cadrul Curţii Constituţionale;C. cu privire la activitatea de administrare a paginii de internet/intranet: a) asigură crearea, actualizarea paginii de internet a Curţii Constituţionale şi publicarea informaţiilor privind activitatea Curţii şi a informaţiilor de interes public; b) administrează serverul de web; c) asigură publicarea pe intranetul Curţii Constituţionale a informaţiilor preluate de la Compartimentul grefă, registratură şi arhivă, în vederea difuzării eficiente a acestora; d) publică conţinutul actelor Curţii Constituţionale pe pagina de intranet; e) administrează serverul poştei electronice;D. cu privire la activitatea de editare a diferitelor materiale documentare: a) administrează serverul de stocare electronică a publicaţiilor existente; b) editează broşuri, cărţi şi alte publicaţii ale Curţii Constituţionale; c) asigură scanarea sau multiplicarea materialelor necesare activităţii Curţii Constituţionale.5. Compartimentul registratură şi arhivă generală  +  Articolul 39Compartimentul registratură şi arhivă generală îşi desfăşoară activitatea în subordinea secretarului general şi are următoarele atribuţii principale: a) primeşte şi înregistrează scrisorile, adresele oficiale şi petiţiile şi le distribuie în funcţie de rezoluţia preşedintelui Curţii Constituţionale; b) expediază corespondenţa cu caracter administrativ; c) înregistrează în registrele speciale, prevăzute în prezentul regulament, ordinele preşedintelui, hotărârile Plenului administrativ, dispoziţiile secretarului general, precum şi corespondenţa cu caracter administrativ; d) iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul instituţiei; e) verifică şi preia pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire dosarele constituite de compartimentele creatoare de documente; f) organizează depozitul de arhivă conform legislaţiei în vigoare; g) întocmeşte inventare pentru toate documentele aflate în depozitul de arhivă al Curţii Constituţionale; h) ţine evidenţa în registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice a documentelor din depozitul de arhivă, a celor propuse pentru selecţionare, a celor propuse pentru predare-preluare la Arhivele Naţionale şi a celor complet deteriorate; i) pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării activităţii de control; j) completează şi ţine borderourile specifice activităţii compartimentului.6. Consilierul juridic  +  Articolul 40Personalul contractual care îndeplineşte atribuţiile de consilier juridic îşi desfăşoară activitatea în subordinea secretarului general şi are următoarele atribuţii principale: a) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a secretarului general în calitate de ordonator principal de credite; b) îndeplineşte activităţile de natură juridică, reprezentând instituţia în litigiile cu terţii, atunci când este cazul, în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie; c) analizează, avizează şi contrasemnează contractele privind achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de Curtea Constituţională; d) analizează, avizează şi contrasemnează angajamentele financiare încheiate de Curtea Constituţională; e) avizează şi contrasemnează dispoziţiile secretarului general al Curţii Constituţionale; f) avizează şi contrasemnează documentaţia pentru organizarea procedurilor de achiziţii publice; g) avizează şi contrasemnează contractele individuale de muncă; h) primeşte, înregistrează şi transmite, potrivit legii, declaraţiile de avere şi de interese depuse de către judecătorii Curţii Constituţionale, magistraţii-asistenţi, personalul auxiliar de specialitate, precum şi de către personalul cu funcţii de conducere şi control din cadrul Curţii Constituţionale şi eliberează dovezile de depunere; i) răspunde la sesizările şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează anual raportul Curţii Constituţionale privind accesul la informaţiile de interes public; j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Curţii Constituţionale sau de secretarul general.7. Personalul de la cabinetele judecătorilor  +  Articolul 41 (1) Personalul de la cabinetele judecătorilor îndeplineşte următoarele atribuţii: a) realizează lucrările de secretariat pentru cabinetele judecătorilor; b) întocmeşte adresele necesare obţinerii punctelor de vedere prevăzute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată; c) întocmeşte adresele către instanţele judecătoreşti şi de arbitraj comercial sau către Avocatul Poporului, după caz, privind restituirea dosarelor sau comunicarea deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate în temeiul art. 146 lit. d) din