DECRET nr. 210 din 14 iunie 1960privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 17 iunie 1960     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Deţinerea, cu orice titlu, a mijloacelor de plată străine şi a metalelor preţioase, precum şi operaţiile de orice fel cu acestea constituie monopol valutar de stat şi sînt interzise, cu excepţiile expres prevăzute de lege.Politica de stat cu privire la operaţiile cu mijloace de plată străine, cu metale preţioase şi pietre preţioase se realizează prin Ministerul Finanţelor şi Banca de Stat a Republicii Populare Române, potrivit legilor lor de organizare.În exercitarea monopolului valutar de stat, Banca de Stat a Republicii Populare Române are dreptul exclusiv de a efectua cumpărări şi vinzari de mijloace de plată străine şi de metale preţioase, precum şi de a face decontările cu strainatatea.Cursul oficial al valutelor se stabileşte de către Banca de Stat a Republicii Populare Române, potrivit normelor legale în vigoare.Introducerea în ţara şi scoaterea din ţara de moneda românească sînt interzise, în afară de cazurile prevăzute prin legi speciale.  +  Articolul 2Prin mijloace de plată străine, în sensul prezentului decret, se înţeleg: a) biletele de banca şi monedele de orice fel, emise în străinătate, cu putere circulatorie, precum şi cele fără putere circulatorie, care pot fi preschimbate în bilete de banca sau monede cu putere circulatorie; b) înscrisurile, ca: ordinele sau dispoziţiile de plată, mandatele, acreditivele, scrisorile de credit, cecurile, biletele la ordin, cambiile, orice efecte de comerţ, precum şi orice alte înscrisuri cuprinzînd obligaţii de plată, exprimate în moneda străină, dacă emitentul are domiciliul sau dacă locul plăţii este în ţara străină; c) disponibilităţile de moneda străină, aflate în conturi sau sub orice formă, în străinătate.  +  Articolul 3Se asimilează mijloacele de plată străine: a) orice drepturi sau obligaţii patrimoniale, indiferent de felul sau forma în care sînt exprimate, ce pot fi realizate sau lichidate în străinătate, sau referitoare la bunuri aflate în străinătate, dacă aceste drepturi sau obligaţii aparţin unor persoane cu domiciliul în ţara sau aflate temporar în ţara de mai mult de un an; b) hirtiile de valoare emise de Statul român sau de orice persoană juridică română a căror valoare este exprimată în lei şi plătibile în ţara, dacă aceste hîrtii sînt introduse în ţara; c) sumele de bani, indiferent în ce moneda, cuvenite în ţara persoanelor domiciliate în străinătate sau aflate temporar în ţara, pînă la un an, ori persoanelor arătate în cap. 5.Termenul prevăzut la lit. a şi c poate fi prelungit de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 4Prin metale preţioase, în sensul prezentului decret, se înţeleg: a) aurul, platina şi metalele din grupa platinei-paladium, osmium, iridium, rhodium, ruthenium în orice stare s-ar afla: pura, aliaje, nativa, în minereuri, nisipuri, concentrate, saruri, soluţii şi alte asemenea şi în orice formă s-ar găsi ca: lingouri, bare, sirma, plăci, foita, deşeuri, aur dentar, obiecte de laborator, obiecte de uz casnic, de arta, de cult, bijuterii, ceasornice cu capace şi carcasa din aur sau platina, orice alte obiecte de uz personal, aparate, dispozitive, utilaje, părţi sau resturi din acestea şi alte asemenea, indiferent de conţinutul lor în metal pretios fin, precum şi monedele din medaliile de aur, dacă nu se încadrează în prevederile art. 2, lit. a; b) argintul în bare, lingouri sau în orice alta forma s-ar găsi în fazele procesului sau de producţie, precum şi aparatele, dispozitivele şi utilajele din argint.Nu se considera ca fiind obiecte confectionate din metale preţioase - făcînd excepţie de la dispoziţiile alin. 1, lit. a - bijuteriile, obiectele de arta, de cult, de uz casnic sau personal, cînd: a) titlul aliajului cu aur, din care sînt confectionate, este sub 375% pentru aur, sau b) au părţi de aliaj din aur, cu titlurile legale, în proporţie mai mica de 25% din greutatea totală a obiectelor.  +  Articolul 5Prin pietre preţioase, în sensul prezentului decret, se înţeleg: diamantele, briliantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale.  +  Articolul 6Este ingaduit oricărei persoane să deţină: a) bijuterii sau obiecte de arta, de cult, de uz casnic, sau personal, ori lucrări vechi dentare, confectionate din aur sau platina, ori cu adaos de aur sau platina; b) salbe confectionate din ducati (galbeni) mari austrieci şi ducati (galbeni) mici austrieci şi unguresti, precum şi ducatii (galbenii) gauriti, cu toarta sau în rama, desprinsi din salba ori montati în cercei, toate acestea numai dacă sînt destinate a servi ca podoaba; c) mahmudele şi icusari; d) bijuterii confectionate din monede de aur batute pînă în anul 1800 inclusiv;Obiectele arătate în prezentul articol nu sînt supuse obligaţiei de predare către Banca de Stat a R.P.R. sau unităţilor de stat anume autorizate, prevăzute în art. 9, lit. b.Transmiterea sau dobindirea bijuteriilor şi a celorlalte obiecte arătate în alin. 1 lit. a-d inclusiv, precum şi cea privind pietrele preţioase, efectuate de persoane fizice, dacă dobindirea nu s-a făcut în scop de revinzare, este ingaduita, fără nici o autorizare.  +  Articolul 7Persoanele fizice şi juridice particulare pot deţine, cu autorizarea Băncii de Stat a R.P.R., aparate, dispozitive şi utilaje, inclusiv obiecte de laborator din metale preţioase, necesare activităţii lor, sau dacă acestea servesc unor scopuri ştiinţifice.De asemenea, pot fi deţinute colectiile numismatice, recunoscute ca atare de către banca de Stat a R.P.R. care are, în mod exclusiv, calitatea de a elibera autorizaţiile nominale de păstrare.În lipsa autorizării, obiectele prevăzute în prezentul articol trebuie predate Băncii de Stat a R.P.R. sau unităţilor de stat anume autorizate, în termen de 60 zile de la dobîndire sau deindata în caz de retragere a autorizării.  +  Articolul 8Organizaţiile de cult pot deţine obiecte de cult din metale preţioase în orice cantitate şi sînt obligate să deţină evidenta acestora. Orice asemenea obiect trebuie înregistrat într-un registru special de evidenta, imediat după dobîndire.Pentru obiectele de cult din metale preţioase aflate în patrimoniul organizaţiilor de cult, la data intrării în vigoare a prezentului decret, înregistrarea se va face în termen de 60 zile de la această dată.Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în alin. 1 şi 2 se asimilează cu încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 9.  +  Capitolul 2 Obligaţiile şi drepturile celor care dobîndesc sau deţin mijloace de plată străine şi metale preţioase  +  Articolul 9Cei care dobîndesc în condiţiile legii mijloace de plată străine sau metale preţioase, ori care produc asemenea metale, au următoarele obligaţii: a) sa predea Băncii de Stat a R.P.R. în termen de 30 zile, mijloacele de plată străine enumerate în art. 2 lit. a agreate de acestea; mijloacele de plată străine neagreate de Banca de Stat a R.P.R. se vor depune spre valorificare, potrivit instrucţiunilor de aplicare a prezentului decret; b) sa predea Băncii de Stat a R.P.R. sau unităţilor de stat anume autorizate, în termen de 60 zile, metalele preţioase care nu provin din producţie şi imediat pe acelea care provin din producţie; c) sa cedeze Băncii de Stat a R.P.R., în termen de 60 zile, disponibilităţile arătate în art. 2 lit. c, precum şi sumele constituind venituri din bunuri imobiliare aflate în străinătate sau contravaloarea drepturilor valorificate privind asemenea bunuri, dînd şi dispoziţii corespunzătoare debitorilor respectivi; d) sa declare şi totodată sa dea mandat de încasare sau valorificare Băncii de Stat a R.P.R., în termen de 60 zile, pentru mijloacele de plată arătate în art. 2 lit. b; e) sa declare Băncii de Stat a R.P.R., în termen de 60 zile, orice alte mijloace de plată străine reprezentind active, la care se referă art. 3 lit. a.  +  Articolul 10Prin derogare de la dispoziţiile art. 9, întreprinderile de stat pentru comerţul exterior şi celelalte organizaţii socialiste care realizează devize din operaţii cu strainatatea sînt obligate să le cedeze Băncii de Stat a R.P.R., imediat după realizare.Organizaţiile socialiste nu sînt supuse obligaţiilor arătate în art. 9 pentru metalele preţioase ce le-au fost repartizate prin dispoziţii speciale.Regimul cantităţilor de metale preţioase nefolosite şi al deşeurilor, regimul aparatelor, dispozitivelor şi utilajelor din metale preţioase aflate în orice stare la organizaţiile socialiste sau care vor intra în folosinţă lor, precum şi al colectiilor numismatice, se reglementează prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 11Toate termenele stabilite în art. 9 curg de la data dobîndirii mijloacelor de plată străine şi a metalelor preţioase.Prin data dobîndirii, în ce priveşte mijloacele de plată la care se referă art. 3 lit. a, se înţelege, în sensul prezentului decret, data la care titularul din ţara a luat cunoştinţa de dreptul sau printr-o comunicare oficială, dintr-un act oficial sau din orice alt act emanat de la o instituţie autorizata.  +  Articolul 12Mijloacele de plată străine, precum şi metalele preţioase, predate ori cedate, vor fi plătite la cursurile în vigoare cu prima stabilită prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri pentru valutele străine, respectiv la preţurile în vigoare pentru metalele preţioase.Sumele nete realizate din valorificarea mijloacelor de plată străine, potrivit art. 9 lit. c şi d, vor fi decontate în lei beneficiarilor, îndată ce Banca de Stat a R.P.R. va putea dispune de ele.  +  Capitolul 3 Operaţiile cu mijloacele de plată străine, metale preţioase şi pietre preţioase  +  Articolul 13Prin operaţii cu mijloace de plată străine, cu metale preţioase sau pietre preţioase, se înţeleg orice acte sau fapte care dau naştere, modifica sau sting drepturi sau obligaţii referitoare la mijloacele de plată străine la cele asimilate lor, precum şi la metalele preţioase.Se asimilează acestor operaţii: a) introducerea în ţara sau scoaterea din ţara de înscrisuri reprezentind mijloace de plată străine; b) scoaterea din ţara de metale preţioase sau pietre preţioase; c) producţia, prin orice metoda, şi extragerea de metale preţioase, inclusiv afinarea, precum şi orice tratament al minereurilor şi nisipurilor, în scopul obţinerii metalelor preţioase; d) prelucrarea sau folosirea în industrie a metalelor preţioase, precum şi transformarea, repararea şi orice alte lucrări cu metale preţioase sau pietre preţioase; e) mijlocirea cumpărării sau a vinzarii de mijloace de plată străine, metale preţioase sau pietre preţioase; f) transportul fizic, precum şi încredinţarea sau primirea în vederea transportului fizic, a mijloacelor de plată străine în art. 2 lit. a şi b, precum şi al metalelor preţioase, supuse obligaţiei de predare.  +  Articolul 14Operaţiile cu metale preţioase, obiecte şi bijuterii din metale preţioase, inclusiv cele confectionate din argint, sau operaţiile cu pietre preţioase, ca acte de comerţ sau ca îndeletnicire mestesugareasca ori industriala, nu sînt ingaduite decît în sectorul socialist.Repartizarea aurului dentar către policlinici, laboratoare şi populaţie, precum şi evidenta şi modul de autorizare a prelucrării aurului dentar se stabilesc prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 15Orice operaţii cu mijloace de plată străine, cu metale preţioase sau pietre preţioase se pot efectua numai cu autorizarea Ministerului Finanţelor Banca de Stat a R.P.R. efectuează direct, fără