HOTĂRÂRE nr. 166 din 13 martie 2012privind darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" a bunului imobil trecut în domeniul public al statului în vederea realizării obiectivului de investiţie de interes naţional şi de utilitate publică "Amenajare albie râu Siret la Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" a unui imobil situat în comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Alexandru Ioan Cuza nr. 38 din 25 noiembrie 2010, în vederea realizării, în condiţiile legii, a obiectivului de investiţie de interes naţional şi de utilitate publică "Amenajare albie râu Siret la Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi."  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:--------------p. Ministrul mediului şi pădurilor,Marin Anton,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 martie 2012.Nr. 166.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statuluidat în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
    Denumirea bunului imobil care se transmite Localizare Persoana juridică de la care se transmite bunul Persoana juridică la care se transmite bunul Caracteristi- cile tehnice ale bunului transmis
    Teren; cod de clasi- ficare 8.05.01 Extravilan sat Şcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi Consiliul Lo- cal al Comunei Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi CIF: 4540941/ 1993 Administraţia Naţională "Apele Române" CUI: RO 24326056/ 2008 Suprafaţa te- renului = 35.828 mý, păşune, CF nr. 60915, parcela 1P
    ------