HOTĂRÂRE nr. 117 din 6 martie 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 8 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este de 528 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. La anexa nr. 1, sintagma "Numărul maxim de posturi: 660 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)" se înlocuieşte cu sintagma "Număr maxim de posturi: 528 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)".3. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Claudia BoghiceviciMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 6 martie 2012.Nr. 117.---------  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea, în coordonarea sau subautoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeA. Instituţii în subordine, cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat:1. Inspecţia Muncii (2.927 posturi)2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (382 posturi): a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est; b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est; c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia; d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia; e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest; f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest; g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru; h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.3. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (1.438 posturi)B. Instituţii în coordonare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - BucureştiC. Instituţii sub autoritate:1. Casa Naţională de Pensii Publice2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă---------