autorizarea prevăzută în alin. 1: a) plăţile în străinătate ale statului, întreprinderilor de stat pentru comerţul exterior şi ale celorlalte organizaţii socialiste care fac operaţii cu strainatatea, în cadrul prevederilor actelor normative referitoare la asemenea plati; b) operaţiile autorizate prin Statutul Băncii de Stat a R.P.R.; c) operaţiile prevăzute prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 16Următoarele operaţii cu caracter tehnic bancar sînt supuse autorizării exclusive a Băncii de Stat a R.P.R.; a) importul şi exportul de titluri, acţiuni, obligaţii şi cupoanele lor, precum şi viramentul lor în conturi; b) emiterea de cambii, trate şi acceptarea acestora în valută, în favoarea unor beneficiari din străinătate.  +  Articolul 17Actele juridice, efectuate fără autorizare, în legătură cu operaţiile arătate în art. 15 şi 16, sînt nule de drept, independent de sancţiunile penale.  +  Articolul 18Nu sînt supuse autorizării: a) folosirea sumelor de lei cuvenite în ţara persoanelor domiciliate în străinătate, constituind venituri din bunuri imobiliare situate în ţara, ori reprezentind produsul valorificării unor bunuri situate în ţara sau a succesiunilor deschise în ţara, ori avînd orice alta provenienţă legală; b) darurile, precum şi transmiterea cu titlu de moştenire, dacă aceste operaţii privesc colectiile numismatice; c) operaţiile arătate în art. 6 alineatul ultim; d) operaţiile arătate în art. 13 lit. f făcute în vederea îndeplinirii obligaţiilor de predare sau cedare către Banca de Stat a R.P.R. sau unităţile de stat anume autorizate; e) orice alte operaţii prevăzute în instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 19Sumele pentru care s-a obţinut aprobarea de transfer sau de plată nu vor putea fi folosite decît în condiţiile şi în scopul pentru care au fost acordate. Decontarea acestor sume se va face potrivit instrucţiunilor de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 20Analiza şi marcarea metalelor preţioase sub orice formă se efectuează numai de Banca de Stat.  +  Capitolul 4 Dispoziţii aplicabile călătorilor  +  Articolul 21Persoanele domiciliate în Republica Populara Română care călătoresc în străinătate, sînt obligate, la înapoierea în ţara, sa declare organelor vamale toate mijloacele de plată străine şi metalele preţioase, cu excepţia acelora prevăzute în art. 6 lit. a-d, inclusiv, pe care le au asupra lor.După intrarea în ţara, călătorii arătaţi în prezentul articol au obligaţia de a se conformă dispoziţiilor art. 9, termenele prevăzute curgînd de la data intrării în ţara.  +  Articolul 22La intrarea în ţara, călătorii cu domiciliul în străinătate sînt obligaţi sa declare organelor vamale toate mijloacele de plată străine, metalele preţioase şi pietrele preţioase pe care le au asupra lor.După intrarea în ţara, călătorii arătaţi în prezentul articol pot sa valorifice mijloacele de plată străine, metalele preţioase şi pietrele preţioase numai la Banca de Stat a R.P.R. sau la unităţile de stat anume autorizate.Valorificarea în alt mod decît cele arătate în alin. 2 nu este permisă decît cu autorizarea prealabilă prevăzută în art. 15, excepţia din articolul 18 lit. c nefiind aplicabilă.  +  Articolul 23Prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret se vor prevedea înscrisurile din cele arătate în art. 2 lit. b, care trebuie depuse la organele vamale, în vederea obţinerii autorizaţiei legale de introducere a lor în ţara de către călătorii prevăzuţi în articolele 21 şi 22.  +  Articolul 24Mijloacele de plată străine, metalele preţioase şi pietrele preţioase declarate sau depuse organelor vamale vor putea fi scoase din ţara de călătorul cu domiciliul în străinătate, fără a fi necesară vreo autorizare în acest scop, în termen de un an de la data intrării sale în Republica Populara Română; acest termen va putea fi prelungit pentru motive temeinice de Ministerul Finanţelor.