HOTĂRÂRE nr. 142 din 13 martie 2012privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 15 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 117 alin. (2) şi (3) şi al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (5) şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central, constituit la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, altele decât cele de la alin. (1), se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 2 (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii. (2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Membrii birourilor electorale de circumscripţie beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de activitatea acestor birouri primesc o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate. (5) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. (6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform art. 1 alin. (1). (7) Membrilor birourilor electorale de circumscripţie, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în fiecare zi de activitate 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări. (8) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în ziua votării 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea şi gustări. (9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor electorale. (10) Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare. (11) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. (12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) şi (5), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi beneficiază de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice. (13) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4), (5) şi (12) şi a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) şi (8) se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 3 (1) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2012, se suplimentează bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Sumele puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) şi rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4 (1) Efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparenţă. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, din 2 reprezentanţi ai Clubului Român de Presă şi un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente. (3) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către preşedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizaţiile neguvernamentale, Clubul Român de Presă şi Autoritatea Electorală Permanentă. (4) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desemnează preşedintele dintre membrii nominalizaţi potrivit alin. (3).  +  Articolul 5Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună.  +  Articolul 6În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, consumul lunar de carburanţi şi cheltuielile privind convorbirile telefonice, corespunzătoare lunilor martie-iunie 2012, se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice implicate în organizarea alegerilor.  +  Articolul 7 (1) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice cărora le-au fost alocate fonduri, potrivit anexei, comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia fondurilor prevăzute în bugetul local pentru organizarea procesului electoral, respectiv cheltuielile efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital.  +  Articolul 8Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1) răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2012 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Gabriel Bercap. Preşedintele AutorităţiiElectorale Permanente,Marian MuhuleţSecretarul general al Guvernului,Dezsi Attilap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 martie 2012.Nr. 142.  +  Anexă
                                                                        - mii lei -
    ┌────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────┬──────┐│ INSTITUŢIA │Capitol│ Cheltuieli │TOTAL ││ │ ├────────┬────────┬────────────┤ ││ │ │Personal│ Bunuri │ Active │ ││ │ │ │ şi │nefinanciare│ ││ │ │ │servicii│ │ │├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│1. Ministerul Administraţiei şi │ │ │ │ │ ││Internelor │ │ 1.656│ 77.369│ 2.709│81.734│├──┬─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │1) Instituţiile prefectului │ 51.01│ 0│ 49.200│ 0│49.200││ │şi aparatul central ├───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │2) Biroul Electoral Central │ 51.01│ 920│ 2.000│ 500│ 3.420│├──┴─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ TOTAL CAP. 51.01: │ 51.01│ 920│ 51.200│ 500│52.620│├──┬─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │1) Inspectoratul General al │ │ │ │ │ ││ │Poliţiei Române │ 61.01│ 533│ 15.946│ 0│16.479││ ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │2) Inspectoratul General al │ │ │ │ │ ││ │Jandarmeriei Române │ 61.01│ 137│ 6.476│ 550│ 7.163││ ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │3) Direcţia pentru Evidenţa │ │ │ │ │ ││ │Persoanelor şi Administrarea │ │ │ │ │ ││ │Bazelor de Date │ 61.01│ 0│ 1.238│ 1.659│ 2.897││ ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │4) Oficiul Român pentru │ │ │ │ │ ││ │Imigrări │ 61.01│ 0│ 35│ 0│ 35││ ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │5) Direcţia generală │ │ │ │ │ ││ │logistică │ 61.01│ 0│ 181│ 0│ 181│├──┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │6) Inspectoratul General │ │ │ │ │ ││ │pentru Situaţii de Urgenţă │ 61.01│ 66│ 1.333│ 0│ 1.399│├──┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │7) Inspectoratul General al │ │ │ │ │ ││ │Poliţiei de Frontieră │ 61.01│ 0│ 900│ 0│ 900│├──┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ │8) Aparatul central │ 61.01│ 0│ 60│ 0│ 60│├──┴─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ TOTAL CAP. 61.01: │ 61.01│ 736│ 26.169│ 2.209│29.114│├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│2. Secretariatul General al │ │ │ │ │ ││Guvernului │ 51.01│ 12│ 4.104│ 3.981│ 8.097│├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ - Institutul Naţional de │ │ │ │ │ ││Statistică │ 51.01│ 12│ 4.104│ 3.981│ 8.097│├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│3. Autoritatea Electorală │ │ │ │ │ ││Permanentă │ 51.01│ 31│ 1.007│ 6.583│ 7.621│├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│4. Serviciul de Telecomunicaţii │ │ │ │ │ ││Speciale │ 61.01│ 0│ 2.141│ 271│ 2.412│├────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤│ TOTAL GENERAL: │ │ 1.699│ 84.621│ 13.544│99.864│└────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴──────┘---------