Constituţia României, republicată; d) orice alte sarcini stabilite de judecători. (2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), personalul de la cabinetele judecătorilor încadrat cu studii superioare juridice întocmeşte atât fişa de legislaţie internă şi de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale, cât şi fişa reactualizată a acestora. (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), programarea concediilor şi acordarea învoirilor sunt de competenţa judecătorilor. (4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d) şi ale alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul personalului de la cabinetul secretarului general. (5) Perioada în care personalul de la cabinetele judecătorilor încadrat cu studii superioare juridice îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie vechime în specialitate juridică.  +  Capitolul VII Funcţionarea Curţii Constituţionale  +  Secţiunea 1 Registrele Curţii Constituţionale  +  Articolul 42 (1) În cadrul Curţii Constituţionale se întocmesc şi se păstrează următoarele registre: a) registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor corespondenţei cu caracter administrativ; b) registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor dosarelor; c) registrul general de dosare; d) condica şedinţelor de judecată; e) registrul de termene; f) registrul de evidenţă a redactării actelor Curţii Constituţionale; g) registrul hotărârilor Plenului administrativ al Curţii Constituţionale; h) registrul ordinelor preşedintelui Curţii Constituţionale; i) registrul dispoziţiilor secretarului general; j) registrul de evidenţă a registrelor de note de şedinţă; k) registrul de corespondenţă secretă; l) registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice; m) registrul de depozit. (2) La propunerea prim-magistratului-asistent sau a secretarului general, preşedintele Curţii Constituţionale poate aproba şi ţinerea altor registre în afara celor prevăzute la alin. (1), dacă sunt necesare activităţii Curţii Constituţionale. (3) Modelul registrelor se aprobă de Plenul Curţii Constituţionale.  +  Articolul 43 (1) Registrele Curţii Constituţionale întocmite şi păstrate de Compartimentul grefă, registratură şi arhivă sunt următoarele: a) registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor dosarelor, în care se trec de către grefierii registratori, în ordine cronologică, toate actele de sesizare a Curţii Constituţionale; b) registrul general de dosare, în care se trec de către grefierii registratori, în ordinea intrării, toate actele de sesizare a Curţii Constituţionale, precum şi toată corespondenţa în legătură cu acestea; numărul de înregistrare din acest registru reprezintă numărul de dosar, la care se adaugă litera corespunzătoare încadrării sesizării în categoria de atribuţii prevăzută la art. 146 din Constituţia României, republicată; în dreptul fiecărui dosar astfel înregistrat se vor trece, după caz: instanţa şi numărul dosarului de la instanţă, autorul sesizării, obiectul, judecătorul-raportor şi magistratul-asistent desemnaţi în cauză, data solicitării şi transmiterii punctelor de vedere, cereri/puncte de vedere/dovezi de citare înregistrate la dosar, data depunerii raportului, termenele de judecată, soluţia pronunţată, data restituirii dosarului la instanţă sau a comunicării actului, părţile care solicită studierea dosarului; c) condica şedinţelor de judecată, în care se înscriu de către grefier toate dosarele din fiecare şedinţă, în ordinea din lista dosarelor, numele judecătorilor şi ale magistraţilor-asistenţi desemnaţi în dosare; d) registrul de termene, în care se înscriu de către grefier dosarele pe termene de judecată; e) registrul de evidenţă a redactării actelor Curţii Constituţionale, în care se trec de către grefier, în ordine şi separat, în funcţie de distincţia făcută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, toate deciziile şi hotărârile pronunţate, precum şi avizele emise; data redactării se consideră data depunerii deciziei, hotărârii sau avizului de către magistratul-asistent la mapa preşedintelui; se înregistrează, de asemenea, data transmiterii actului la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", precum şi numărul şi data Monitorului Oficial al României, Partea I, în care se publică actul; f) registrul de evidenţă a registrelor de note de şedinţă, care se ţine cu respectarea art. 56 din Legea nr. 47/1992, republicată. (2) La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi semnat de grefierul-şef şi de prim-magistratul-asistent, aplicându-se sigiliul. Dacă este cazul, înscrierile se vor face în aceleaşi registre, reîncepându-se cu o nouă numerotare. (3) Evidenţa din registrul general de dosare se ţine, simultan, şi pe suport electronic.  +  Articolul 44 (1) Registrele Curţii Constituţionale întocmite şi păstrate de Compartimentul registratură şi arhivă generală sunt următoarele: a) registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor corespondenţei cu caracter administrativ, în care se trec de către personalul cu atribuţii de registrator, în ordine cronologică, toate cererile şi actele care nu privesc activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale, toate scrisorile, petiţiile şi adresele cu caracter administrativ; b) registrul hotărârilor Plenului administrativ al Curţii Constituţionale; c) registrul ordinelor preşedintelui Curţii Constituţionale; d) registrul dispoziţiilor secretarului general; e) registrul de corespondenţă secretă; f) registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice; g) registrul de depozit. (2) Corespondenţa cu caracter secret de stat se prezintă nedesfăcută direct preşedintelui Curţii Constituţionale, fiind evidenţiată într-un registru special. (3) Registrul de corespondenţă secretă conţine evidenţa documentelor ce intră sub incidenţa Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Registrul de corespondenţă secretă este întocmit şi păstrat de persoana desemnată şi autorizată potrivit legii. (5) Corespondenţa care poartă menţiunea "confidenţial" sau "personal" se înregistrează numai cu această menţiune, fără a fi desfăcută, după care se predă destinatarului.  +  Secţiunea a 2-a Activitatea premergătoare şedinţei de dezbateri  +  Articolul 45 (1) Actele de sesizare a Curţii Constituţionale sunt cele stabilite de lege şi se primesc prin poştă sau prin curier. Ele se depun la Compartimentul grefă, registratură şi arhivă, unde, în aceeaşi zi, primesc data certă, după care se prezintă de către prim-magistratul-asistent preşedintelui Curţii Constituţionale, având ataşate şi plicurile. (2) Celelalte cereri şi acte de natură jurisdicţională sosite prin poştă sau prin curier ori depuse personal, precum şi cele transmise prin telegraf, telefax sau prin poşta electronică se înregistrează, iar apoi se prezintă preşedintelui. (3) Expedierea corespondenţei cu caracter jurisdicţional se va realiza prin poştă, curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat şi supravegheat şi care asigură caracterul oficial al acesteia.  +  Articolul 46 (1) Preşedintele Curţii Constituţionale, primind actul de sesizare, desemnează, printr-o rezoluţie datată, judecătorul-raportor şi magistratul-asistent şi, după caz, stabileşte termenul de judecată. (2) Actul de sesizare se restituie de prim-magistratul-asistent Compartimentului grefă, registratură şi arhivă, unde, în aceeaşi zi, primeşte numărul din registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor dosarelor şi se înscrie în registrul general de dosare. (3) Formarea, multiplicarea şi distribuirea dosarului către cabinetele judecătorilor Curţii Constituţionale şi magistratul-asistent se realizează imediat după repartizarea acestuia de către preşedintele Curţii. (4) La formarea dosarului, pe coperta acestuia se vor menţiona: denumirea Curţii Constituţionale, numărul dosarului, autorii sesizării, obiectul sesizării şi termenul de judecată, după stabilirea acestuia. (5) Dosarul trebuie să aibă toate filele cusute şi numerotate; după soluţionarea dosarului se va proceda la şnuruire şi la aplicarea sigiliului, iar pe faţa interioară a ultimei coperţi grefierul registrator va certifica numărul filelor, în cifre şi în litere.  +  Articolul 47 (1) Dacă actul de sesizare vizează atribuţia Curţii Constituţionale prevăzută de art. 146 lit. d) din Constituţia României, republicată, judecătorul-raportor verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, şi, dacă este cazul, va solicita completarea actului de sesizare, stabilind şi termenul în care instanţa să răspundă. (2) Personalul de la cabinetele judecătorilor va redacta adresele necesare obţinerii punctelor de vedere prevăzute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, precum şi fişa de legislaţie internă şi de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în condiţiile prezentului regulament. (3) Dacă judecătorul-raportor sau, ulterior, Plenul Curţii Constituţionale apreciază că este necesar, se va solicita instanţei trimiterea dosarului în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate sau a oricărui act, în copie certificată, din dosarul în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate. (4) Judecătorul-raportor poate