În caz de depasire a termenului arătat în alin. 1, sînt aplicabile dispoziţiile art. 9, precum şi dispoziţiile generale privind regimul mijloacelor de plată străine, al metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase.Sînt exceptaţi de la prevederile art. 9 cetăţenii străini, veniti temporar în Republica Populara Română, în misiune oficială sau prin înţelegere cu organizaţii sau instituţii româneşti, indiferent de durata şederii lor în ţara în scopul îndeplinirii activităţii lor.  +  Articolul 25Sumele în lei efectivi - bilete şi moneda metalică - pe care le au asupra lor călătorii cu domiciliul în Republica Populara Română, la ieşirea din ţara, vor fi depuse contra chitanţa organelor vamale. Depunatorii pot dispune de aceste sume pentru plati în ţara. Sumele nedeclarate se confisca. Se confisca de asemenea şi sumele în lei pe care le au asupra lor, la intrarea în ţara, călătorii de mai sus.  +  Articolul 26Sumele în lei efectivi - bilete şi moneda metalică - pe care le au asupra lor călătorii cu domiciliul în străinătate, la intrarea lor în ţara, se confisca.La ieşirea din ţara, sumele în lei efectivi pe care le au asupra lor călătorii menţionaţi în alin. 1, vor fi depuse Băncii de Stat a R.P.R. sau organelor vamale care le vor vărsa Băncii de Stat a R.P.R., pe numele călătorului. Sumele nedeclarate se confisca.  +  Articolul 27În cazul reglementărilor speciale la care se referă art. 1 alineatul ultim, dispoziţiile art. 25 şi 26 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 28Sumele în lei rămase neutilizate în ţara, de către călătorii cu domiciliul în străinătate, rezultind din vinzari ori transfer de devize, sau din preschimbari de cecuri de călătorie în lei, emise de Banca de Stat a R.P.R., vor putea fi folosite pentru plati în ţara sau vor putea fi transferate în străinătate în valută din care provin.Sumele în lei rămase neutilizate în ţara, provenind din vînzarea metalelor preţioase, se vor putea folosi de asemenea pentru plati în ţara sau vor putea fi transferate în străinătate în valută tarii în care domiciliază călătorii sau în orice valuta pe care aceştia o cer.Sumele în lei rămase neutilizate în ţara, vărsate Băncii de Stat şi care sînt de alta provenienţă decît aceea prevăzută în alineatele 1 şi 2, vor putea fi folosite exclusiv pentru plati în ţara.  +  Articolul 29Dispoziţiile privind mijloacele de plată străine, metalele preţioase şi pietrele preţioase aplicabile personalului imbarcat pe navele sub pavilion român, se stabilesc prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.  +  Capitolul 5 Dispoziţii privind reprezentantele diplomatice, consulare şi comerciale  +  Articolul 30Membrii reprezentantelor diplomatice, consulare şi comerciale ale statelor străine în Republica Populara Română, cetăţenii străini, precum şi membrii familiilor lor, sînt scutiţi de obligaţiile prevăzute în art. 9 ca şi de obligaţia de a declara organelor vamale, la intrarea în ţara, mijloacele de plată străine, metalele preţioase şi pietrele preţioase pe care le au asupra lor.Aceeaşi scutire se aplică şi întregului personal al reprezentantelor diplomatice, consulare şi comerciale ale statelor străine în Republica Populara Română compus din cetăţeni străini, precum şi membrilor familiilor lor, dacă în afară serviciului la reprezentanta nu exercita vreo activitate lucrativă în Republica Populara Română.Persoanele arătate în alineatul 1 şi 2 vor putea scoate, la ieşirea din ţara, fără îndeplinirea vreunei formalităţi, mijloacele de plată străine, metalele preţioase şi pietrele preţioase pe care le au asupra lor, proprietatea lor personală sau care aparţin reprezentantei respective. Valorificarea acestora pe teritoriul Republicii Populare Române se va putea face numai la Banca de Stat a R.P.R., sau la unităţile de stat anume autorizate.Dispoziţiile prevăzute în acest articol se aplică şi cetăţenilor străini, persoane oficiale, posesoare de paşapoarte diplomatice, în misiune temporară, în vizita sau în trecere prin Republica Populara Română, precum şi persoanelor care se bucura de privilegii diplomatice, în baza Convenţiilor internaţionale la care Republica Populara Română a aderat.  +  Articolul 31Ministerul Finanţelor poate acorda scutirea prevăzută în art. 30 şi altor categorii de cetăţeni străini.  +  Capitolul 6 Efectuarea plăţilor în străinătate  +  Articolul 32Orice transfer sau plata comercială şi necomercială în străinătate a statului, întreprinderilor de stat pentru comerţul exterior şi a celorlalte organizaţii socialiste care fac operaţii cu strainatatea, precum şi plăţile necomerciale în străinătate ale particularilor, se fac exclusiv prin Banca de Stat a R.P.R.  +  Capitolul 7 Dispoziţii privind conturile străine  +  Articolul 33Banca de Stat a R.P.R. poate deschide în registrele sale conturi în lei, provenind din operaţii legale, precum şi conturi în moneda străină, pe numele persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul în străinătate.  +  Articolul 34Conturile, care se deschid în registrele Băncii de Stat a R.P.R. în conformitate cu art. 33, pot fi de trei feluri:- conturi "A", ţinute în monede străine liber convertibile sau în lei proveniţi din asemenea monede ori din vinzari de metale preţioase, moneda sau lingouri, cu excepţia argintului;- conturi "B", ţinute în alte monede străine care sînt cotate de Banca de Stat a R.P.R., sau în lei proveniţi din aceste monede;- conturi "C", ţinute în lei de orice alta provenienţă.  +  Articolul 35Disponibilităţile din conturile "A" pot fi folosite, fără autorizarea prevăzută de lege, pentru plati în străinătate, în orice moneda, pentru obţinerea de orice moneda efectivă străină, precum şi pentru orice plati în lei, în ţara.Disponibilităţile din conturile "B" pot fi folosite de asemenea, fără autorizare, pentru plati în străinătate în moneda străină în care disponibilităţile din aceste conturi sînt transferabile, pentru orice plati în lei, în ţara, precum şi pentru stornarea în moneda străină respectiva a soldurilor nefolosite în Republica Populara Română.  +  Articolul 36Disponibilităţile din conturile "C" pot fi folosite numai pentru plati în ţara, fără a fi necesară vreo autorizaţie.Prin derogare de la prevederile alin. 1, viramentele între asemenea conturi de lei şi plăţile în ţara dispuse pentru contul unei alte persoane, domiciliate în străinătate, sînt supuse autorizării potrivit art. 15.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 37Ministerul Finanţelor şi Banca de Stat a R.P.R. exercita controlul operaţiilor cu mijloace de plată străine şi al înregistrărilor în conturi străine în condiţiile ce se vor stabili prin instrucţiunile de aplicare a prezentului decret.Banca de Stat a R.P.R. exercita controlul producţiei, circulaţiei şi prelucrării metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.Ministerul Finanţelor şi Banca de Stat a R.P.R. sînt în drept sa exercite atribuţiile arătate în prezentul articol, în sectorul socialist, indiferent de sistemul căruia aparţin unităţile ce efectuează operaţiile la care se referă controlul, precum şi în sectorul particular.Prin hotărîre, Consiliul de Miniştri poate autoriza şi alte organizaţii de stat să efectueze cumpărări şi vinzari de metale preţioase.  +  Articolul 38Nerespectarea dispoziţiilor prezentului decret, în cazul în care aceasta constituie infracţiune, se pedepseşte în conformitate cu legea penală.  +  Articolul 39În procesele referitoare la infracţiunile prevăzute în art. 38, instanţele judecătoreşti vor cita ca parte vătămată Banca de Stat a R.P.R. în calitate de mandatar a statului.La orice executare silită, cînd bunurile scoase în vînzare sînt bijuterii sau obiecte din metale preţioase ori pietre preţioase, se va cita şi Banca de Stat a R.P.R.  +  Articolul 40Ministerul Finanţelor va putea plati o recompensa pînă la 20% din contravaloarea mijloacelor de plată străină şi metalelor preţioase, celor care au găsit şi predat respectivele valori.Aceste recompense vor fi plătite din sumele realizate prin valorificarea mijloacelor de plată străine şi a metalelor preţioase sus-menţionate.  +  Articolul 41Ministerul Finanţelor şi Banca de Stat a R.P.R. vor da instrucţiuni pentru aplicarea decretului de faţa.  +  Articolul 42Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga următoarele acte normative:- Legea pentru comerţul de devize din 1 octombrie 1932, promulgată prin Decretul nr. 2864;- Regulamentul nr. 39 de aplicare a legii pentru comerţul de devize din 25 octombrie 1932, declarat ca avînd putere de lege prin Legea din 15 aprilie 1937, promulgată prin Decretul nr. 1897;- Legea pentru completarea unor dispoziţii din legea pentru reglementarea comerţului de devize din 15 aprilie 1935, promulgată prin Decretul nr. 1061;- Legea pentru adaugirea unor dispoziţii la legea pentru reglementarea comerţului de devize din 28 martie 1936, promulgată prin Decretul nr. 594;- Legea pentru completarea unor dispoziţii legale privitoare la comerţul de devize din 15 aprilie 1937, promulgată prin Decretul nr. 1897;- Decretul pentru modificarea unor dispoziţii din legile reglementind comerţul devizelor din 9 iulie 1937, promulgat prin Decretul nr.2727;- Legea pentru stabilirea regimului schimburilor cu strainatatea din 3 martie 1940, promulgată prin Decretul nr. 668, în măsura în care conţine dispoziţii contrare prezentului decret;- Legea pentru interzicerea scoaterii din ţara a unor obiecte preţioase din 18 octombrie 1940, promulgată prin Decretul nr. 3494, în măsura în care se referă la metale sau pietre preţioase;- Legea nr. 638 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase din 12 august 1946;- Legea nr. 1058 pentru interzicerea în convenţii a clauzei de plată în aur, monede străine şi medalii comemorative, precum şi a operaţiunilor de gaj pe asemenea valori din 28 decembrie 1946;- Legea nr. 1061 privitoare la regimul mărfurilor aflate în străinătate plătite sau acontate de comercianţi, industriasi şi orice proprietari de mărfuri români, prin devize puse la dispoziţie de Banca Naţionala a României sau prin creditări în cliring din 28 decembrie 1946;- Legea nr. 283 pentru înfiinţarea comisiunii aurului şi devizelor din 15 august 1947;- Legea nr. 284 pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi a altor mijloace de plată străine din 15 august 1947;- Legea nr. 285 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din legea pentru comerţul de devize din 1 octombrie 1932, din 15 august 1947;- Decretul nr. 433 pentru înfiinţarea Comitetului Valutar din 2 decembrie 1949;- Decretul nr. 209 pentru modificarea unor dispoziţii din Legea nr. 284 din 15 august 1947, din legea pentru comerţul de devize, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 285 din 15 august 1947, şi din Legea nr. 638 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase din 10 septembrie 1947;- Decretul nr. 262 pentru autorizarea vinzarii şi stabilirea preţului de vînzare a aurului către populaţie din 16 iulie 1954;- Decretul nr. 263 pentru stabilirea preţului de vînzare a aurului de către întreprinderile şi organizaţiile economice din sectorul socialist din 16 iulie 1954;- Decretul nr. 302 pentru unele măsuri referitoare la obiectele confectionate din metale preţioase, la metalele şi pietrele preţioase din 12 iulie 1955;- Decretul nr. 279 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 638 din 12 august 1946, republicată la 10 septembrie 1946, din 21 iunie 1958;Precum şi orice alte dispoziţii contrare din oricare alte legi.--------------