HOTĂRÎRE nr. 1287 din 8 decembrie 1990privind înfiinţarea Regiei autonome a cuprului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 17 decembrie 1990  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia autonomă a cuprului, cu sediul central în municipiul Deva, Piaţa Unirii nr. 9, judeţul Hunedoara.Regia autonomă a cuprului se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.Regia autonomă a cuprului este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.Ministerul Resurselor şi Industriei reprezintă interesele statului în Consiliul de administraţie al Regiei autonome a cuprului, împreună cu Ministerul de Finanţe şi, după caz, cu Ministerul Comerţului şi Turismului.  +  Articolul 2Regia autonomă a cuprului are ca obiect principal de activitate gestionarea şi protecţia zăcămintelor din perimetrele încredinţate spre exploatare, extractia, prepararea şi comercializarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere şi substanţelor nemetalifere asociate acestora, precum şi executarea de lucrări şi prestări de servicii legate de obiectul sau de activitate.  +  Articolul 3Patrimoniul net al Regiei autonome a cuprului este de 40.737,1 milioane lei, constituit prin preluarea activului şi pasivului de la unităţile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.Patrimoniul Regiei autonome a cuprului se va modifica corespunzător pe baza reevaluarii acestuia în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 4Regia autonomă a cuprului are în structura subunitati de producţie specifice: exploatări miniere, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secţii, raioane, ateliere, precum şi alte subunitati necesare realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 5Organizarea şi activitatea Regiei autonome a cuprului şi a organelor sale de conducere se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare din anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 6Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administraţie constituit potrivit legii.Structura organizatorică a Regiei autonome a cuprului se aproba de Consiliul de administraţie. La data infiintarii regiei structura organizatorică este prezentată în anexa nr. 3*). Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcţionarii regiei autonome este, conform legii, de competenţa consiliului de administraţie.  +  Articolul 7Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislaţiei muncii şi reglementărilor interne ale Regiei autonome a cuprului, aprobate de consiliul de administraţie.Personalul subunitatilor componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă a cuprului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.  +  Articolul 8Regia autonomă a cuprului îşi acoperă cheltuielile inclusiv dobinzile, amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie şi prin subvenţii de la buget, acordate potrivit legii.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 10Orice dispoziţie contrară prezentei hotărîri se abroga. Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 ------- LISTAsubunitatilor din structura regiei autonome care se reorganizează
           
    Nr. crt.Denumirea unităţii existente   Denumirea subunităţii reorganizate
    A. Combinate miniereA. Exploatări miniere
    1.Roşia Poieni1.Roşia Poieni
    B. Întreprinderi miniereB. Exploatări miniere
    2.Moldova Nouă2.Moldova Nouă
    3.Bălan3.Bălan
    4.Barza4.Barza
    5.Hunedoara5.Hunedoara
    6.Dobreşti6.Dobreşti
    7.Ruşchiţa7.Ruşchiţa
    8.Baia de Arieş8.Baia de Arieş
    9.Bocşa9.Bocşa
    C. MineC. Exploatări miniere
    10.Deva10.Deva
    11.Roşia Montană11.Roşia Montană
    12.Zlatna12.Zlatna
    13.Coranda-Certej13.Coranda-Certej
    14.Boiţa Haţeg14.Boiţa Haţeg
    15.Baia de Aramă15.Baia de Aramă
    16.Sasca16.Sasca
    D. CariereD. Exploatări miniere
    17.Veţel17.Veţel
    E. ÎntreprinderiE. Uzine
    18.Întreprinderea de piese de schimb şi reparaţii utilaj minier Deva18.Uzina de piese de schimb şi reparaţii utilaj minier Deva
    F. UzineF. Uzine
    19.Uzina de utilaj minier şi reparaţii Crişcior19.Uzina de utilaj minier şi reparaţii Crişcior
    G. Baze de aprovizionare-desfacereG. Baze de aprovizionare-desfacere
    20.Baza de aprovizionare, desfacere şi transport Deva20.Baza de aprovizionare, desfacere, prestări servicii Deva
    H. InstituteH. Institute
    21.Institutul de cercetări, inginerie tehnologică şi proiectare a lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru minereuri Deva21.Institutul de cercetări şi proiectări miniere Deva
    I. Centre de calculI. Centre de informatică
    22.Centrul de calcul electronic Deva22.Centrul de informatică minieră Deva
    J. Unităţi şcolareJ. Unităţi şcolare
      Grupul şcolar minier:   Grupul şcolar minier:
    23.Deva23.Deva
    24.Barza-Crişcior24.Barza-Crişcior
    25.Moldova Nouă25.Moldova Nouă
    26.Zlatna26.Zlatna
    27.Abrud27.Abrud
    28.Bălan28.Bălan
    K. Laborator de perfecţionareK. Centru de perfecţionare
    29.Deva29.Deva
   +  Anexa 2 -------- REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei autonome a cupruluiI. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia autonomă a cuprului gestionează, protejeaza şi exploatează zacamintele de minereuri cuprifere, auro-argentifere şi substantele nemetalifere asociate acestora din perimetrele încredinţate spre exploatare.  +  Articolul 2Regia autonomă a cuprului este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament şi a altor prevederi legale.  +  Articolul 3Sediul central al Regiei autonome a cuprului este municipiul Deva, Piaţa Unirii nr. 9, judeţul Hunedoara.Regia autonomă a cuprului are în structura următoarele categorii de subunitati:3.1. subunitati cu autonomie limitată denumite: exploatări miniere, uzine, uzine de utilaj minier, reparaţii şi piese de schimb, baze de aprovizionare, desfacere şi prestări servicii.3.2. subunitati denumite: mine, cariere, uzine de preparare, fabrici, sectoare, secţii, raioane, ateliere şi altele asemenea.3.3. în structura regiei funcţionează institute de cercetare şi proiectare miniera, unităţi şcolare şi centre de informatica organizate conform prevederilor legale.II. Obiectul de activitate  +  Articolul 4Regia autonomă a cuprului are următorul obiect de activitate:4.1. gestionarea şi protecţia zăcămintelor de minereuri şi substanţe nemetalifere din perimetrele încredinţate spre exploatare;4.2. extractia, prepararea şi comercializarea minereurilor cuprifere, feroase, auro-argentifere, polimetalice, bauxitei, calcarului, bentonitei, dolomitei, talcului, nisipurilor metalurgice etc.;4.3. executarea de lucrări de cercetare geologica şi tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare şi pentru creşterea gradului de cunoaştere a celor existente;4.4. elaborarea de studii, proiecte şi documentaţii în vederea menţinerii capacităţilor existente şi a punerii în valoare de noi zăcăminte;4.5. executarea de lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor existente, precum şi pentru deschiderea de noi cîmpuri miniere;4.6. fabricarea, repararea şi întreţinerea utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor miniere şi de preparare;4.7. executarea de lucrări de construcţii-montaj miniere, industriale şi civile;4.8. acţiuni de export-import şi cooperare economică internationala;4.9. efectuarea de transporturi auto speciale şi de persoane cu mijloace proprii;4.10. efectuarea de transporturi pe cai ferate;4.11. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări şi prestări de servicii legate de obiectul sau de activitate.  +  Articolul 5În realizarea obiectului de activitate Regia autonomă a cuprului exercita următoarele atribuţii principale:5.1. asigura extractia, prepararea şi valorificarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere şi substanţelor nemetalifere asociate acestora;5.2. asigura programarea şi urmărirea producţiei şi a conducerii proceselor tehnologice pentru realizarea protecţiei oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor şi instalaţiilor, precum şi utilizarea cu eficienta a acestora;5.3. asigura cercetarea şi proiectarea de investiţii, tehnologică şi uzinala, modernizarea capacităţilor existente, documentaţiile tehnico-economice pentru menţinerea capacităţilor şi dezvoltarea de noi capacităţi, finanţarea investiţiilor, pregătirea cu antreprenori generali a lucrărilor pentru obiectivele de investiţii, stabilirea cu furnizorii generali a măsurilor pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie, executarea şi punerea în funcţiune prin unităţi proprii sau prin contracte cu alte unităţi a obiectivelor miniere;5.4. realizează importuri de tehnologii, licenţe, utilaje şi echipamente pentru modernizarea capacităţilor de producţie şi pentru retehnologizarea proceselor de producţie;5.5. asigura aprovizionarea tehnico-materială şi comercializarea produselor, studiază piaţa interna şi externa pentru realizarea aprovizionarii şi desfacerii produselor;5.6. pregăteşte şi negociaza cu reprezentanţii organelor competente volumul producţiei miniere posibile de realizat şi contractarea acesteia;5.7. fundamentează cheltuielile de producţie, preţurile de livrare a produselor miniere şi propune pentru aprobare nivelul subvenţiilor necesare;5.8. elaborează documentaţiile pentru obţinerea de credite şi a altor surse de finanţare;5.9. realizează programarea şi executarea de activităţi economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuţiei acestora şi stabileşte destinaţia veniturilor conform legislaţiei în vigoare;5.10. stabileşte strategia de dezvoltare a extractiei, preparării şi valorificării minereurilor din zacamintele pe care le exploatează, corelat cu necesităţile economiei naţionale şi cu posibilităţile de exploatare raţională a zăcămintelor;5.11. reprogramează şi urmăreşte activitatea de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor în funcţie de necesităţile producţiei miniere;5.12. asigura atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere în conformitate cu legislaţia în vigoare;5.13. organizează activitatea de management în unităţile componente, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informaţiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice şi organizatorice;5.14. asigura respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea proceselor de producţie, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal;5.15. stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecţia mediului şi pentru securitatea muncii;5.16. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică şi cu firme străine;5.17. efectuează direct operaţii de comerţ exterior, prin compartimente proprii sau prin unităţi specializate de import-export, marketing şi conjunctura.III. Patrimoniul  +  Articolul 6Regia autonomă a cuprului are un patrimoniu net în valoare de 40.737,1 mil. lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la subunitatile din structura, conform datelor de la 30.06.1990 şi se va corecta ulterior conform Hotărîrii guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 7Regia autonomă a cuprului este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom, în condiţiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.IV. Structura regiei  +  Articolul 8Regia autonomă a cuprului îşi aproba structura organizatorică prin Consiliul sau de administraţie, inclusiv înfiinţarea exploatarilor, uzinelor şi altor asemenea subunitati.De asemenea, stabileşte relaţiile subunitatilor în cadrul regiei şi cu terţii şi le acorda împuternicire de reprezentare în numele regiei şi în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice şi altele.Modul de organizare, structura şi conducerea subunitatilor componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 9Subunitatile au competentele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operaţiuni financiare pentru obţinerea de subvenţii de la bugetul statului, precum şi operaţiuni de comerţ exterior.  +  Articolul 10Subunitatile din structura regiei răspund în faţa Consiliului de administraţie al Regiei autonome a cuprului de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de aceasta prin hotărîrile şi deciziile de împuternicire.  +  Articolul 11Subunitatile regiei sînt conduse de un director şi un Comitet director. Atribuţiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 12Regia autonomă a cuprului are în structura direcţii şi compartimente.Normele de structura pentru direcţii şi compartimente se aproba de către consiliul de administraţie.  +  Articolul 13Atribuţiile direcţiilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie.V. Organele de conducere ale regiei  +  Articolul 14Conducerea regiei autonome a cuprului se asigura prin:- Consiliul de administraţie;- directorul general.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului resurselor şi industriei şi este compus din 15 persoane, după cum urmează:- directorul general al Regiei autonome a cuprului - preşedinte;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- reprezentanţii Ministerului Resurselor şi Industriei;- reprezentantul Ministerului Comerţului şi Turismului;- ingineri, economişti, tehnicieni şi jurişti, specializaţi în domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 16Una şi aceeaşi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care respectiva regie întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 17Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.  +  Articolul 19Atribuţiile, răspunderile şi competenţa consiliului de administraţie sînt următoarele:19.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei;19.2. aproba domeniile orientative şi programele de producţie;19.3. aproba politica de dezvoltare şi tehnologiile aplicate;19.4. hotărăşte cu privire la investiţiile economice ce urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la buget;19.5. propune potrivit reglementărilor în vigoare investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;19.6. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru. În situaţiile în care cheltuielile depăşesc veniturile, dispune promovarea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare către organele competente, spre aprobare;19.7. stabileşte şi defalca subvenţiile necesare de la bugetul de stat pe destinaţii;19.8. stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora;19.9. aproba în condiţiile legii înstrăinarea bunurilor mobile aparţinînd regiei;19.10. aproba politica de vînzare a produselor miniere;19.11. propune preţurile pentru produsele miniere şi urmăreşte aplicarea acestora;19.12. aproba utilizarea fondului valutar;19.13. aproba asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din ţara şi străinătate;19.14. asigura şi răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi securitatea muncii;19.15. stabileşte nivelele de salarizare a personalului în funcţie de studii şi munca efectiv prestată cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;19.16. aproba orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a cuprului cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna sau, la cererea preşedintelui sau a 1/3 din membrii săi, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 21Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare.Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 22Anual consiliul de administraţie prezintă Ministerului Resurselor şi Industriei un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Articolul 23Directorul general al Regiei autonome a cuprului conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează şi concediază personalul aparatului propriu, numeşte şi revoca prin decizie conducătorii subunitatilor din structura regiei.VI. Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 24Regia autonomă întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierdere după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierdere se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenţii de la buget, ori poate contracta credite bancare.  +  Articolul 25Regia autonomă constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, precum şi alte fonduri necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 26Exerciţiul economic financiar începe la 1 ianuarie şi se sfirseste la 31 decembrie al fiecărui an.VII. Relaţiile regiei  +  Articolul 27Pentru fiecare categorie şi tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administraţie va stabili, conform legii, modalităţile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relaţiile, atribuţiile, competentele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcţiile de conducere a lor, organele de conducere şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 28Relaţiile comerciale dintre regia autonomă şi societăţile comerciale, precum şi cu statul se vor desfăşura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertăţii contractuale în temeiul prevederilor Codului civil şi Codului comercial.  +  Articolul 29Regia va practica în raporturile cu beneficiarii preţuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.Pînă la liberalizarea totală a schimburilor şi eliminarea sistemului de repartiţii materiale regia autonomă executa sarcinile de livrare stabilite prin balantele coordonate de Ministerul Resurselor şi Industriei, iar refuzurile de încheierea contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.  +  Articolul 30Regia autonomă poate încheia contracte de vînzare-cumpărare, executare de lucrări şi prestări servicii cu întreprinzători străini.  +  Articolul 31Regia autonomă se poate asocia potrivit legii cu alte regii şi societăţi comerciale pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare, precum şi cu terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale.  +  Articolul 32Regia autonomă este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.  +  Articolul 33Activitatea regiei autonome poate fi influentata prin acordarea de credite cu dobinzi preferenţiale, comenzi de stat şi subvenţii.  +  Articolul 34Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi celelalte reglementări în vigoare.------------------------