DECIZIE nr. 56 din 26 ianuarie 2012referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2012    Acsinte Gaspar - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Primăria Comunei Vădăstriţa, prin primar, în Dosarul nr. 1.930/104/2010 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Magistratul-asistent învederează Curţii că autorul excepţiei a transmis la dosar un document prin care solicită Curţii Constituţionale să respingă acţiunea reclamantei Organizaţia Judeţeană Olt a Partidului Social Democrat şi să modifice sentinţa prin care Tribunalul Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ a admis acţiunea acesteia şi a obligat, pe de o parte, primarul comunei Vădăstriţa să propună consiliului local al aceleiaşi localităţi să ia act de încetarea mandatului unui consilier local, iar, pe de altă parte, Consiliul Local al Comunei Vădăstriţa să ia act de hotărârea de încetare a mandatului de consilier local. Motivează această cerere prin faptul că reclamanta are un alt reprezentant legal, faţă de care nu s-a făcut dovada că şi-ar fi însuşit acţiunea formulată de cel care a semnat acţiunea iniţială.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii, întrucât excedează competenţei Curţii Constituţionale.Deliberând, Curtea respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de Primăria Comunei Vădăstriţa, prin primar, întrucât vizează exclusiv soluţionarea litigiului aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal. Curtea Constituţională are o competenţă distinctă de cea a instanţelor judecătoreşti, fiind garantul supremaţiei Constituţiei, potrivit art. 142 din Legea fundamentală. În vederea îndeplinirii acestui rol, atribuţiile sale au fost enumerate în Constituţie şi în Legea sa de organizare şi funcţionare nr. 47/1992, Curtea Constituţională asigurând, printre altele, controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului, astfel cum prevede art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. Curtea Constituţională nu deţine însă atribuţii jurisdicţionale, de natura celor specifice instanţelor judecătoreşti, astfel că o cerere prin care se solicită admiterea sau respingerea acţiunii ce formează obiectul litigiului în cadrul căruia a fost ridicată excepţia nu poate fi soluţionată de Curtea Constituţională. Tot astfel, Curtea este ţinută să respecte cadrul procesual fixat de instanţa de judecată care a sesizat-o cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, verificarea calităţii de reprezentant al unei persoane revenind exclusiv instanţei judecătoreşti învestite cu soluţionarea litigiului.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, precizând că textele de lege criticate nu încalcă principiul autonomiei locale, ci reglementează normele de procedură aplicabile în cazul încetării de drept a mandatului de consilier.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 13 decembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 1.930/104/2010, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Primăria Comunei Vădăstriţa, prin primar, într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva sentinţei prin care a fost admisă cererea referitoare la constatarea încetării mandatului unui consilier local înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a excluderii din rândurile partidului pe listele căruia acesta fusese ales.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat încalcă principiul autonomiei locale, întrucât, deşi un consilier local este ales prin vot, direct de către cetăţeni, mandatul acestuia încetează de drept prin voinţa unei organizaţii de partid, în urma excluderii acestuia din partid, iar consiliile locale sunt obligate să voteze încetarea mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a acestuia.Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât, de vreme ce consilierul local nu mai face parte din partidul pe listele căruia a fost ales, înseamnă că nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, care au următorul cuprins:- Art. 9 alin. (3): "(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.";- Art. 12: "(1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative."Autorul excepţiei invocă dispoziţiile din Legea fundamentală cuprinse la art. 120 referitoare la principiile de bază ale administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 enumeră cazurile în care încetează de drept calitatea de consilier local sau judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Textele de lege criticate în prezenta cauză cuprind regulile procedurale ce trebuie urmate subsecvent acestui incident, indiferent de cauza care a condus la pierderea calităţii de consilier, şi au ca scop asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii consiliului local sau judeţean.În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 393/2004, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 436 din 10 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2007, că acestea reglementează procedura constatării încetării mandatului de consilier local sau judeţean înainte de termen, ţinând cont de toate etapele cronologice necesare şi specifice acestui domeniu, fără a afecta funcţionarea administraţiei publice locale şi respectând principiile constituţionale invocate. În plus, Curtea reţine că textul de lege criticat dă expresie prevederilor art. 122 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia "Consiliul judeţean este ales şi funcţionează în condiţiile legii".De altfel, Curtea, prin prisma unor critici similare, s-a pronunţat asupra aceleiaşi probleme de principiu cu ocazia examinării dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004. Astfel, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 14 noiembrie 2007, că dispoziţiile legale referitoare la încetarea de drept a mandatului de consilier local în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic pe listele căruia a fost ales au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor locali de la un partid politic la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul administraţiei publice locale, care să exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa electoratului.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Primăria Comunei Vădăstriţa, prin primar, în Dosarul nr. 1.930/104/2010 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 ianuarie 2012.PREŞEDINTE,ACSINTE GASPARMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu__________