solicita consultaţii de specialitate unor personalităţi sau unor instituţii, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui Curţii Constituţionale. (5) Judecătorul-raportor, analizând proiectul de raport, punctele de vedere şi relaţiile cerute, soluţiile din doctrina şi jurisprudenţa română şi străină, precum şi oricare alt element necesar dezbaterilor, întocmeşte un raport scris asupra cauzei. (6) În cazurile prevăzute la art. 146 lit. a) teza întâi, lit. b), c), d) şi k) din Constituţia României, republicată, termenul de depunere a raportului nu poate depăşi, de regulă, 90 de zile de la data înregistrării sesizării. (7) În celelalte cazuri, termenul de depunere a raportului se stabileşte ţinându-se seama de termenele prevăzute de lege. (8) În situaţii excepţionale, când urgenţa o impune, preşedintele Curţii Constituţionale poate dispune, după consultarea judecătorului-raportor, ca termenul prevăzut la alin. (6) să fie mai scurt. (9) Magistratul-asistent desemnat în dosar pregăteşte lucrările în vederea dezbaterilor.  +  Articolul 48 (1) Termenul de judecată se stabileşte de preşedintele Curţii Constituţionale, potrivit legii. (2) În cazul soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate, termenul de judecată se stabileşte la data depunerii raportului şi nu poate fi fixat într-un interval mai scurt de 30 de zile. (3) Grefierul-şef ia măsuri de multiplicare, pentru fiecare dintre judecători şi magistratul-asistent, a raportului întocmit în cauză, a punctelor de vedere legal primite în vederea soluţionării cauzei, precum şi a celorlalte documente existente la dosarul cauzei, dacă este cazul.  +  Articolul 49 (1) Sub îndrumarea magistratului-asistent, grefierul întocmeşte concepta de citare, citaţiile şi adresele referitoare la alte modalităţi operative de chemare în faţa Curţii Constituţionale. (2) Întocmirea conceptelor de citare şi emiterea procedurilor de chemare în faţa Curţii Constituţionale se fac imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele de natură urgentă, sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, în celelalte cauze. Grefierii care îndeplinesc procedurile de citare vor face menţiune, pe concepta de citare, despre data emiterii acestora. (3) În cauzele privind soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, înştiinţarea părţilor se poate face prin citaţie, precum şi prin alte modalităţi operative, respectiv telefonic, telegrafic, prin fax, poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură, după caz, transmiterea textului actului supus comunicării ori înştiinţarea pentru prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii actului, respectiv a înştiinţării, dacă părţile au indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. Dacă încunoştinţarea s-a făcut telefonic, grefierul va întocmi un referat în care va arăta modalitatea de încunoştinţare şi obiectul acesteia. (4) Pe formularul de citaţie se menţionează expres că prezentarea părţii în faţa Curţii Constituţionale nu este obligatorie. (5) În cazul persoanelor care au domiciliul sau sediul în străinătate, citarea se face în limba română. (6) În cauzele care, potrivit legii, se soluţionează cu participarea procurorului, acestuia i se comunică, odată cu înştiinţarea, şi actul de sesizare a Curţii Constituţionale. (7) Magistratul-asistent urmăreşte comunicarea copiilor de pe actele de sesizare, precum şi primirea punctelor de vedere prevăzute de lege şi asigură ducerea la îndeplinire a tuturor lucrărilor dispuse de preşedinte sau de judecătorul-raportor, după caz.  +  Articolul 50 (1) Dovezile de comunicare a procedurii de citare se primesc direct la Compartimentul grefă, registratură şi arhivă, sub semnătură, după care se ataşează la dosar, grefierul registrator atestând despre aceasta pe concepta de citare. (2) Cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei, magistratul-asistent verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare ataşate la dosar şi dispune măsurile necesare, după caz. (3) În ziua premergătoare şedinţei de judecată se întocmeşte şi se ataşează la dosar fişa reactualizată de legislaţie internă şi de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale. (4) Cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţei, magistratul-asistent verifică dacă s-au depus la dosar memorii formulate în apărare, puncte de vedere, actele şi relaţiile solicitate potrivit legii. (5) În cazul în care constată nereguli procedurale, magistratul-asistent îl informează pe preşedintele Curţii Constituţionale. (6) Verificările menţionate la alin. (2) şi (4) se fac şi înaintea începerii dezbaterilor.  +  Articolul 51 (1) Scoaterea dosarelor din incinta Curţii Constituţionale este interzisă. (2) Dosarele vor fi puse la dispoziţia părţilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora pentru studiu în incinta Compartimentului grefă, registratură şi arhivă în timpul programului de lucru cu publicul, după identificarea şi notarea prenumelui şi numelui persoanelor care le solicită, verificându-se actele de identitate, procurile sau delegaţiile, precum şi integralitatea dosarului la restituire. Grefierul registrator supraveghează studiul dosarelor. (3) La solicitarea părţilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora, preşedintele poate dispune eliberarea de copii de pe actele din dosarul Curţii Constituţionale.  +  Secţiunea a 3-a Activitatea în timpul şedinţei de dezbateri  +  Articolul 52Magistratul-asistent care a pregătit dezbaterile intră în sala de şedinţă înainte de începerea dezbaterilor, preluând dosarele în care a fost desemnat.  +  Articolul 53 (1) După deschiderea şedinţei, preşedintele Curţii Constituţionale dispune strigarea dosarelor de către magistraţii-asistenţi în ordinea stabilită în lista de şedinţă. Preşedintele, la cererea părţilor sau din oficiu, poate dispune strigarea unor dosare peste rând sau lăsarea mai la urmă. (2) În fiecare cauză, magistratul-asistent face apelul părţilor, după care referă asupra modului în care s-au îndeplinit procedura de citare şi măsurile dispuse de Curtea Constituţionale, precum şi asupra obiectului cauzei şi stadiului în care se află judecata acesteia. (3) Magistratul-asistent duce la îndeplinire, în fiecare dosar, prevederile art. 56 din Legea nr. 47/1992, republicată.  +  Articolul 54 (1) În cazul în care s-a dispus amânarea dezbaterilor sau a pronunţării asupra cauzei, magistratul-asistent va trece în condica şedinţelor de judecată termenul fixat, iar în termen de 24 de ore va întocmi încheierea de amânare, cu indicarea motivului care a determinat această măsură. (2) După redactarea încheierii, magistratul-asistent predă dosarul grefierului, în vederea îndeplinirii procedurii de citare, după caz, şi va asigura îndeplinirea celorlalte măsuri dispuse de Curtea Constituţională.  +  Articolul 55Personalul auxiliar de specialitate desemnat să asiste la şedinţa de judecată anunţă publicului din sală intrarea şi retragerea Plenului Curţii Constituţionale. La intrarea şi la retragerea Plenului Curţii Constituţionale, publicul se ridică în picioare.  +  Secţiunea a 4-a Activitatea în timpul şedinţei de deliberare  +  Articolul 56 (1) Deliberarea se face în secret şi la ea vor fi prezenţi numai judecătorii care au participat la dezbateri şi magistratul-asistent desemnat în dosar. (2) În cazul în care nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri sau în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, pronunţarea asupra cauzei va fi amânată pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi consemnată într-o încheiere redactată de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat această măsură. (3) Dacă în cursul deliberării se constată necesitatea lămuririi suplimentare a unor aspecte sau nu se întruneşte majoritatea prevăzută la art. 51 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, preşedintele Curţii Constituţionale poate dispune redeschiderea dezbaterilor, stabilind noul termen de judecată. Magistratul-asistent va redacta încheierea, cu indicarea motivului care a determinat această măsură. Dispoziţiile art. 54 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), încheierile se redactează în termen de 24 de ore, iar termenele fixate se consemnează în condica şedinţelor de judecată.  +  Articolul 57Magistratul-asistent asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 59 din Legea nr. 47/1992, republicată.  +  Secţiunea a 5-a Activitatea ulterioară şedinţei de pronunţare  +  Articolul 58 (1) Actele Curţii Constituţionale se redactează în numărul de exemplare necesar spre a asigura păstrarea lor la dosar, comunicarea acestora, în cazurile prevăzute de lege, şi trimiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 31 din Legea nr. 47/1992, republicată, decizia Curţii Constituţionale se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi autorităţilor publice implicate. (3) Deciziile pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate prevăzut la art. 146 lit. d) din Constituţia României, republicată, se vor comunică instanţei care a sesizat Curtea Constituţională sau Avocatului Poporului, după caz. (4) După redactarea deciziei, hotărârii, avizului sau a încheierii, magistratul-asistent restituie dosarul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă.  +  Articolul 59Restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarele Curţii Constituţionale se încuviinţează de preşedintele Curţii, pe baza unei cereri motivate, formulate de petiţionar, şi numai dacă actul poate fi păstrat în copie, fără ca prin aceasta să se producă o vătămare părţilor din proces. Copia de pe act se va certifica pentru conformitate de grefierul-şef, care va aplica ştampila Curţii Constituţionale pe fiecare filă.  +  Capitolul VIII Răspunderea disciplinară  +  Articolul 60Regulile de procedură privind răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului Curţii Constituţionale sunt stabilite prin prezentul regulament.  +  Articolul 61 (1) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia, prin care au fost încălcate normele legale, regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, hotărârile Plenului Curţii Constituţionale, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă, ordinele preşedintelui, dispoziţiile conducătorilor ierarhici sau îndatoririle prevăzute în fişa postului, după caz. (2) Personalul Curţii Constituţionale este obligat să păstreze confidenţialitatea activităţii, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii sau prezentului regulament, aceasta are caracter public. (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (2) atrage răspunderea disciplinară.  +  Articolul 62Judecătorii Curţii Constituţionale răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăţie, a dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 47/1992, republicată.  +  Articolul 63 (1) Pornirea acţiunii disciplinare împotriva judecătorilor Curţii Constituţionale se poate face numai pe baza unei sesizări scrise şi semnate. (2) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale numeşte, prin ordin, o comisie de cercetare disciplinară, formată din 3 judecători, pentru a examina cele sesizate. (3) Dacă sesizarea îl priveşte pe preşedintele Curţii Constituţionale, desemnarea celor 3 judecători revine Plenului Curţii şi se face prin tragere la sorţi, care va fi consemnată într-o hotărâre. (4) Unul dintre cei 3 judecători va fi desemnat ca preşedinte al comisiei de cercetare disciplinară. (5) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia. Comisia de cercetare disciplinară poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. (6) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, judecătorul va fi convocat în scris de comisia de cercetare disciplinară, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. (7) Neprezentarea judecătorului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (6) fără un motiv obiectiv ori refuzul acestuia de a face declaraţii se va consemna într-un proces verbal, neîmpiedicând finalizarea cercetării. (8) În cursul cercetării disciplinare prealabile judecătorul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei desemnate să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. (9) În situaţia în care comisia de cercetare disciplinară consideră că sesizarea este neîntemeiată, va întocmi un raport prin care va propune Plenului Curţii Constituţionale clasarea cauzei. Plenul, în termen 20 de zile de la data luării la cunoştinţă a raportului comisiei de cercetare, se va pronunţa asupra propunerii cuprinse în raport, printr-o hotărâre, care se va comunică persoanei cercetate. (10) În cazul în care comisia de cercetare disciplinară consideră că sesizarea este întemeiată, va întocmi un raport care, împreună cu dosarul, se prezintă Plenului Curţii Constituţionale. Plenul, în termen 20 de zile de la data luării la cunoştinţă a raportului comisiei de cercetare, va soluţiona acţiunea disciplinară, printr-o hotărâre, care se va comunică în scris celui sancţionat în termen de 5 zile de la adoptare. Hotărârea produce efecte de la data comunicării. (11) Acţiunea disciplinară, iniţiată în condiţiile alin. (2) sau (3), după caz, poate fi exercitată în termenul de prescripţie de cel mult un an de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare de către preşedintele sau Plenul Curţii Constituţionale, după caz, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii faptei.  +  Articolul 64 (1) Plenul Curţii Constituţionale poate aplica judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertisment; b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni; c) încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale. (2) În cazul aplicării sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c), dispoziţiile art. 67 şi 68 din Legea nr. 47/1992, republicată, se vor aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 65 (1) Hotărârea prin care se constată abaterea disciplinară şi se aplică sancţiunea se adoptă cu votul majorităţii judecătorilor. (2) Hotărârea prin care se dispune sancţionarea va cuprinde următoarele: a) descrierea faptei supuse cercetării disciplinare şi încadrarea juridică a acesteia; b) temeiul de drept al aplicării sancţiunii; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător; d) sancţiunea aplicată, cu indicarea motivelor care au stat la baza aplicării acesteia; e) calea de atac, termenul în care hotărârea poate fi atacată şi instanţa competentă să judece calea de atac.  +  Articolul 66 (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 65 se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Recursul suspendă executarea hotărârii Plenului Curţii Constituţionale de aplicare a sancţiunii disciplinare. (3) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (1) este irevocabilă.  +  Articolul 67 (1) Stabilirea abaterilor disciplinare săvârşite de secretarul general şi aplicarea sancţiunii sunt de competenţa Plenului Curţii Constituţionale, care va hotărî pe baza unui raport întocmit de o comisie de cercetare disciplinară formată din 3 judecători, numită, prin ordin, de preşedintele Curţii. (2) Dispoziţiile art. 63 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 68 (1) Plenul Curţii Constituţionale, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii judecătorilor, poate aplica secretarului general, în funcţie de gravitatea abaterii, următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertisment; b) diminuarea drepturilor salariale lunare brute cu 5-10%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni; c) revocarea din funcţie. (2) Dispoziţiile art. 65 se aplică în mod corespunzător. (3) Împotriva hotărârii Plenului Curţii Constituţionale se pot exercita căile de atac în condiţiile legii.  +  Articolul 69 (1) Magistraţii-asistenţi răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a dispoziţiilor Legii nr. 47/1992, republicată, ale Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament. (2) Dispoziţiile art. 63 se aplică în mod corespunzător. (3) Comisia de cercetare disciplinară va solicita punctul de vedere al Corpului magistraţilor-asistenţi cu privire la sesizarea care a stat la baza pornirii acţiunii disciplinare. (4) În urma efectuării cercetării disciplinare prealabile, comisia de cercetare disciplinară întocmeşte un raport, care va fi înaintat preşedintelui Curţii Constituţionale, în vederea aplicării sancţiunii disciplinare. Preşedintele Curţii Constituţionale, în termen 20 de zile de la data luării la cunoştinţă despre raportul comisiei de cercetare, va soluţiona acţiunea disciplinară printr-un ordin sau, după caz, va sesiza Plenul Curţii Constituţionale, care va soluţiona acţiunea disciplinară în termen de 10 zile, prin hotărâre. (5) Ordinul prin care se soluţionează acţiunea disciplinară sau se constată sancţiunea disciplinară dispusă se va comunică, în scris, celui sancţionat în termen de 5 zile de la emitere. Ordinul preşedintelui produce efecte de la data comunicării.  +  Articolul 70 (1) În funcţie de gravitatea abaterii, magistraţilor-asistenţi li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertisment; b) diminuarea drepturilor salariale cu până la 15% pe o perioadă de 1-3 luni; c) revocarea din funcţia de conducere; d) excluderea din magistratură. (2) Aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este de competenţa preşedintelui Curţii Constituţionale, iar pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) competenţa aparţine Plenului Curţii Constituţionale. (3) Dispoziţiile art. 65 şi 66 se aplică în mod corespunzător. (4) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură, preşedintele Curţii Constituţionale emite ordinul de eliberare din funcţie după expirarea termenului prevăzut la art. 66 alin. (1) sau după comunicarea hotărârii irevocabile pronunţate în cauză, după caz.  +  Articolul 71 (1) Personalul auxiliar de specialitate al Curţii Constituţionale răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a dispoziţiilor Legii nr. 47/1992, republicată, ale Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor prezentului regulament. (2) Pornirea acţiunii disciplinare împotriva personalului auxiliar de specialitate al Curţii Constituţionale se poate face numai pe baza unei sesizări scrise şi semnate. (3) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale numeşte, prin ordin, o comisie de cercetare disciplinară, formată din 3 membri, pentru a examina cele sesizate. (4) Dispoziţiile art. 63 alin. (5), (6), (7) şi (8), precum şi cele ale art. 88 din Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (5) În urma efectuării cercetării disciplinare prealabile, comisia de cercetare disciplinară întocmeşte un raport, care va fi înaintat preşedintelui Curţii Constituţionale, în vederea aplicării sancţiunii disciplinare.  +  Articolul 72 (1) Preşedintele Curţii Constituţionale poate aplica personalului auxiliar de specialitate al Curţii, în funcţie de gravitatea abaterii, următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertisment; b) reducerea cu 5-15% a salariului şi/sau a indemnizaţiei de conducere, pe o durată de 1-3 luni; c) retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesională în cadrul aceleiaşi funcţii, pe o durată de 1-3 luni; d) revocarea din funcţia de conducere; e) excluderea din profesie. (2) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare de către preşedinte, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii acesteia. (3) Sancţiunea disciplinară se dispune prin ordin, dispoziţiile art. 89 alin. (2), (3), (4) şi (5) din Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 73 (1) Personalul contractual din cadrul Curţii Constituţionale răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a dispoziţiilor prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară. (2) Pornirea acţiunii disciplinare împotriva personalului contractual al Curţii Constituţionale se poate face numai pe baza unei sesizări scrise şi semnate. (3) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale numeşte, prin ordin, o comisie de cercetare disciplinară, formată din 3 membri, pentru a examina cele sesizate. (4) Dispoziţiile art. 250-252 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, se aplică în mod corespunzător. (5) Preşedintele Curţii Constituţionale poate aplica personalului contractual al Curţii, în funcţie de gravitatea abaterii, următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertismentul scris; b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. (6) Sancţiunea disciplinară se dispune prin ordin, dispoziţiile art. 249 din Legea nr. 53/2003, republicată, aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 74 (1) Personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi din cadrul Curţii Constituţionale răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a dispoziţiilor prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară. (2) Dispoziţiile art. 73 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 75Hotărârile Plenului Curţii Constituţionale sau ordinele preşedintelui prin care s-a constatat săvârşirea abaterilor disciplinare se comunică, sub semnătură, persoanelor care au fost cercetate şi sancţionate ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa acestora.  +  Articolul 76Pentru toate categoriile de personal, sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă celui în cauză nu i s-a aplicat o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 77Structura organizatorică a Curţii Constituţionale este stabilită potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 78Curtea Constituţională stabileşte relaţii de cooperare cu autorităţi similare din străinătate şi poate deveni membră a unor organizaţii internaţionale din domeniul justiţiei constituţionale.  +  Articolul 79Agenţii autorităţilor de ordine publică nu pot intră în sediul Curţii Constituţionale decât cu aprobarea preşedintelui acesteia.  +  Articolul 80Modelul robei şi al insignelor judecătorilor şi ale magistraţilor-asistenţi se aprobă de Plenul Curţii Constituţionale. Costul confecţionării robelor şi al insignelor se suportă din bugetul Curţii Constituţionale, potrivit legii.  +  Articolul 81Celelalte regulamente privind activitatea Curţii Constituţionale se aprobă de Plen, cu votul majorităţii judecătorilor.  +  Articolul 82În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament se va elabora procedura referitoare la eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale.  +  Articolul 83În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament se va elabora regulamentul de ordine interioară al Curţii Constituţionale.  +  Articolul 84În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament se va realiza inventarul tuturor bunurilor aflate în gestiunea bibliotecii Curţii Constituţionale pentru ca, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, aceasta să fie predată de Serviciul administrativ şi achiziţii publice şi preluată de Compartimentul cercetare, documentare şi bibliotecă.  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Curţii Constituţionale -------