HOTĂRÂRE nr. 88 din 21 februarie 2012privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov", precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Braşov are obligaţia de a menţine destinaţia imobilului preluat potrivit art. 2 şi de a depune diligenţele pentru dezvoltarea infrastructurii prin realizarea construcţiei "Patinoar artificial" şi a celor necesare funcţionării acestuia pentru desfăşurarea competiţiilor sportive. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire al imobilului transmis Consiliului Local al Municipiului Braşov, în conformitate cu destinaţia acestuia. (3) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilul transmis potrivit art. 2 nu este folosit în conformitate cu destinaţia acestuia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 4 (1) Odată cu preluarea imobilului, Consiliul Local al Municipiului Braşov va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat. (2) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice a acestuia, existentă la data transferului dreptului de administrare. (3) La transmiterea imobilului împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia, se va încheia un protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii. (4) Odată cu preluarea imobilului, Consiliul Local al Municipiului Braşov va prelua activul şi pasivul acestuia conform balanţei de verificare întocmite la data preluării imobilului. (5) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Braşov şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în condiţiile legii.  +  Articolul 5După finalizarea şi recepţia lucrărilor de realizare a construcţiei "Patinoar artificial" şi a celor necesare funcţionării acestuia şi după terminarea Festivalului Olimpic al Tineretului European - 2013, Consiliul Local al Municipiului Braşov va efectua demersurile necesare pentru transmiterea imobilului rezultat (clădire şi teren aferent) în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov".  +  Articolul 6La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Cătălin Ovidiu BabaMinistrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Cristian Petrescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 21 februarie 2012.Nr. 88.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalăpentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov"
  *Font 8*
  ┌────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────┐│Codul de│ Denumirea │ Datele de identificare │ Anul │ ││clasifi-│ imobilului ├────────────┬────────────────┬─────────────┤dobândirii/│ Situaţia juridică ││ care │ aflat în │ Descrierea │ Adresa │ Vecinătăţi │ dării în │ (baza legală) ││ │ administrare │ tehnică │ │ │ folosinţă │ │├────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────┤│ 8.26.02│Teren Complex │ Suprafaţă: │Ţara: România; │Pensiunea │ 2011 │Act notarial ││ │Sportiv Naţional│ 14.386 mp │Judeţul: Braşov,│Escalad; │ │nr. 2.881/20.12.2011;││ │"Poiana Braşov" │(intravilan)│Localitatea: │Hotel Miruna;│ │Act notarial ││ │ │ │Poiana Braşov │Hotel Olimpic│ │nr. 2.976/28.12.2011;││ │ │ │ │ │ │Intabulat CF ││ │ │ │ │ │ │nr. 124385 │├────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────┤│ 8.26.02│Teren Complex │Suprafaţă: │Ţara: România; │Casa Vinga; │ 2011 │Act notarial ││ │Sportiv Naţional│8.097 mp │Judeţul: Braşov,│Pensiunea │ │nr. 2.881/20.12.2011;││ │"Poiana Braşov" │(intravilan)│Localitatea: │Denisa; │ │Act notarial ││ │ │ │Poiana Braşov │Complex Vile │ │nr. 2.976/28.12.2011;││ │ │ │ │Traveland; │ │Intabulat CF ││ │ │ │ │Casa Liat; │ │nr. 124384 ││ │ │ │ │Hotel Olimpic│ │ │├────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────┤│ 8.26.02│Sală haltere │Suprafaţă: │Ţara: România; │Casa Vinga; │ 2011 │identificată în CF ││ │ │125 mp │Judeţul: Braşov,│Pensiunea │ │nr. 124384, ││ │ │ │Localitatea: │Denisa; │ │nr. 124384-C1 ││ │ │ │Poiana Braşov │Complex Vile │ │ ││ │ │ │ │Traveland; │ │ ││ │ │ │ │Casa Liat; │ │ ││ │ │ │ │Hotel Olimpic│ │ │├────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────┤│ 8.26.02│Tribune │Suprafaţă: │Ţara: România; │Casa Vinga; │ 2011 │identificate în CF ││ │ │256 mp │Judeţul: Braşov,│Pensiunea │ │nr. 124384, ││ │ │ │Localitatea: │Denisa; │ │nr. 124384-C3. ││ │ │ │Poiana Braşov │Complex Vile │ │ ││ │ │ │ │Traveland; │ │ ││ │ │ │ │Casa Liat; │ │ ││ │ │ │ │Hotel Olimpic│ │ │└────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrareaMinisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - ComplexulSportiv Naţional "Poiana Braşov", care setransmite din domeniul public al statului în domeniul public almunicipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local Braşov
  *Font 8*
  Nr. MFP Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  Cercetării, Tineretului şi Ministerul Educaţiei, (CUI 4384206) Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" (CUI 4317711) Consiliul Local Braşov Poiana Braşov, Localitatea: în CF nr. 124384, municipiul Braşov, judeţul Braşov 8.097 mp, identificat nr. cadastral 124384
  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" (CUI 4317711) Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov Sală haltere, identificată în CF nr. 124384, nr. 124384-C1
  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" (CUI 4317711) Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov Tribune - identificate în CF nr. 124384, nr. 124384-C3
  36681 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" (CUI 4317711) Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov Grup de refacere după efort, identificat în CF nr. 124384, nr. 124384-C2
  36675 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Complexul Sportiv Naţional "Poiana Braşov" (CUI 4317711) Consiliul Local Braşov (CUI 4384206) Localitatea: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov Patinoar - identificat în CF nr. 124384, nr. 124384-C4
  --------